Lượt xem: 4509

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ TỔ CHỨC BIÊN CHẾ CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THEO NGHỊ ĐỊNH 14/2008/NĐ – CP NGÀY 04/02/2008 CỦA CHÍNH PHỦ


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN DUYÊN HẢI

Số: 01 /ĐA-UBND

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Duyên Hải, ngày 02 tháng 5 năm 2008  


 ĐỀ ÁN
Sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn
thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải

 

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 22/4/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thành lập 12 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện trong tỉnh Trà Vinh;

Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn như sau :

I - THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN DUYÊN HẢI :
Hiện nay Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải có 14 cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp được thành lập theo Quyết định số 20/2005/QĐ-UBND ngày 27/4/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh với tổng biên chế hiện có mặt 1.208 lao động được chia ra như sau :
- Biên chế hành chính có: 85 lao động.
- Biên chế sự nghiệp : 1.123 lao động.
Trong đó :
+ Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 1.050;
+ Sự nghiệp Y tế: 52 ;
+ Sự nghiệp Văn hoá Thông tin Thể thao: 14;
+ Sự nghiệp khác: 7;

Cơ cấu tổ chức và biên chế từng cơ quan cụ thể như sau :

1 - Văn phòng HĐND và UBND huyện:

Tổng biên chế chung: 18 lao động (17 hành chính; 01 sự nghiệp), trong đó : 
- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện: 4, gồm 01 Chủ tịch và 03 Phó Chủ tịch.
- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện  2, gồm 01 Phó Chủ tịch và 01 Ủy viên Thường trực Hội đồng  nhân dân.
- Lãnh đạo Văn phòng: 02, gồm 01 Chánh Văn phòng và 01 Phó Chánh Văn phòng.
- Công chức chuyên môn : 09.
- Viên chức sự nghiệp lưu trữ : 01

2-Phòng Nội vụ – Lao động, Thương binh và Xã hội :
Tổng biên chế chung : 10 lao động (08 hành chính; 02 sự nghiệp), trong đó:
- Lãnh đạo phòng: 03, gồm 01 Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng phòng
- Công chức chuyên môn : 05.
- Viên chức sự nghiệp : 02  (01 quản trang; 01 dạy nghề).

3 - Phòng Tài chính- Kế hoạch:
Tổng biên chế chung: 08 lao động hành chính; trong đó:
- Lãnh đạo phòng: 02 ; gồm 01 Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng
- Công chức chuyên môn : 06.

4 - Phòng Giáo dục và Đào tạo:
Tổng biên chung 1.056 lao động (hành chính 07; sự nghiệp: 1.049), trong đó:
- Lãnh đạo phòng: 02 ; gồm 01 Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng.
- Công chức chuyên môn : 05.
- Viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 1.049.

5 - Phòng Văn hóa-Thông tin và Thể thao:
Tổng biên chế chung 12 ( hành chính 04; sự nghiệp 8), trong đó:
- Lãnh đạo: 03 ; gồm 01 Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng phòng.
- Công chức chuyên môn : 01.
- Viên chức sự nghiệp Văn hoá - Thể dục Thể thao : 08.

6 - Phòng Y tế:
Tổng biên chế chung 55 (Hành chính 03; sự nghiệp 52), trong đó:
- Lãnh đạo phòng : gồm 01 Trưởng phòng.
- Công chức chuyên môn: 02.
- Viên chức sự nghiệp Y tế gồm: 52. 

7 - Phòng Tài nguyên và Môi trường:
Tổng biên chế chung : 7 (Hành chính 6; Sự nghiệp 01), trong đó:
- Lãnh đạo phòng : 02, gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng.
- Công chức chuyên môn : 04.
- Viên chức sự nghiệp phụ trách Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: 01.


8 - Phòng Tư pháp:
Tổng số biên hành chính: 04, trong đó:
- Lãnh đạo phòng: 02 ; gồm 01 Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng.
- Công chức chuyên môn : 02

9 - Phòng Công nghiệp – Thương mại và Khoa học công nghệ:
Tổng số biên chế  hành chính: 05, trong đó:
- Lãnh đạo phòng: 02 ; gồm 01 Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng.
- Công chức chuyên môn: 03.

10 - Phòng Nông nghiệp - Thuỷ sản:
Tổng số biên chế hành chính: 06; trong đó:
- Lãnh đạo phòng : 02 Phó Trưởng phòng (khuyết Trưởng phòng).
- Công chức chuyên môn : 04.

11 - Phòng Hạ tầng kinh tế :
Tổng số biên chung : 08 (Hành chính 07; sự nghiệp 01), trong đó:
- Lãnh đạo phòng: 02, gồm 01 Trưởng và 01 Phó Trưởng phòng.
- Công chức chuyên môn : 05.
- Viên chức sự nghiệp Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng : 01.

12 - Phòng Dân tộc- Tôn giáo:
Tổng số biên chế hành chính: 03,  trong đó:
- Lãnh đạo phòng : 02, gồm 01 Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng.
- Công chức chuyên môn : 01.

13 - Thanh tra:
Tổng số biên chế hành chính: 04, trong đó:
- Lãnh đạo: 02, gồm 01 Chánh thanh tra và 01 Phó Chánh thanh tra
- Công chức chuyên môn : 02.

14 - Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em:
Tổng số biên chế hành chính: 04, trong đó:
- Lãnh đạo: 03, gồm 01 Chủ nhiệm Ủy ban và 02 Phó Chủ nhiệm.
- Công chức chuyên môn : 01.

Ngoài 14 cơ quan chuyên môn trên, Ủy ban nhân dân huyện còn có 2 đơn vị sự nghiệp có 9 lao động được cơ cấu như sau:
- Đài Truyền Thanh có 6 lao động sự nghiệp (1 Trưởng đài, 1 Phó Trưởng đài và 4 viên chức chuyên môn)
- Hội Chử thập đỏ, có 3 lao động sự nghiệp (1 Chủ tịch hội, 1 Phó Chủ tịch hội và 1 viên chức chuyên môn)

(Xem bảng thống kê chi tiết về thực trạng tổ chức bộ máy kèm theo Đề án)


II – PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ TỔ CHỨC BIÊN CHẾ  CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THEO NGHỊ ĐỊNH 14/2008/NĐ – CP
NGÀY 04/02/2008 CỦA CHÍNH PHỦ :

 

Khi sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 14/2008/NĐ – CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải có 12 cơ quan chuyên môn trực thuộc với cơ cấu tổ chức và biên chế như sau:

 

1 - Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân:

a) Chức năng và nhiệm vu ̣: Tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ nhà nước; thi đua - khen thưởng cho phòng Nội vụ;  tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về công tác Dân tộc, từ phòng Dân tộc - Tôn giáo sau khi giải thể.

b) Cơ cấu tổ chức và biên chế: 18 lao động hành chính, trong đó:

- Lãnh đạo UBND huyện: 04, gồm 01 Chủ tịch và 03 Phó Chủ tịch.
- Thường trực HĐND: 02  (chuyên trách).
- Lãnh đạo Văn phòng: 04 (01 Chánh VP và 03 phó Chánh văn phòng).
- Công chức chuyên môn : 08.

 

2 - Phòng Nội vụ:
a) Chức năng và nhiệm vụ : tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý biên chế của Ủy ban nhân dân huyện; cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; thi đua - khen thưởng; tôn giáo.

Phòng Nội vụ được thành lập trên cơ sở tách ra từ phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội, tiếp nhận thêm chức năng văn thư, lưu trữ nhà nước; thi đua khen thưởng từ Văn phòng HĐND và UBND huyện và chức năng  tôn giáo từ phòng Dân tộc - Tôn giáo sau khi giải thể giải thể.

b) Cơ cấu tổ chức và biên chế : 7 lao động (hành chính: 06, sự nghiệp 01), trong đó:
- Lãnh đạo phòng : 03 (01 Trưởng phòng và 02 Phó trưởng phòng).
- Công chức chuyên môn : 03.
- Viên chức sự nghiệp lưu trữ : 01.

 

3 - Phòng Lao động - Thương binh và xã hội:

a) Chức năng và nhiệm vụ : tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.
Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội được thành lập trên cơ sở tách ra từ phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và xã hội, tiếp nhận thêm chức năng bảo vệ và chăm sóc trẻ em từ Uỷ ban Dân số - Gia đình và Trẻ  em sau khi giải thể.

b) Cơ cấu tổ chức và biên chế : 12 lao động (hành chính: 08, sự nghiệp:04), trong đó:
- Lãnh đạo phòng: 03 (01 Trưởng phòng và 02 Phó trưởng phòng).
- Công chức chuyên môn:  05.
- Viên chức : 04 (sự nghiệp quản trang: 01; Trung tâm dạy nghề: 03).

