Tình hình KTXH tháng 12/2022 và một số công tác trọng tâm tháng 01/2023

Trong tháng, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022, các cấp, các ngành và địa phương tập trung rà soát, dồn sức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm, chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 7 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh khóa X, đã trình HĐND tỉnh ban hành 18 Nghị quyết, hoàn thành việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2023. Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, thu ngân sách, tín dụng, bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng khá; các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, công tác giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân, đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt nhiều kết quả quan trọng; tội phạm về kinh tế, trật tự xã hội, ma túy... được tập trung ngăn chặn, đẩy lùi. Kết quả thực hiện cụ thể trên một số ngành, lĩnh vực như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN MỘT SỐ NGÀNH, LĨNH VỰC

1. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

- Đến ngày 18/12/2022, tỷ lệ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 toàn tỉnh đạt 99,83%; tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh tăng nhẹ so với tháng trước, trong tháng phát hiện 71 ca mắc mới, tử vong 01 ca.

2. Tài chính - ngân hàng

Thu ngân sách 2.441 tỷ đồng, lũy kế 12 tháng thu 14.566 tỷ đồng, đạt 140,97% dự toán, trong đó: thu nội địa 5.385 tỷ đồng, đạt 103,9% dự toán, tăng 6,36% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách trong tháng 4.864 tỷ đồng, lũy kế 12 tháng chi 12.692 tỷ đồng, đạt 113,8% dự toán, giảm 8,8% so với cùng kỳ.

Ước đến 31/12/2022, tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng đạt 44.820 tỷ đồng, tăng 12% so cuối năm 2021, tổng dư nợ cho vay 38.050 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cuối năm 2021, nợ xấu chiếm 1% tổng dư nợ. Thực hiện Chương trình cho vay bình ổn thị trường, đến nay đã giải ngân hơn 73,21 tỷ đổng cho 11 lượt doanh nghiệp.

3. Thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ

(1) Thực hiện các chính sách thông qua Ngân hàng chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Trà Vinh, tỉnh được Trung ương giao 297,5 tỷ đồng (mới giao bổ sung 40 tỷ cuối tháng 11/202) để thực hiện 05 Chương trình tín dụng chính sách, đến 19/12/2022 đã giải ngân 148,61 tỷ đồng, đạt 49,95% kế hoạch vốn được giao.

(2) Thực hiện Chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn Ngân sách Nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP: trong tháng có 02 khách hàng được hỗ trợ, nâng tổng số đến nay có 05 khách hàng được hỗ trợ, tổng dư nợ được hỗ trợ lãi suất 6,83 tỷ đồng.

(3) Thực hiện chính sách ưu đãi về thuế theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ:

- Giảm thuế VAT 2% (đối với cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ): đến nay có 1.088 doanh nghiệp được thực hiện giảm 671 tỷ đồng, đạt 85,15% kế hoạch.

- Giảm thuế 20% mức tỷ lệ % khi thực hiện xuất hóa đơn đối với cơ sở kinh doanh, hộ, cá nhân kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu: đến nay có 2.966 cơ sở triển khai thực hiện giảm 720 triệu đồng, đạt 64,34% kế hoạch.

- Gia hạn thời gian nộp thuế: lũy kế đến nay đã gia hạn cho 300 doanh nghiệp và 46 cơ sở, số tiền 128,21 tỷ đồng, đạt 90,9%.

4. Tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực

Tổng diện tích lúa gieo trồng cả năm đạt 201.369 ha đạt 96,87% kế hoạch, sản lượng 1,096 triệu tấn, năng suất trung bình 5,45 tấn/ha. Vụ lúa 2022 - 2023: đến nay xuống giống 1.142 ha lúa vụ mùa và 20.635 ha lúa đông xuân, đang giai đoạn mạ, đẻ nhánh đến đồng trổ, lúa phát triển tốt. Tổng diện tích cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày, cây hàng năm và cây hàng năm gieo trồng 12 tháng đạt 96% kế hoạch. Trong tháng, dịch tả heo Châu Phi phát sinh tại 08 hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Cầu Ngang, lũy kế đến nay dịch bệnh đã xảy tại 09 xã thuộc 03 huyện Cầu Kè, Trà Cú và Cầu Ngang với tổng đàn 673 con.

Tập trung thẩm tra hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện nông thôn mới, ước đến cuối năm 2022, các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới đều hoàn thành đạt và vượt, trong đó có thêm 04 xã đạt 19/19 tiêu chí, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt 100% kế hoạch); huyện Cầu Ngang, Duyên Hải tự đánh giá đạt 9/9 tiêu chí.

