Huyện Châu Thành triển khai thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa giá trị sản xuất của huyện tăng từ 11% trở lên so với năm 2022. Tập trung thực hiện hiệu quả các chính sách, kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp, đầu tư vào các khu vực quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; khai thác tốt tiềm năng lợi thế của từng tiểu vùng; quản lý tài nguyên hiệu quả, cải thiện cảnh quan, bảo vệ môi trường; chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển văn hóa, giáo dục và đảm bảo y tế, kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, việc làm, giảm nghèo; đẩy mạnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội, người có công, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; tiếp tục thực hiện chương trình dạy nghề cho lao động, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao các chỉ số, xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, sáng tạo vì nhân dân và doanh nghiệp; tăng cường phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo của công dâncủng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023

 1.1. Các chỉ tiêu kinh tế:

(1) Giá trị sản xuất tăng từ 11% trở lên so với năm 2022.

(2) Thu nhập bình quân đầu người 62 triệu đồng/người/năm.

(3) Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 3.820 tỷ đồng.

(4) Thu nội địa 120 tỷ đồng, tăng 15 % so với dự toán năm 2022.

(5) Phát triển mới 70 doanh nghiệp.

1.2. Các chỉ tiêu xã hội:

(6) Giữ vững huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới; có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (xã Hưng Mỹ, phấn đấu thêm xã Hòa Minh), thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Mỹ Chánh).

(7) Tỷ trọng lao động: Trong nông nghiệp còn 36% trong tổng lao động xã hội; trong công nghiệp - xây dựng đạt 64%.

(8) Tỷ lệ học sinh đi học trong độ tuổi, trong đó: Mẫu giáo 84%, tiểu học 100%, trung học cơ sở 98,75%; trung học phổ thông 80%. Tổng số học sinh đầu năm học 27.940 học sinh (trong đó: Mẫu giáo 5.340, tiểu học 12.100, trung học cơ sở 7.800, trung học phổ thông 2.700 học sinh).

(9) Tỷ lệ hộ nghèo giảm (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) 0,61%. Trong đó, vùng đồng bào dân tộc Khmer giảm 1,07% so với tổng số hộ Khmer; giảm tỷ lệ hộ cận nghèo 1,58%.

(10) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 72,5% trở lên, có văn bằng chứng chỉ 34%; tạo việc làm tăng thêm 3.500 người; số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 120 người.

(11) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (cân nặng theo tuổi) giảm xuống còn 5,27%; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi 2,20 ‰; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi 2,9 ‰. Có 14 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em; tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em 100%.

(12) Có 43,3 giường bệnh/vạn dân (không tính giường bệnh trạm y tế xã); 10,10 bác sỹ/vạn dân; tỷ lệ trạm y tế xã, thị trấn có bác sỹ làm việc 100%.

(13) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,85% trở lên; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội trong tổng số lao động 21,81%; trong đó, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 03%.

(14) Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,76% trở lên.

1.3. Chỉ tiêu môi trường:

(15) Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đạt 100%. Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường được xử lý đạt 99,6% (trong đó tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%).

(16) Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom đạt 99%.

(17) Tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý đạt 100%.

(18) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 1,8% diện tích tự nhiên.

(19) Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%.

(20) Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch: Khu vực thành thị đạt 100%; khu vực nông thôn đạt 77,68%.

1.4. Các chỉ tiêu quốc phòng, an ninh

(21) Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

(22) Có trên 95% cơ quan, đơn vị; trên 95% xã, thị trấn an toàn về an ninh trật tự; 100% xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng, an ninh.

2. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Tập trung thực hiện hiệu quả các chính sách, kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 theo từng vùng và tiểu vùng gắn với đa dạng sản phẩm nông nghiệp nhất là những sản phẩm có giá trị kinh tế cao đáp ứng nhu cầu thị trường. Chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang sản xuất cây trồng, vật nuôi có hiệu quả cao hơn. Thực hiện tốt Đề án hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2021-2025, phát triển sản phẩm OCOP, nâng chất sản phẩm (nâng từ 03 sao lên 04 sao trở lên); tạo điều kiện cho các cơ sở tham gia giới thiệu sản phẩm, phát triển thị trường tiêu thụ. Tập trung phát triển các loại hình, vật nuôi có tiềm năng và thị trường tiêu thụ, đảm bảo an toàn thực phẩm, bền vững môi trường; an toàn sinh học và an toàn dịch bệnh. Nuôi thủy sản theo hướng nuôi tập trung, công nghiệp, công nghệ cao; tăng cường kiểm soát dịch bệnh, dư lượng kháng sinh. Thực hiện có hiệu quả chính sách ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, hợp tác xã. Xây dựng kế hoạch, các biện pháp chủ động phòng ngừa, khắc phục hậu thiên tai.

Triển khai thực hiện tốt kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng tỉnh trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025; huy động mạnh mẽ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn; hỗ trợ xã Mỹ Chánh đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, xã Hưng Mỹ phấn đấu thêm xã Hòa Minh đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu; hoàn chỉnh đầy đủ các tiêu chí huyện nông thôn mới và xã nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới.

