17/2020.Tên nhiệm vụ: Lịch sử đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Trà Vinh (1931 - 2017)
Lượt xem: 3789

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lâm Ngọc Rạng

• Mục tiêu nhiệm vụ:

- Mục tiêu tổng quát:

Trên cơ sở những chứng cứ hiện vật, tài liệu lịch sử về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1931 – 2017, căn cứ lý luận khoa học, sử liệu làm rõ bối cảnh lịch sử hình thành và phát triển, sự đóng góp cũng như cách thức tổ chức, hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào Thanh niên tỉnh Trà Vinh qua các giai đoạn từ năm 1931 - 2017, giúp cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh hiểu sâu sắc hơn quá trình hình thành và phát triển của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào Thanh niên tỉnh Trà Vinh 1931-2017.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Làm rõ bối cảnh lịch sử hình thành và phát triển qua các thời kỳ.

+ Làm rõ đóng góp của Đoàn Thanh niên qua các thời kỳ.

+ Làm rõ tổ chức và hoạt động của Đoàn Thanh niên qua các thời kỳ.

+ Biên soạn hoàn chỉnh bản thảo quyển lịch sử đoàn, biên niên sự kiện về sự hình thành và phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên 1931-2017, góp phần bổ sung nguồn tài liệu truyền thống cách mạng quý báu của các thế hệ thanh niên tiền bối, để làm cơ sở giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ trong tỉnh Trà Vinh hôm nay và mai sau.

• Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu, xử lý số liệu, phân tích thông tin, tài liệu, dữ liệu.

- Làm rõ bối cảnh lịch sử hình thành và phát triển, sự đóng góp cũng như hình thức tổ chức, hoạt động , đồng thời xác định các phong trào đấu tranh của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào Thanh niên tỉnh Trà Vinh  từ năm 1931 đến năm 2017,

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nhân văn

• Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp liên ngành khoa học – xã hội.

- Các kỹ thuật huy động sự tham gia của cán bộ đoàn lão thành qua các giai đoạn lịch sử cùng nghiên cứu và triển khai.

- Các kỹ thuật nghiên cứu xã hội:

+ Thống kê mô tả: Sử dụng thống kê mô tả nhằm phân tích thông tin về nguồn nhân lực và cơ sở vật chất; tình hình hoạt động của Tỉnh Đoàn Trà Vinh.

+ Phân tích tài liệu (Documents Analysis): Đối với những tài liệu chứa đựng những thông tin có liên quan đến Đề tài trong các Đề tài, Tạp chí, Báo cáo khoa học, Sách báo…

+ Quan sát, nghiên cứu định tính, nghiên cứu mối quan hệ nhân quả: phân tích nhân tố nhằm xác định những nhân tố xã hội nào tác động nhiều nhất đến quá trình hoạt động của Tỉnh Đoàn Trà Vinh.

- Phương pháp lịch sử.

- Phương pháp logic.

- Phương pháp chuyên gia.

• Kết quả dự kiến

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu

- Báo cáo Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra thống kê

- 01 bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học

- 50 cuốn Bản thảo Quyển Lịch sử Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hổ Chí Minh và Phong trào Thanh niên tỉnh Trà Vinh 1931-2017

- 450 cuốn Biên niên sự kiện về sự hình thành và phát triển của Đoàn Thanh niên tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1931 – 2017.

• Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến

Từ tháng 11/2019  đến tháng 5/2021

Minh Hải


Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 349
  • Trong tuần: 16 950
  • Tất cả: 4336376