3/2021. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu thúc đẩy phát triển kinh tế xanh tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 4139

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Lao động  - Xã hội

 • Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS.Nguyễn Minh Hòa

• Mục tiêu nhiệm vụ

Mục tiêu tổng quát:

Trên cơ sở phân tích thực trạng tăng trưởng kinh tế tỉnh Trà Vinh theo hướng kinh tế xanh, đánh giá các yếu tố chính tác động đến tăng trưởng kinh tế xanh tại tỉnh Trà Vinh, đề xuất các mục tiêu, định hướng, giải pháp phù hợp thúc đẩy chuyển đổi mô hình kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và lộ trình thực hiện các nhóm giải pháp ở tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng tăng trưởng kinh tế tỉnh Trà Vinh theo hướng kinh tế xanh.

- Đánh giá các yếu tố chính tác động đến tăng trưởng kinh tế xanh tại tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất các mục tiêu, định hướng, giải pháp phù hợp thúc đẩy chuyển đổi mô hình kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và lộ trình thực hiện các nhóm giải pháp.

• Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1 : Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế xanh: Tổng quan về phát triển kinh tế xanh; nội dung tăng trưởng kinh tế theo hướng kinh tế xanh; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá tăng trưởng kinh tế xanh cho tỉnh Trà Vinh; xây dựng khung phân tích các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế xanh; tổng hợp mô hình tăng trưởng kinh tế xanh ở một số quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam và bài học kinh nghiệm cho Trà Vinh.

- Nội dung 2:  Đánh giá thực trạng những đặc trưng cơ bản của tăng trưởng kinh tế xanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh: Tổng quan lịch sử phát triển kinh tế xanh tỉnh Trà Vinh; đánh giá những đặc trưng cơ bản của kinh tế xanh tỉnh Trà Vinh; đánh giá thực trạng tăng trưởng kinh tế tỉnh Trà Vinh theo hướng kinh tế xanh, giai đoạn 2010-2019.

- Nội dung 3: Nghiên cứu đánh giá các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế xanh tỉnh Trà Vinh: Đánh giá thực trạng các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế xanh tỉnh Trà Vinh; tính toán và xây dựng mô hình xác định mối quan hệ giữa các yếu tố đến tăng trưởng kinh tế xanh của Trà Vinh.

- Nội dung 4: Nghiên cứu đề xuất chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế xanh tỉnh Trà Vinh: mục tiêu, định hướng, giải pháp và lộ trình thực hiện các nhóm giải pháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Nội dung 5: Đề xuất các giải pháp ưu tiên theo lộ trình đến năm 2030 và phân công thực hiện ở tỉnh Trà Vinh

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội nhân văn

• Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu lịch sử vấn đề, phát hiện và khai thác những khía cạnh mà các công trình nghiên cứu trước đây đã làm và chưa đề cập đến, làm cơ sở cho việc nghiên cứu tiếp theo.

- Phương phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp

- Phương pháp so sánh đối chiếu

- Phương pháp quan sát, điều tra bằng bảng hỏi thu thập các thông tin

- Phương pháp phân tích tài liệu thứ cấp:

- Phương pháp nghiên cứu định tính

- Phương pháp khảo sát phiếu hỏi có cấu trúc (định lượng):

• Kết quả dự kiến

- Bộ số liệu tài liệu thu thập thứ cấp và phân tích tài liệu có thể ứng dụng được trong các hoạt động khác có liên quan đến phát triển kinh tế xanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

- Bảng số liệu: Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát về kinh tế xanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được Hội đồng khoa học nghiệm thu, tính đại diện, độ tin cậy, xác thực đạt mức cao, phân nhóm hợp lý, thuận lợi cho tra cứu và sử dụng

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu

- Báo cáo thực trạng những đặc trưng cơ bản của tăng trưởng kinh tế xanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

- Báo cáo thực trạng tăng trưởng kinh tế xanh tỉnh Trà Vinh theo hướng kinh tế xanh, giai đoạn 2010 – 2019;

- Báo cáo kết quả xác định và đánh giá các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế xanh.

- Báo cáo đề xuất mục tiêu, định hướng, giải pháp và lộ trình thực hiện các nhóm giải pháp

- Báo cáo các giải pháp ưu tiên theo lộ trình và phân công thực hiện.

- 01 bài đăng trên tạp chí KHCN Việt Nam và 01 bài đăng trên tạp chí KHCN chuyên ngành.

• Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: Từ tháng 12/2020 đến tháng 12/2021./.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 80
  • Hôm nay: 3295
  • Trong tuần: 18 786
  • Tất cả: 4328370