Tiếp tục thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp. Tăng cường các hoạt động khuyến công hỗ trợ cơ sở, doanh nghiệp đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị vào sản xuất, để năng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Các ngành, địa phương tăng cường nắm tình hình cũng như tiếp xúc, lắng nghe phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Hỗ trợ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn. Tăng cường nâng cao hiệu quả hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, áp dụng chuyển đổi số vào sản xuất kinh doanh. 

Đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch   để khuyến khích huy động người dân tham gia đầu tư phát triển du lịch, nâng cao chất lượng hoạt động của du lịch cộng đồng Cồn Chim. Chú trọng phát triển các loại hình dịch vụ, phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp. Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch, tham gia các sự kiện du lịch ngoài trong và tỉnh.

Chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu, tăng cường chống thất thu và thu hồi nợ đọng, khai thác tốt và bồi dưỡng các nguồn thu để hoàn thành vượt dự toán năm 2023 ở mức cao nhất. Chỉ đạo điều hành chi ngân sách theo dự toán, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm; siết chặt kỷ cương, kỷ luật ngân sách; đảm bảo quốc phòng, an ninh, xử lý các vấn đề cấp bách về thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu... và thực hiện tốt các chính sách do Trung ương và địa phương ban hành.

  Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường thu hút đầu tư xã hội, đẩy mạnh hơn nữa hình thức đối tác công tư. Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập, nhất là khâu chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ đầu năm 2023, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm các mục tiêu đề ra.

 Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ. Chú trọng phát triển các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực.  

Tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác có thể xảy ra trên địa bàn để chủ động phương án ứng phó hiệu quả, nhất là đẩy mạnh việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo quy định; đảm bảo thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm và trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống Covid-19. Tăng cường y tế cơ sở, y tế dự phòng, bảo đảm năng lực khám, chữa bệnh, phòng chống dịch của hệ thống y tế, thực hiện tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. 

 Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn; chỉ đạo chuẩn bị mọi mặt cho việc triển khai thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo lộ trình. Tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo nghị quyết đề ra.

Quan tâm phát triển văn hóa, xây dựng, phát huy giá trị con người Việt Nam. Tổ chức tốt các chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ tuyên truyền các ngày Lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, huyện. Quan tâm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản, văn hoá dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp và cải tạo hệ thống thiết chế văn hóa, trang thông tin điện tử huyện. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, đời sống văn hoá cơ sở, phong trào thể dục, thể thao trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực. Thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm; đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội, an sinh xã hội; nâng cao tỉ lệ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tạo môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để phát triển trẻ em toàn diện; phát huy vai trò người cao tuổi; thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, phòng chống tệ nạn xã hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn. Tạo điều kiện cho đồng bào tôn giáo tổ chức các hoạt động tôn giáo, các ngày Lễ theo đúng quy định; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, không để hình thành điểm nóng.

 Các ngành và địa phương tập trung chú trọng hơn nữa công tác cải cách hành chính năm 2023, thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX)...  tiếp tục rà soát, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay từ cấp cơ sở nhằm hạn chế khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, gắn phòng chống tham nhũng với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, tự phát hiện tham nhũng trong nội bộ; tập trung  thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực.

 Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; thực hiện nghiêm các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tăng cường công tác quản lý nhà nước về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất…; Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý chặt chẽ đất công; hoạt động cải tạo đất nông nghiệp trên địa bàn huyện.  

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo vệ môi trường nhất là thực hiện tốt công tác cải thiện cảnh quan môi trường theo Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 48-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; khảo sát xây dựng nhà máy xử lý nước thải của huyện; xây dựng các mô hình xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt nông thôn; mô hình xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường; xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường.

Nâng cao năng lực, phòng chống thiên tai; triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu; thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh phù hợp, hiệu quả. 

 Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023; phối hợp các lực lượng bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị trọng đại trong nước và địa phương. Tổ chức diễn tập năm 2023 đạt yêu cầu. Xây dựng  xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh , bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là thực hiện các Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy tại các địa bàn, tuyến trọng điểm”; Dự án “Giải quyết điểm, tụ điểm và chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy tại xã, phường, thị trấn”,  Đề án “Tuyên truyền phòng chống tội phạm, tuyên truyền phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025”; Đề án “Tăng cường công tác phòng ngừa đối tượng vi phạm pháp luật tại cơ sở, giai đoạn 2021-2025”. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Hồng Thanh

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 61
  • Hôm nay: 1882
  • Trong tuần: 28 784
  • Tất cả: 2295051
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
- Đơn vị quản lý UBND huyện Châu Thành, Số 208, đường 2/9, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Minh Tiến - Trưởng Ban Biên tập - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
- Điện thoại: 02943.872072 - Fax: 02943.872072
- Địa chỉ email: chauthanh@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Châu Thành" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT