Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 cơ bản ổn định, phát triển tốt hơn so với cùng kỳ: Tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, phát triển doanh nghiệp, sản xuất công nghiệp tăng khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng mạnh; công tác nắm tình hình sản xuất tại các doanh nghiệp, tiến độ triển khai dự án của nhà đầu tư được quan tâm, sâu sát; kết quả công bố các chỉ số PCI, PAPI, SIPAS, PAR index đều tăng hạng; giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe nhân dân, các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa đạt nhiều kết quả quan trọng; thực hiện Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Cụ thể kết quả trên một số ngành, lĩnh vực như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

1. Tăng trưởng kinh tế (GRDP):

Theo công bố của Tổng Cục thống kê, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 5,74% (quý I tăng 3,18%, quý II tăng 9,58%); tăng trưởng của tỉnh xếp thứ 07/13 tỉnh, thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thứ 33/63 tỉnh, thành trong cả nước, trong đó:

- Khu vực I giảm 0,12% (nông nghiệp giảm 1,04%; lâm nghiệp giảm 0,33%; thủy sản tăng 2,26%), nguyên nhân:

+ Diện tích, năng suất lúa giảm do giá cả hầu hết các loại vật tư đầu vào phục vụ sản xuất luôn ở mức cao nên người dân giảm đầu tư vào sản xuất. Triều cường (đầu năm) gây thiệt hại một số diện tích rau màu ở các huyện Duyên Hải, thị xã Duyên Hải.

+ Khai thác thủy sản giảm do chi phí nhân công cao, giá bán thấp và lệ thuộc nhiều vào thương lái, lợi nhuận giảm.

- Khu vực II tăng 6,41% (trong đó công nghiệp tăng 5,71%), ngành sản xuất điện của tỉnh tăng khá; các nhóm ngành khai khoáng, chế biến, chế tạo, cung cấp nước và xử lý rác thải đều tăng so với cùng kỳ. Lĩnh vực xây dựng tăng 10,68% do tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công, một số dự án lớn của nhà đầu tư cũng đang tập trung thi công như: Nhà máy sản xuất Hydro xanh, Khu dược phẩm công nghệ cao, Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu (giai đoạn 2); Đường tỉnh 915B (giai đoạn 2)…

- Khu vực III tăng 10,84%; thuế sản phẩm tăng 2,70%, ngành dịch vụ tăng khá so với cùng kỳ (do quý I/2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh vẫn còn ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số ngành dịch vụ chưa hoạt động hoặc hoạt động nhưng cũng hạn chế, trong khi đó 6 tháng đầu năm 2023 các hoạt động thương mại, dịch vụ đã trở lại bình thường). Một số ngành tăng cao so cùng kỳ như: lưu trú, ăn uống tăng 35,06%; vận tải kho bãi tăng 39,73%; nghệ thuật, vui chơi, giải trí tăng 17,55%.

2. Thu, chi ngân sách

Tổng thu ngân sách 6 tháng ước đạt 9.535 tỷ đồng, đạt 74% dự toán, tăng 21% so với cùng kỳ; thu nội địa 3.341 tỷ đồng, đạt 58,6% dự toán, tăng 3,75% so với cùng kỳ, có 11/18 khoản thu, sắc thuế có tiến độ thu đạt trên 50% dự toán. Tổng chi ngân sách 6 tháng 4.336 tỷ đồng, đạt 36,8% dự toán, tăng 10,8% so với cùng kỳ.

3. Thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ

(1) Thực hiện các chính sách thông qua Ngân hàng chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Trà Vinh: Trung ương giao 15 tỷ đồng vốn năm 2023 của 02 chương trình. Lũy kế từ đầu năm đến 15/6/2023, có 03 chính sách được tiếp tục giải ngân từ nguồn chuyển tiếp và nguồn thu hồi các khoản vay trước với tổng số tiền được giải ngân là 4,93 tỷ đồng.

(2) Thực hiện Chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn Ngân sách Nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP: đến nay đã hỗ trợ 06 khách hàng tiếp cận vốn vay với dư nợ hỗ trợ lãi suất 9,79 tỷ đồng.

(3) Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, Thủ tướng Chính phủ đã bố trí vốn cho 04 dự án với số vốn 366 tỷ đồng, đến nay đang triển khai thi công 02 dự án, đang tổ chức đấu thầu 02 dự án, đến 15/6/2023 giải ngân đạt 30,6% kế hoạch.

4. Kết quả đạt được trên một số ngành, lĩnh vực

Tổng giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản ước đạt 12.361 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch, tăng 0,11% so với cùng kỳ.

Chuyển đổi gần 1.300ha đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển đổi sang trồng màu, trồng cỏ và trồng mới cây ăn trái, trồng dừa.

Đến nay, xuống giống 131.389ha lúa, đạt 70% kế hoạch, thu hoạch 63.200 ha, năng suất trung bình quân 6,15 tấn/ha, sản lượng 388.862 tấn (thấp hơn cùng kỳ 0,32 tấn/ha, tương đương 27.825).

Diện tích gieo trồng cây màu, công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác đạt 34.098 ha, đạt 64% kế hoạch.

Xây dựng nông thôn mới, hoàn thành 05/08 tiêu chí tỉnh nông thôn mới; huyện Cầu Ngang, Duyên Hải được Hội đồng Trung ương thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới. Công nhận mới 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (đến nay 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu).

Chương trình OCOP: Có thêm 03 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp quốc gia; công bố quyết định và trao giấy chứng nhận 104 sản phẩm đạt OCOP năm 2022, đạt hạng 03 sao trở lên.

Hoàn thành 100% công tác thủy lợi nội đồng; tổng diện tích nuôi thủy sản 43.010 ha, đạt 82,5% kế hoạch. Tổng sản lượng thủy hải sản 101.749tấn, đạt 41,6% kế hoạch, tăng 3,5% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng tăng 2,61% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất 16.813 tỷ đồng, đạt 49,6% kế hoạch, tăng 6,1% so cùng kỳ, cả 04 lĩnh vực đều phục hồi và tăng khá so với cùng kỳ, trong đó: (i) Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8%; (ii) Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 4,4%; (iii) Công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,2% và (iv) Công nghiệp khai khoáng tăng 21,4%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đạt 27.747 tỷ đồng, đạt 52,9% kế hoạch, tăng 29,1% so với cùng kỳ.

Xúc tiến mời gọi đầu tư tại Nhật Bản; ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Trà Vinh năm 2023 (gồm 44 dự án kêu gọi đầu tư, trong đó 9 dự án công nghiệp, 1 dự án nông nghiệp, 25 dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng xã hội, đô thị và môi trường, 9 dự án thương mại, du lịch và dịch vụ).

Đến 15/6/2023 đã thu hút được 06 dự án đầu tư trong và nước (cao với cùng kỳ 02 dự án); phát triển mới 270 doanh nghiệp (đạt 51,92% kế hoạch), đăng ký giao dịch qua mạng đạt 100%; thành lập mới 06 HTX (đạt 60% kế hoạch), giải thể 04 HTX.

Theo công bố của VCCI Việt Nam, PCI năm 2022 tỉnh Trà Vinh tăng 25 bậc so với năm 2021, xếp hạng 26/63 tỉnh, thành trong cả nước và hạng 6/13 tỉnh, thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long; bên cạnh đó, VCCI cũng công bố Chỉ số Xanh cấp tỉnh năm 2022, Trà Vinh đứng đầu Chỉ số PGI với 17,67 điểm. Phối hợp với VCCI Việt Nam tổ chức Hội thảo vùng về Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và giới thiệu Chỉ số xanh cấp tỉnh.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 16.134 tỷ đồng, đạt 50,42% kế hoạch, tăng 33,18% so với cùng kỳ, trong đó: (i) Vốn nhà nước tăng 48,04% (tăng 1.131 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng 21,61%; (ii) Vốn ngoài nhà nước tăng 90,09% (tăng 5.690 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng 74,41%; (iii) Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm 81,35% (giảm 2.801 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng 3,98%.