Đến nay, trồng 80 ha rừng tập trung (vượt 128,5% kế hoạch, tương đương 45 ha); tỷ lệ che phủ rừng đạt 4,07%. Diện tích thả nuôi thủy sản cả năm 59.675 ha; tổng sản lượng thủy sản trong tháng 11.423 tấn, ước cả năm 227.276 tấn, cao hơn cùng kỳ 5.902 tấn.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 19,31% so với tháng trước; giá trị sản xuất công nghiệp 12 tháng đạt 31.796 tỷ đồng, đạt 114,2% kế hoạch, tăng 0,9% so với cùng kỳ; trong đó: công nghiệp chế biến chế tạo tăng 24,4%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí giảm 15,5%; khai khoáng tăng 27% và cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,1%.

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ trong tháng đạt 4.856 tỷ đồng, lũy kế 12 tháng đạt 49.190 tỷ đồng, đạt 133,8% kế hoạch, tăng 56% so với cùng kỳ, cả 04 lĩnh vực bán lẻ hàng hóa, lưu trú ăn uống, du lịch và dịch vụ khác đều tăng trưởng khá.

Tổng kết hoạt động BCĐ phát triển và Chuyển đổi mô hình quản lý chợ năm 2022; tổ chức 03 cuộc kết nối cung cầu hàng hoá kết nối 35 lượt cơ sở, doanh nghiệp trong tỉnh với các doanh nghiệp của 02 tỉnh Đăk Nông và Bạc Liêu.

Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2022 với chủ đề “Chuyển đổi số trong doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết và phát triển” với hơn 600 đại biểu tham dự.

Cấp mới Quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư trong nước; lũy kế 12 tháng, thu hút được 08 dự án đầu tư. Đến 15/12/2022 phát triển 518 doanh nghiệp (đạt 103,6% kế hoạch); có 07/09 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp; so với cùng kỳ số doanh nghiệp phát triển mới cao hơn 150 doanh nghiệp; tỷ lệ đăng ký giao dịch qua mạng đạt 70,64% (cùng kỳ 53,8%). Đầu năm đến nay thành lập mới 23 HTX, đạt 230% kế hoạch.

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc triển khai nhanh công tác xây dựng cơ bản đến ngày 19/12/2022 giải ngân đạt 66,9% kế hoạch (cùng kỳ giải ngân đạt 68%). Tập trung rà soát, hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo ý kiến của Hội đồng thẩm định.

5. Giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ

Kiểm tra, công nhận 03 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, 04 Thư viện trường học đạt chuẩn, 04 huyện và thị xã Duyên Hải đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022. Triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi năm học 2022 - 2023 cấp học Mầm non.

Tuyển chọn 08 đề tài, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện 05 đề tài, nghiệm thu 02 đề tài khoa học cấp tỉnh; hỗ trợ đăng ký bảo hộ 05 nhãn hiệu độc quyền, 04 sáng chế. Thẩm định công nghệ dự án “Nhà máy sản xuất Hydro Xanh Trà Vinh”; tổ chức hội thảo nâng cao hiệu quả hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Trà Vinh năm 2022; tổ chức chấm điểm vòng chung kết Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Trà Vinh năm 2022.

6. Bảo trợ xã hội, phúc lợi xã hội và các lĩnh vực xã hội khác

Tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh lân cận. Giải quyết việc làm mới cho 3.503 lao động, đưa 95 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; lũy kế 12 tháng, giải quyết việc làm cho 25.428 lao động, đạt 110,5% kế hoạch, đưa 915 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 101,6% kế hoạch.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68,99%, vượt 0,07% kế hoạch; tỷ lệ lao động có văn bằng, chứng chỉ đạt 35,97%, vượt 0,08% kế hoạch.

Thực hiện Đề án hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở, đến nay đã triển khai xây dựng 1.821/1.943 căn, giải ngân đạt 91,6%. Thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ người cao tuổi thuộc hộ nghèo từ nguồn quỹ an sinh xã hội của tỉnh, đến nay đã có 905/905 hộ khởi công xây dựng nhà (trong đó 828 hộ đã xây dựng hoàn thành, 77 hộ đang xây dựng).

Công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả quan trọng, đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh chiếm 1,88% so với số hộ dân cư (giảm 1,68%), trong đó, hộ nghèo dân tộc Khmer còn 3,60% so với hộ dân cư dân tộc Khmer (giảm 3,59%); hộ cận nghèo chiếm 3,80% so với số hộ dân cư toàn tỉnh (giảm 2,2%); hộ có mức sống trung bình chiếm 42,79%; hộ có thu nhập khá chiếm 45,77%; hộ có thu nhập giàu chiếm 4,05% so với số hộ dân cư toàn tỉnh.

Thăm hỏi, chúc mừng chức sắc, tín đồ đạo Công giáo và Tin Lành trên địa bàn tỉnh nhân dịp lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 2022. Tổ chức Hội thi tuyên truyền pháp luật với chủ đề “Sinh viên Trường Đại học Trà Vinh với Luật Bình đẳng giới, Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2022 tại trường Đại học Trà Vinh.

