16/2020.Tên nhiệm vụ: Lịch sử Trường Quân sự tỉnh Trà Vinh giai đoạn (1945-2020)
Lượt xem: 4247

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh.

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Trương Thanh Phong

• Mục tiêu nhiệm vụ:

* Mục tiêu tổng quát:

Làm rõ truyền thống của nhà Trường trong công tác giáo dục cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh thực hiện đường lối cách mạng, đường lối quân sự, rèn luyện kỹ - chiến thuật để chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu trong thời kỳ kháng chiến cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đề tài phục vụ công tác giáo dục kiến thức quốc phòng cho các đối tượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương và biên soạn bản thảo quyển lịch sử Trường quân sự tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1945 - 2015.

* Mục tiêu cụ thể:

- Làm rõ quá trình hình thành và phát triển tổ chức và hoạt động của Trường qua các thời kỳ lịch sử.     

 - Làm rõ truyền thống đấu tranh cách mạng của Trường.

- Phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc giai đoạn hiện nay.         

- Biên soạn hoàn chỉnh bản thảo quyển lịch sử Trường Quân sự tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1945 - 2020.

• Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Điều tra, thu thập thông tin tư liệu lịch sử hoạt động của Trường Quân sự tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1945 - 2020

- Điều tra, thu thập thông tin về lịch sử (bằng bảng hỏi thông qua phỏng vấn) hoạt động của cán bộ lãnh đạo, Chỉ huy Trường Quân sự qua các thời kỳ

- Nghiên cứu biên soạn các báo cáo về quá trình hình thành và phát triển tổ chức hoạt động, truyền thông đấu tranh cách mạng của Trường qua các thời kỳ và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc giai đoạn hiện nay.

+ “Nội dung trọng tâm chia làm 05 giai đoạn chính: trước 1945; Giai đoạn (1945-1954); Giai đoạn (1954-1975); Giai đoạn (1975-2015); Giai đoạn (2015-2020).

+ Báo cáo: Trường Quân sự tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn 2015-2020.

+ Báo cáo  “Truyền thống qua 75 năm xây dựng, huấn luyện, chiến đấu và trường thành và bài học kinh nghiệm”.

- Biên soạn bản thảo tài liệu làm rõ quá trình hình thành và phát triển tổ chức và hoạt động của Trường qua các thời kỳ lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng của Trường và bài học kinh nghiệm;  “Bản thảo Quyển: Lịch sử Trường Quân sự tỉnh Trà Vinh giai đoạn (1945-2020)”

•Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nhân văn

• Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp sưu tầm tư liệu thành văn, tư liệu điền dã, khai thác từ các nhân chứng lịch sử:

- Trích dẫn từ các nguồn tư liệu lịch sử chính thống

- Phương pháp Phân tích, đối chiếu, so sánh, tổng hợp, biên soạn bản thảo.

• Kết quả dự kiến

- Báo cáo các đặc điểm về vị trí địa lý hành chính, địa lý quân sự và công tác huấn luyện quân sự trong các lực lượng vũ trang cách mạng tỉnh Trà Vinh trước năm 1945

- Báo cáo công tác huấn luyện quân sự trong các lực lượng vũ trang cách mạng tỉnh Trà Vinh giai đoạn đầu kháng chiến chống Pháp 1945 – 1947

- Báo cáo công tác huấn luyện bộ đội, công tác huấn luyện quân sự tỉnh Trà Vinh 1947-1954

- Báo cáo công tác tổ chức xây dựng và huấn luyện giai đoạn 1954-1965: (Đặc điểm hoàn cảnh miền Nam, chiến trường tại Trà Vinh sau 1954; Công tác tổ chức, xây dựng, huấn luyện của Trường Quân sự giai đoạn 1954-1965 (đánh bại chiến tranh đơn phương giai đoạn 1954-1960; chiến tranh đặc biệt giai đoạn 1961-1965))

- Báo cáo công tác tổ chức xây dựng và huấn luyện giai đoạn 1965-1975 (Đặc điểm hoàn cảnh miền Nam, chiến trường tại Trà Vinh sau năm 1954; Công tác tổ chức, xây dựng, huấn luyện của Trường Quân sự giai đoạn 1965-1975 (đánh bại chiến tranh cục bộ giai đoạn 1965-1968; Việt Nam hoá chiến tranh 1968-1975))

- Báo cáo tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, làm tốt công tác đào tạo, huấn luyện lực lượng vũ trang tỉnh Trà Vinh chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Campuchia (1975-1989). Gồm 2 giai đoạn: khắc phục hậu quả chiến tranh (1975-1978); Làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Camphuchia (1979-1989)

- Báo cáo Trường Quân sự tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn 1990-2015

- Báo cáo Trường Quân sự tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn 2015-2020

- Báo cáo Truyền thống qua 75 năm xây dựng, huấn luyện, chiến đấu và trưởng thành và bài học kinh nghiệm

- Báo cáo Bản thảo quyển: Lịch sử Trường Quân sự tỉnh Trà Vinh giai đoạn (1945-220)

- Báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra thống kê

• Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến

Từ tháng 12/2019 đến hết tháng 8/2021.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 231
  • Trong tuần: 16 832
  • Tất cả: 4336258