Công tác xây dựng cơ bản được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đến ngày 16/6/2023 giải ngân đạt 30,2% kế hoạch (cùng kỳ giải ngân 30,8% kế hoạch; tỷ lệ giải ngân thấp hơn cùng kỳ nhưng số tuyệt đối cao hơn 400 tỷ đồng); giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia đạt 12,3%.

Tiếp tục rà soát các nội dung Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để hoàn tất thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổ chức hội thảo, phản biện xã hội Đề án phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Trà Vinh đến năm 2030.

5. Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 và thi tốt nghiệp THPT năm 2023; tổ chức Hội nghị chuyển đổi số ngành giáo dục giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Công nhận 14 trường đạt chuẩn quốc gia; tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 16 năm 2023 cho 39 nhà giáo.

Nghiệm thu 04 đề tài và 01 dự án bảo hộ nhãn hiệu; công nhận 02 đề tài cấp tỉnh. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền cho 01 cơ sở; hỗ trợ tài sản trí tuệ cho 05 hình thức bảo hộ; công nhận sáng kiến cấp tỉnh của 43 cá nhân.

6. Bảo trợ xã hội, phúc lợi xã hội và các lĩnh vực xã hội khác

Tổ chức 02 phiên giao dịch việc làm, 10 cuộc hội thảo tại các địa phương. Tạo việc làm mới đạt 64,3% kế hoạch, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đạt 71,8% kế hoạch; tư vấn, tuyển sinh các cấp trình độ đào tạo nghề đạt 58,3% kế hoạch.

Các chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia theo Đề án 06 của Chính phủ. Tổ chức Lễ bàn giao 905 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ người cao tuổi thuộc hộ cận nghèo; triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho 472 hộ nghèo, hộ cận nghèo từ nguồn Quỹ An sinh xã hội tỉnh.

Đến nay, tỷ lệ tiêm vắc xin toàn tỉnh đạt 99,99%; phát hiện 205 ca mắc, tử vong 09 ca. Hoàn tất công tác di dời Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh từ cơ sở cũ về cơ sở mới (700 giường). Đến nay, toàn tỉnh có 129 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, số giường bệnh/vạn dân đạt 26,4 giường (đạt 99,8% kế hoạch); tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 80,83%, tỷ lệ tham gia BHXH so với lực lượng lao động đạt 16,52%.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trưng bày, triển lãm mừng Đảng, mừng Xuân năm 2023. Xếp hạng di tích Chùa Lò Gạch, chùa Trốt Lích là di tích cấp tỉnh; khai trương Homestay trên địa bàn huyện Tiểu Cần.

7. Tài nguyên môi trường

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 09 huyện, thị xã, thành phố. Triển khai xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện. Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), hội nghị triển khai Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 và Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06/5/2023 của Chính phủ.

8. Thông tin truyền thông

Hạ tầng viễn thông đảm bảo hoạt động thông suốt, liên tục, an toàn thông tin; phát hiện 18 cảnh báo từ hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng. Phát sóng thử nghiệm 02 trạm 5G tại thành phố Trà Vinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan nhà nước, trên 84% văn bản được ký số điện tử.

9. Cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

Kết quả công bố các chỉ số năm 2022 đều chuyển biến tích cực, tăng thứ hạng so với năm 2021, trong đó: chỉ số PAPI năm 2022 tăng 07 bậc, chỉ số PAR index tăng 02 bậc, chỉ số SIPAS tăng 06 bậc.

Thanh tra hành chính 32 cuộc với 39 đơn vị; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 94 cuộc; tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt 81,6%.

Qua công tác thanh tra phát hiện 01 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; điều tra và truy tố 01 vụ việc với 07 bị can tội “Tham ô tài sản”; xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng đối với 02 cá nhân.

