Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu (tại Công văn số 4954/UBND-THNV ngày 03/11/2023):

- Thủ trưởng các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện ngay một số nội dung sau:

+ Tiếp tục quyết liệt hơn nữa cải cách TTHC, tập trung đẩy mạnh rà soát, mạnh dạn đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị bãi bỏ những TTHC, quy định không cần thiết làm phát sinh chi phí tuân thủ; tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp, ủy quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi công vụ các cấp, tăng cường giám sát kiểm tra, đôn đốc trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền, chấm dứt tình trạng kéo dài thời gian giải quyết qua nhiều cơ quan, đơn vị. Theo dõi sát, kịp thời nắm bắt và xử lý dứt điểm những vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; không để tình trạng kéo dài, đùn đẩy trách nhiệm gây tốn kém chi phí, thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp.

+ Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai, minh bạch đầy đủ TTHC theo quy định; trước ngày 10 tháng 12 năm 2023, hoàn thành công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình. 100% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; liên thông, đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện.

+ Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa hoặc chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành theo quy định.

+ Tập trung rà soát kỹ và cấu trúc lại quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu để xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm. Kiên quyết chưa đưa vào xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với TTHC hoặc nhóm TTHC liên thông chưa có phương án cấu trúc lại và đơn giản hóa quy trình hoặc không phát sinh hồ sơ trong ba năm gần nhất; rà soát, tạm dừng cung cấp và nhanh chóng đầu tư nâng cấp, hoàn thiện đối với dịch vụ công trực tuyến không đáp ứng được mức độ dịch vụ đã công bố.

+ Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công. Căn cứ kết quả đánh giá của Bộ chỉ số để xem xét, đánh giá, xếp loại chất lượng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm việc báo cáo giải trình của người đứng đầu, xin lỗi người dân, doanh nghiệp và kịp thời khắc phục đối với các trường hợp để xảy ra chậm trễ, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ TTHC;

+ Thực hiện nghiêm công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả, nhất là các nhóm TTHC, dịch vụ công liên thông. Thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; người đứng đầu thường xuyên tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp. Chấm dứt tình trạng không trả lời hoặc trả lời chung chung, không cụ thể, không rõ ràng dứt khoát, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công), Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố chủ động nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận Một cửa theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và nhiệm vụ tại khoản 2 Công văn này.

- Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thành các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đồng thời kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Rà soát, hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2023 việc kết nối, tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ giữa các Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử do các bộ, ngành xây dựng, triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC theo quy định; tránh tình trạng công chức, viên chức thực hiện cập nhật trên nhiều hệ thống, gây lãng phí thời gian, chi phí, nguồn lực, giảm năng suất lao động.

Định kỳ hàng tháng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả đánh giá Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công và danh sách cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động tham gia thực hiện và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

- Sở Nội vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm TTHC, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết TTHC. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, đánh giá, xếp loại chất lượng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trên cơ sở kết quả đánh giá của Bộ chỉ số theo Quyết định số 766/QĐ-TTg.

- Sở Tài chính tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có cơ chế, chính sách phù hợp, bảo đảm bố trí kinh phí hàng năm cho việc triển khai các nhiệm vụ cải cách TTHC, chuyển đổi số, hoàn thành các mục tiêu theo chỉ đạo.

- Công an tỉnh (Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 06 tỉnh) theo chức năng, nhiệm vụ, chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” trong thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, nhất là về hạ tầng công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến và an toàn, an ninh mạng theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2205/UBND-NC ngày 30 tháng 5 năm 2023 và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1704/VP-NC ngày 28 tháng 6 năm 2023 thực hiện theo Thông báo số 238/TB-VPCP ngày 22 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng, Văn phòng Chính phủ; kết quả báo cáo về Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 15 tháng 12 năm 2023 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Công văn này, giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi việc thực hiện, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nắm, để có sự chỉ đạo kịp thời./.

 

Hoàng Tâm

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
THÔNG BÁO

Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 941
  • Trong tuần: 15,466
  • Tất cả: 1,642,228
Chung nhan Tin Nhiem Mang