Đảng bộ xã Hòa Minh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày 09/5/2023, Đảng bộ xã Hòa Minh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 -2025 với sự tham dự của trên 350 đảng viên của 16 chi bộ trực thuộc. Đây là điểm chỉ đạo tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ cấp cơ sở của huyện Châu Thành. Đến dự hội nghị có ông Nhan Văn Giá - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Trà Vinh, ông Huỳnh Công Lập - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, bà Nguyễn Minh Thuy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, bà Thạch Thị Sa Thy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn trong huyện.

Ông Huỳnh Công Lập - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Hòa Minh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm đạt nhiều kết quả đáng kể. Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống và khắc phục có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát huy nguồn lực, thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp và huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội bền vững; tập trung chuyển đổi sản xuất ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất nông nghiệp, thủy sản theo hướng quan nâng cao chất lượng sản phẩm, có sức cạnh tranh cao, thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, tích cực huy động các nguồn lực để giảm nghèo nhanh và bền vững; kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và tập trung các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Về 03 nhiệm vụ đột phá, Đảng bộ xã Hòa Minh đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân xã và cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của xã, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản.

Trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025, nửa nhiệm kỳ qua Đảng bộ xã Hòa Minh đã lãnh đạo thực hiện đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Có 18/26 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đại hội; kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, thu ngân sách hàng năm vượt chỉ tiêu, chính sách người có công, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, được quan tâm thực hiện tốt; lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, thể thao có bước phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; đội ngũ cán bộ, công chức được củng cố kiện toàn, hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể có đổi mới; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân thông qua giám sát, phản biện xã hội, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tập trung triển khai có hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nổi bật chuyển đổi sản xuất đúng hướng theo hướng tích cực, hiệu quả; phát triển đồng bộ về cơ sở hạ tầng tạo diện mạo mới nông thôn, xây dựng sản phẩm OCOP du lịch cộng đồng Cồn Chim và được công nhận điểm du lịch cộng đồng tiêu biểu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; tập trung xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao trước 02 năm so với Nghị quyết đề ra. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Quy chế của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, kết luận hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, kết luận 01 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán bộ hoạt động của chính quyền Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội có nhiều đổi mới, đặc biệt đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn; kiện toàn các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, thành viên Ủy ban nhân dân, nhiệm kỳ 2021 - 2026, bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp kết hợp bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân xã, nhiệm kỳ 2022 - 2025 đúng theo luật định.

Quang cảnh Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được Đảng bộ xã Hòa Minh vẫn còn nhiều khó khăn thách thức trong nửa nhiệm kỳ còn như: lại kinh tế tăng trưởng nhưng tính bền vững chưa cao, nhất là lĩnh vực nuôi thủy sản, chưa có giải pháp xử lý hiệu quả về vấn đề xả thải trong nuôi tôm công nghiệp và rác sinh hoạt ở khu dân cư, khu vực chợ còn gây ô nhiễm môi trường, chưa có nhiều mô hình tiêu biểu cách làm hay sáng tạo để nhân rộng trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị công tác giám sát, phản biện xã hội có lúc chưa kịp thời, công tác phát hiện đấu tranh với các biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII có lúc chưa kịp thời,

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ xã Hòa Minh đề ra 04 nhiệm vụ và giải pháp nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm và thực hiện đạt 24 chỉ tiêu chủ yếu trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhằm thực hiện đạt mục tiêu “Tập trung khai thác có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đưa kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân; tập trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội; xây dựng củng cố Đảng bộ, chi bộ; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch vững mạnh”.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham luận đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, nguyên nhân và những giải pháp khắc phục những hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt là những giải pháp cần tập trung dồn sức để lãnh đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo số 861-BC/ĐU ngày 08/8/2023 của Đảng ủy xã Hòa Minh về việc xin điều chỉnh chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hòa Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ “xây dựng 09/09 ấp nông thôn mới kiểu mẫu” xuống còn 04/09 ấp nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Huỳnh Công Lập - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành ghi nhận các kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân xã Hòa Minh đã nỗ lực và phấn đấu đạt được trong thời gian qua. Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Huỳnh Công Lập đề nghị Đảng bộ xã Hòa Minh chủ động đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đạt thấp so với kế hoạch đề ra, đồng thời tiếp tục triển khai, nâng cao chất lượng thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết cơ bản đạt tiến độ kế hoạch đề ra; tập trung thực hiện tốt công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên hội và Nhân dân; chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ, đảng viên phù hợp với tình hình mới; tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ phát triển lĩnh vực nông nghiệp - thủy sản, rà soát định hướng xây dựng vùng quy hoạch sản xuất phù hợp với tình hình thực tế; tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giữ vững và nâng chất lượng các chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao; có kế hoạch đẩy nhanh các hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn xã nâng cao chất lượng hoạt động Điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim; lãnh đạo tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự xã hội, an toàn giao thông; tăng cường đội mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy chính quyền theo hướng sâu sát có trọng tâm, trọng điểm đối với các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và các nhiệm vụ cấp trên giao.

Phan Thưa - PT

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 1807
  • Trong tuần: 24 814
  • Tất cả: 2332773
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
- Đơn vị quản lý UBND huyện Châu Thành, Số 208, đường 2/9, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Minh Tiến - Trưởng Ban Biên tập - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
- Điện thoại: 02943.872072 - Fax: 02943.872072
- Địa chỉ email: chauthanh@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Châu Thành" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT