English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 945
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
31/2022/QĐ-UBND 29/11/2022 V/v Ban hành Quy định mức hỗ trợ thực hiện Dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
30/2022/QĐ-UBND 22/11/2022 Ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu chứng thực, công chứng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
29/2022/QĐ-UBND 26/10/2022 Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng và cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
15/2022/NQ-HĐND 18/10/2022 Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
14/2022/NQ-HĐND 18/10/2022 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
13/2022/NQ-HĐND 18/10/2022 Về việc sửa đổi Điều 2 Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh năm 2022 Tải về
28/2022/QĐ-UBND 13/10/2022 Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
27/2022/QĐ-UBND 07/10/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh Tải về
26/2022/QĐ-UBND 28/09/2022 Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
24/2022/QĐ-UBND 12/09/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh Tải về
12345678910...
Cơ quan ban hành

Chung nhan Tin Nhiem Mang