10. Về quốc phòng, an ninh

Triển khai công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023; Chuẩn bị và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và huyện Cầu Ngang năm 2023 đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tổ chức Đợt ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; giao, nhận 1.177 thanh niên (đạt 100% chỉ tiêu) lên đường nhập ngũ thi hành nghĩa vụ Quân sự và Công an nhân dân năm 2023 đảm bảo an toàn, trang trọng. Tập trung hoàn chỉnh Đề án xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ đầu năm đến nay: xảy ra 134 vụ phạm tội về trật tự xã hội, 06 vụ tội phạm về kinh tế, 02 vụ phạm tội về tham nhũng, 01 vụ tội phạm công nghệ cao, 63 vụ tội phạm về ma túy, xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông; 01 vụ cháy.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

1. Tập trung thực hiện Chương trình phục hồi kinh tế theo Nghị quyết số 11/NQ-CP và 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2023, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; chuẩn bị đầy đủ, có chất lượng các nội dung phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh khóa X. Hoàn thành hồ sơ trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tổng thể KKT Định An. Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Quy hoạch điện VIII, rà soát, cập nhật đầy đủ các chủ trương, định hướng để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Tập trung hướng dẫn nông dân xuống giống vụ Thu Đông theo khung lịch thời vụ, đồng thời chuẩn bị tốt kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024. Chủ động phòng chống, giám sát, kiểm soát dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi. Đẩy mạnh phát triển nuôi thủy sản; khuyến khích khai thác hải sản xa bờ. Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng phòng hộ ven biển, trồng rừng thay thế, trồng cây xanh phân tán; chủ động, sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai. Thành lập Phòng Kiểm ngư (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Quan tâm cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Cảng cá Láng Chim, nạo vét thông luồng vào Cảng cá Định An.

Tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận chính sách hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn tỉnh. Quan tâm, hỗ trợ huyện Trà Cú hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện Cầu Kè hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao.

3. Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao chỉ số PCI. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, mời gọi đầu tư hạ tầng các Khu, Cụm công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng KCN Cổ Chiên. Tăng cường kiểm tra, nắm chắc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, kiên quyết thu hồi các dự án không triển khai, chậm triển khai hoặc triển khai không đúng quy định.

4. Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp, HTX xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, phát triển sản phẩm OCOP, tiếp cận thị trường, phát triển thương mại điện tử. Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, hỗ trợ các cơ sở sản xuất tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023.

5. Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thu ngân sách. Rà soát, cắt giảm, điều chuyển và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu giải ngân 95 trở lên%.

6. Thực hiện khẩn trương, chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2023 – 2024. Chuẩn bị chu đáo cho ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và khai giảng năm học 2023 – 2024. Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023.

7. Tổ chức ngày Hội tư vấn tuyển sinh đào tạo nghề tại các huyện, thị, thành phố; điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu năm 2023. Hoàn thành hỗ trợ nhà ở từ nguồn Quỹ An sinh xã hội tỉnh cho 472 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo.

8. Thăm, tặng quà gia đình chính sách, cán bộ hưu trí và các chùa Phật giáo Nam tông Khmer nhân dịp Lễ Sen Dolta; tổ chức lễ hội Ok Om Bok năm 2023. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

9. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe; tiếp tục thực hiện Đề án thành lập Bệnh viện Phục hồi chức năng và Đề án thành lập Khu khám bệnh, chữa bệnh của Trung tâm Y tế thành phố Trà Vinh tại trụ sở cũ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

10. Tổ chức các hoạt động nhân Lễ hội cúng biển Mỹ Long tại huyện Cầu Ngang, Lễ Vu lan thắng hội tại huyện Cầu Kè; ngày Quốc khánh 02/9 gắn với hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch.

11. Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện. Thực hiện nhanh chóng, kịp thời công tác giải phóng mặt bằng, quản lý chặt chẽ đất công.

12. Tập trung phân tích, khắc phục những hạn chế, yếu kém, thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao thứ hạng các Chỉ số PAR Index, PAPI, SIPAS, PCI, PGI. Triển khai thực hiện Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố”. Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi 06 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

13. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra. Tập trung giải quyết dứt điểm, đúng quy định các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng.

14. Chuẩn bị tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Tết Quân – Dân năm 2024 tại thị xã Duyên Hải. Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược Quốc phòng Việt Nam. Triển khai Đề án xây dựng lực lựng Công an nhân dân tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06./.

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 671
  • Trong tuần: 11,574
  • Tất cả: 2,180,782