Trong tháng, phát hiên phát hiện 77 ổ dịch, 131 ca sốt xuất huyết, ghi nhận 86 ca bệnh tay chân miệng, phát hiện mới 04 người nhiễm HIV.

Xây dựng Kế hoạch trưng bày, triển lãm mừng Đảng - mừng Xuân, Kế hoạch tổ chức Hội thi Tiếng hát mùa xuân năm 2023. Hoàn thành hồ sơ trình Bộ VHTTDL đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Vu lan Thắng hội huyện Cầu Kè.

7. Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông

Thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 đối với 09/09 huyện, thị xã, thành phố; thẩm định đề cương dự án điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 5 năm (2020-2024). Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số chỉ tiêu của tiêu chí về Cảnh quan môi trường thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025.

Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Hoàn thành việc kết tích hợp dữ liệu, từ Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh.

8. Cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2023; ban hành Tổ chức chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Trà Vinh năm 2022; điều tra xã hội học đánh giá Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2022.

Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 32 cuộc và 197 lượt tuần tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý 20 trường hợp vi phạm. Tiếp 266 lượt người đến khiếu nại, tố cáo; nhận 295 đơn; giải quyết 76/189 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 40,2%.

9. Quốc phòng, an ninh

Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trật tự  Lễ chúa Giáng sinh năm 2022. Xây dựng, triển khai Kế hoạch bảo vệ các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 33 năm Ngày Quốc phòng toàn dân, Tết Dương lịch năm 2023.

Đầu năm đến nay: xảy ra 244 vụ tội phạm về trật tự xã hội, 101 vụ tội phạm về ma túy, 13 vụ tội phạm về kinh tế, 40 vụ tai nạn giao thông.

II. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 01/2023

1. Chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Kế hoạch của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2023. Tập trung thực hiện các kiến nghị, đề xuất của Đại biểu HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh tại kỳ họp lần thứ 7 - HĐND tỉnh khóa X. Chuẩn bị chu đáo các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023. Phối hợp chặc chẽ với Bộ Kế h oạch và Đầu tư, hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Tập trung xuống giống dứt điểm lúa vụ đông xuân 2022 – 2023, khuyến khích nông dân chuyển sang trồng màu ở những vùng khó khăn trong sản xuất lúa vụ Đông Xuân; tập trung xử lý, khống chế triệt để dịch tả heo Châu Phi; đẩy mạnh tuyên truyền tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Chủ động triển khai kế hoạch phòng, chống hạn, mặn mùa khô 2022 - 2023, thực hiện tốt công tác thủy lợi nội đồng, phòng chống cháy rừng. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương xem xét, kiểm tra thực tế kết quả xây dựng huyện nông thôn mới đối với huyện Cầu Ngang và huyện Duyên Hải.

3. Rà soát, nắm tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là những doanh nghiệp đang gặp khó khăn, phải cắt giảm lao động, kịp thời phối hợp, hỗ trợ. Tổ chức đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Trà Vinh lần thứ VI năm 2023.

4. Tập trung thanh quyết toán ngân sách cuối năm 2022; theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn năm 2022 đặc biệt là nguồn vốn kéo dài năm 2021 chuyển sang năm 2022; khẩn trương triển khai thực hiện các dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2023.

5. Thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú lần thứ 16 năm 2023; hoàn thành hồ sơ công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022; công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội đồng thi học sinh giỏi Quốc gia 2023 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày đo lường Việt Nam năm 2023.

6. Theo dõi chặt chẽ tình hình lao động, việc làm của công nhân thời điểm cận Tết. Khẩn trương rà soát, nắm chắc tình hình người lao động nghỉ việc, mất việc làm trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và số lượng người lao động đi làm việc ngoài tỉnh bị mất việc trở về địa phương, kịp thời hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề.

7. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19, chủ động chuyển vắc xin giữa các địa phương để hoàn thành kế hoạch tiêm theo số lượng được phân bổ. Chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Quỹ Mão và Lễ hội Xuân năm 2023. Tập trung hoàn thành các thủ tục để đưa Bệnh viện đa khoa tỉnh (700 giường) đi vào hoạt động.

8. Tổ chức các hoạt động chăm lo, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trưng bày, triển lãm, các giải thể thao thiết thực mừng Đảng - mừng Xuân, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tập trung chỉnh trang đô thị chuẩn bị đón tết Nguyên Đán năm 2023.

9. Triển khai Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2023. Báo cáo tự đánh giá chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2022. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

10. Tiếp tục đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Quan tâm hỗ trợ lực lượng Công an tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc./.

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 5658
  • Trong tuần: 29,521
  • Tất cả: 2,013,176