Phê duyệt Quy trình nội bộ gải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

Ngày 10/6/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành quyết định phê duyệt quy trình  nội bộ gải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh,

 

Phụ lục 1

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      tháng   6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

 

 

I. NHÓM LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP (73 TTHC)

 

 

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ

 

 

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ

Trương Tiểu My

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

01 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Đăng ký

Kinh doanh

Lãnh đạo Phòng ĐKKD

- Phân công cho chuyên viên xử lý

02 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Đăng ký

Kinh doanh

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

- Trình lãnh đạo phê duyệt

12 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Đăng ký

Kinh doanh

Lãnh đạo Phòng ĐKKD

- Xem xét phê duyệt kết quả.

07 giờ

 

 

 

Bước 5

Phòng Đăng ký

Kinh doanh

Chuyên viên

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

02 giờ

 

 

 

Bước 6

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ

Trương Tiểu My

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Không

 

 

 

 

 

 

 

 

II. NHÓM LĨNH VỰC KHU VỰC KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ (19 TTHC áp dụng cho Quỹ tín dụng và Liên hiệp HTX)

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ

 

 

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ

Trương Tiểu My

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

01 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Đăng ký

Kinh doanh

Lãnh đạo Phòng ĐKKD

- Phân công cho chuyên viên xử lý

02 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Đăng ký

Kinh doanh

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

- Trình lãnh đạo phê duyệt

12 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Đăng ký

Kinh doanh

Lãnh đạo Phòng ĐKKD

- Xem xét phê duyệt kết quả.

07 giờ

 

 

 

Bước 5

Phòng Đăng ký

Kinh doanh

Chuyên viên

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

02 giờ

 

 

 

Bước 6

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ

Trương Tiểu My

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Không

 

 

 

 

 

 

 

 

III. NHÓM LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC, ĐẦU TƯ CỦA NƯỚC NGOÀI, ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI (22 TTHC)

 

1. QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH (ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ)

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 17 (ngày làm việc) x 08 giờ = 136 giờ

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ

Trương Tiểu My

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

Đơn vị chuyển phát,
Trung tâm XTĐT

Chuyên viên

- Luân chuyển, giao nhận hồ sơ và ký nhận vào sổ

02 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm XTĐT

Sở KH&ĐT

Lãnh đạo;

Chuyên viên

- Phân công chuyên viên thẩm định và xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm thì có văn bản hướng dẫn hoặc phúc đáp cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá02 ngàykể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Dự thảo lấy ý kiến của các Sở, ngành có liên quan

16 giờ

 

 

 

Bước 4

Sở, ngành có liên quan

Sở, ngành có liên quan

Các sở, ngành có liên quan trả lời nội dung được lấy ý kiến.

56 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm XTĐT

Sở KH&ĐT

Lãnh đạo;

Chuyên viên

Tổng hợp ý kiến trình UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

16 giờ

 

 

 

Bước 6

UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

Xem xét Quyết định chủ trương đầu tư hoặc trả lời phúc đáp

40 giờ

 

 

 

Bước 7

Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Lương Thanh Vũ

Trương Tiểu My

Nhận Quyết định chủ trương đầu tư

hoặc văn bản phúc đáp của UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh) gửi đến (trường hợp nhận văn bản phúc đáp thì Sở KH và ĐT có văn bản trả lời cho nhà đầu tư)

Lưu trữ hồ sơ theo quy định

04 giờ

 

 

 

 

 

 

2. QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ(ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKĐT)

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 35 (ngày làm việc) x 08 giờ = 280 giờ

 

 

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm PVHCC

Lương Thanh Vũ

Trương Tiểu My

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

Đơn vị chuyển phát,
Trung tâm XTĐT

Chuyên viên

- Luân chuyển, giao nhận hồ sơ và ký nhận vào sổ

02 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm XTĐT

Sở KH&ĐT

Lãnh đạo;

Chuyên viên

Phân công chuyên viên thẩm định và xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm thì có văn bản hướng dẫn hoặc phúc đáp cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá02 ngàykể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Dự thảo lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan

16 giờ

 

 

 

Bước 4

Sở, ngành có liên quan

Sở, ngành có liên quan

Các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

56 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm XTĐT

Sở KH&ĐT

Chuyên viên

Tổng hợp ý kiến trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến thẩm định về hồ sơ dự án