Kế hoạch Triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 05/10/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh về hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9-11 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022. Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật” năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý Nhà nước và phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan.

 Hưởng ứng Ngày pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, mà trọng tâm là công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TRIỂN KHAI    

1. Nội dung

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật, lựa chọn nội dung pháp luật để thông tin, phổ biến cho phù hợp, gắn với giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật.

Phổ biến những nội dung cơ bản của các luật đã được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành trong năm 2022; tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông, phòng chống tham nhũng...

2. Hình thức triển khai: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về “Ngày pháp luật” năm 2022 qua hệ thống I-office, Trang thông tin điện tử của Sở.

3. Đối tượng tham gia thực hiện Ngày pháp luật: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Khẩu hiệu thực hiện “Ngày pháp luật” năm 2022:  “Tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Văn phòng Sở làm đầu mối tham mưu Ban Giám đốc tổ chức triển khai; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật tại Sở và báo cáo kết quả thực hiện đúng thời gian quy định./.

 

Kế hoạch số 44/KH-SKHĐT ngày 11/10/2022

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 5731
  • Trong tuần: 29,594
  • Tất cả: 2,013,249