4 - Phòng Tài chính - kế hoạch:

a) Chức năng và nhiệm vụ : tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

b) Cơ cấu tổ chức và biên chế: 09 lao động hành chính, trong đó:
- Lãnh đạo phòng : 03 (01 Trưởng phòng và 02 Phó trưởng phòng).
- Công chức chuyên môn:  06.

5 - Phòng Giáo dục và đào tạo:
.a) Chức năng và nhiệm vụ : Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em, quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

b) Cơ cấu tổ chức và biên chế: 1.099 lao động (hành chính: 08; sự nghiệp 1091), trong đó:
- Lãnh đạo phòng : 03 (01 Trưởng phòng và 02 Phó trưởng phòng).
- Công chức chuyên môn:  05.
- Viên chức sự nghiệp giáo dục : 1.091 (gồm Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng, giáo viên dạy lớp do Phòng quản lý)


6 - Phòng Văn hóa và Thông tin:

a) Chức năng và nhiệm vụ : Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.
Phòng Văn hóa và Thông tin được thành lập trên cơ sở thay đổi tên gọi của Phòng Văn hóa thông tin và Thể thao để tiếp nhận thêm chức năng gia đình từ  Uỷ ban Dân số - Gia đình và Trẻ em sau khi giải thể; chức năng bưu chính, viễn thông và Internet từ phòng Hạ tầng kinh tế chuyển sang; tăng thêm chức năng quản lý nhà nước về du lịch, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, phát thanh, báo chí, xuất bản.
b) Cơ cấu tổ chức và biên chế: 14 lao động (hành chính: 06; sự nghiệp 08), trong đó:
- Lãnh đạo phòng : 04 (01 Trưởng phòng và 03 Phó trưởng phòng).
- Công chức chuyên môn:  02.
- Viên chức sự nghiệp văn hóa thông tin và thể thao: 8.

 

7 - Phòng Y tế:
a) Chức năng và nhiệm vụ : Tham mưu giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, y tế cơ sở; y tế dự phòng, khám chữa bệnh phục hồi chức năng; y tế cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh, an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số (Tiếp nhận thêm chức năng về dân số từ Uỷ ban dân số Gia đình và Trẻ em sau khi giải thể).

b) Cơ cấu tổ chức và biên chế: 60 lao động (hành chính: 06; sự nghiệp 54), trong đó:
- Lãnh đạo phòng : 03 (01 Trưởng phòng và 02 Phó trưởng phòng).
- Công chức chuyên môn : 03.
- Viên chức sự nghiệp y tế : 54 (gồm Trưởng, phó trạm và cán bộ y tế ở các trạm y tế xã, thị trấn)

 

8 - Phòng Tài nguyên và Môi trường:
a) Chức năng và nhiệm vụ : Tham mưu giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ và biển (bổ sung thêm chức năng khí tượng, thuỷ văn và biển).

b) Cơ cấu tổ chức và biên chế: 08 lao động (hành chính: 07; sự nghiệp 01), trong đó:
- Lãnh đạo phòng: 03 (01 Trưởng phòng và 02 Phó trưởng phòng).
- Công chức chuyên môn : 04.
- Viên chức sự nghiệp phụ trách Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất: 01.


9 - Phòng Tư pháp:
a) Chức năng và nhiệm vụ : Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

b) Cơ cấu tổ chức và biên chế: 05 lao động hành chính, trong đó:
- Lãnh đạo phòng :  02 (01 Trưởng phòng và 01 Phó trưởng phòng).
- Công chức chuyên môn : 03.

10 - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã.
 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thành lập trên cơ sở thay đổi tên gọi của Phòng Nông nghiệp – Thủy sản.

b) Cơ cấu tổ chức và biên chế: 12 lao động (hành chính: 07; sự nghiệp 05), trong đó:
- Lãnh đạo phòng : 04 (01 Trưởng phòng và 03 Phó trưởng phòng).
- Công chức chuyên môn : 03.
- Viên chức sự nghiệp Nông nghiệp và thủy sản: 05.

 

11 - Phòng Công thương:

a) Chức năng và nhiệm vụ : Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.
Phòng Công thương được thành lập trên cơ sở hợp nhất Phòng Công nghiệp – Thương mại và Khoa học công nghệ với Phòng Hạ tầng kinh tế. Chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về bưu chính, viển thông, cho Phòng Văn hóa và Thông tin.

b) Cơ cấu tổ chức và biên chế: 10 lao động (hành chính: 09; sự nghiệp 01), trong đó:
- Lãnh đạo phòng : 04 (01 Trưởng phòng và 03 Phó trưởng phòng).
- Công chức chuyên môn : 05.
- Viên chức sự nghiệp quản lý dự án đầu tư xây dựng: 01.


12 - Thanh tra huyện:

a) Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật (bổ sung thêm chức năng phòng chống tham nhũng).

b) Cơ cấu tổ chức và biên chế: 05 lao động hành chính, trong đó:
- Lãnh đạo 02 (01 Chánh thanh tra và 01 phó Chánh thanh tra).
- Công chức chuyên môn 03.

Như vậy, khi sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế của 12 cơ quan chuyên môn  theo Nghị định số 14/2008/NĐ – CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải sẽ có tổng biên chế 1.259 lao động, trong đó:
- Biên chế hành chính: 94;
- Biên chế sự nghiệp : 1.165, gồm:
 + Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 1.094 (Giáo viên:1.091; dạy nghề:3)
+ Sự nghiệp Y tế: 54;
+ Sự nghiệp Văn hoá Thông tin và Thể thao: 08;
+ Sự nghiệp Nông nghiệp – Thủy sản : 05;
+ Sự nghiệp Lưu trữ : 01;
+ Sự nghiệp khác: 3 (Quản trang, Xây dựng, Tài nguyên – môi trường)

( Xem phụ lục chi tiết về cơ cấu tổ chức và biên chế kèm theo Đề án )


III - KIẾN NGHỊ :

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và khối lượng công việc của các cơ quan chuyên môn, Uỷ ban nhân dân huyện Duyên Hải, kiến nghị Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét tăng thêm 10 chỉ tiêu biên chế (ngoài số lượng biên chế cơ cấu trong Đề án) để bổ sung thêm cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn cho các cơ quan, nhằm giảm bớt khối lượng công việc kiêm nhiệm của công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả công tác. Cụ thể như sau :

1 - Biên chế hành chính: đề nghị bổ sung thêm 7 lao động :
- Công chức phụ trách công tác cải cách hành chính;
- Công chức tham mưu tổng hợp về xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội;
- Công chức phụ trách thanh tra, kiểm tra và tham mưu xử lý về lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, khoán sản; khí tượng, thủy văn;
- Công chức quản lý về xây dựng và hạ tầng kỷ thuật đô thị;
- Công chức phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về lĩnh vực văn hóa, thông tin và internet;
- Công chức phụ trách công tác quản lý cơ sở vật chất, thiết bị trường học;
- Công chức chuyên trách về công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, bảo trợ xã hội.
2 - Biên chế sự nghiệp : đề nghị bổ sung thêm 03 lao động :
- Viên chức văn thư lưu trữ, cập nhật và quản lý thông tin, dữ liệu điện tử về hoạt động của HĐND và UBND huyện;
- Viên chức quản lý cây xanh, vĩa hè, chiếu sáng;
- Viên chức quản lý trật tự đô thị.

IV – TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN:
 
Sau khi Đề án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải sẽ tiến hành việc giải thể, thành lập, hợp nhất, sáp nhập các cơ quan chuyên môn theo quy định; đồng thời phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo từng nhóm đối tượng để xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ- CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ.

Các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện sau khi được thành lập phải tiến hành việc chỉnh sửa, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định và hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương, cơ quan chuyên môn cấp trên, trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét quyết định (thông qua Phòng Nội vụ).
Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, chức năng nhiệm vụ của ngành; năng lực, trình độ chuyên môn và sở trường công tác của công chức, viên chức để phân công nhiệm vụ cho phù hợp, bảo đảm công tác tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện tốt các chức năng quản lý Nhà nước ở địa phương./.

Nơi nhận :
- UBND tỉnh (trình phê duyệt);
- Sở Nội vụ (để thẩm định);
- TT. HU; TT HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Thành viên BCĐ 132;
- Các cơ quan thuộc UBND huyện;
- Lưu VT. (in 30b)

 TM.ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH

(Đã ký) 

 Lê Trọng Vũ

 

1 2 3 4 5 
Bản đồ hành chính

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 79
  • Hôm nay: 2274
  • Trong tuần: 24,126
  • Tất cả: 3,667,013