Lượt xem: 3595

Bộ máy tổ chức

* Hội đồng nhân dân
Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.
Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước.
Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương.
Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Trà Cú, thị xã Duyên Hải để thành lập thị xã Duyên Hải thì Hội đồng nhân dân thị xã khóa VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016 có 16 đại biểu, đồng chí Phó Bí thư thường trực Thị ủy được Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh chỉ định Quyền Chủ tịch tại Quyết định số 168/QĐ-HĐND ngày 24/7/2015, không thành lập Thường trực HĐND do không đủ số lượng đại biểu.


 Ông Đỗ Quốc Hùng
 Q. Chủ tịch Hội đồng nhân dân (Phó Bí thư thường trực Thị ủy) chỉ đạo chung.
 Điện thoại: 0743.832015.


* Ủy ban nhân dân
Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân thị xã thực hiện quản lý hành chính nhà nước ở địa phương, Ủy ban nhân dân thị xã chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự lãnh đạo toàn diện của Thị ủy.
Ngày 27/7/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số: 1226/QĐ-UBND về việc chỉ định UBND lâm thời thị xã Duyên Hải nhiệm kỳ 2011 – 2016 gồm có: 01 Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và 05 Ủy viên, Ủy ban nhân dân thị xã hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Bà Dương Thị Ngọc Thơ
 Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân, chỉ đạo chung
 Điện thoại: 0919896080


 Ông Châu Hoàng Nghĩa
 UVTV - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách Khối kinh tế
 Điện thoại: 0913659551


 Ông Võ Minh Cầm
 UVTV - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách Nội chính, xây dựng cơ bản, quản lý trật tự đô thị
 Điện thoại: 0913187619


 Ông Trần Viễn Phương
 TXUV - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách Khối Văn hóa – xã hội
 Điện thoại: 0908344789


 05 thành viên Ủy ban:
- Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
- Trưởng phòng Kinh tế thị xã
- Chánh Thanh tra thị xã
- Trưởng Công an thị xã
- Chỉ huy trưởng BCH quân sự thị xã


Các phòng ban trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã:
- Phòng Nội vụ
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
- Phòng Văn hóa và Thông tin
- Phòng Kinh tế
- Phòng Quản lý đô thị
- Phòng Tư Pháp
- Thanh tra
- Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Phòng Tài nguyên và Môi trường
- Phòng Y tế
- Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân


07 xã – phường:
- Phường 1
- Phường 2
- Xã Long Toàn
- Xã Long Hữu
- Xã Hiệp Thạnh
- Xã Trường Long Hòa
- Xã Dân Thành  Ông Đỗ Quốc Hùng
 Q. Chủ tịch Hội đồng nhân dân (Phó Bí thư thường trực Thị ủy) chỉ đạo chung.
 Điện thoại: 0743.832015.


* Ủy ban nhân dân
Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân thị xã thực hiện quản lý hành chính nhà nước ở địa phương, Ủy ban nhân dân thị xã chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự lãnh đạo toàn diện của Thị ủy.
Ngày 27/7/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số: 1226/QĐ-UBND về việc chỉ định UBND lâm thời thị xã Duyên Hải nhiệm kỳ 2011 – 2016 gồm có: 01 Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và 05 Ủy viên, Ủy ban nhân dân thị xã hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Bà Dương Thị Ngọc Thơ
 Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân, chỉ đạo chung
 Điện thoại: 0919896080


 Ông Châu Hoàng Nghĩa
 UVTV - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách Khối kinh tế
 Điện thoại: 0913659551


 Ông Võ Minh Cầm
 UVTV - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách Nội chính, xây dựng cơ bản, quản lý trật tự đô thị
 Điện thoại: 0913187619


 Ông Trần Viễn Phương
 TXUV - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách Khối Văn hóa – xã hội
 Điện thoại: 0908344789


 05 thành viên Ủy ban:
- Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
- Trưởng phòng Kinh tế thị xã
- Chánh Thanh tra thị xã
- Trưởng Công an thị xã
- Chỉ huy trưởng BCH quân sự thị xã


Các phòng ban trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã:
- Phòng Nội vụ
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
- Phòng Văn hóa và Thông tin
- Phòng Kinh tế
- Phòng Quản lý đô thị
- Phòng Tư Pháp
- Thanh tra
- Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Phòng Tài nguyên và Môi trường
- Phòng Y tế
- Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân


07 xã – phường:
- Phường 1
- Phường 2
- Xã Long Toàn
- Xã Long Hữu
- Xã Hiệp Thạnh
- Xã Trường Long Hòa
- Xã Dân Thành 

1 2 3 4 5 
Bản đồ hành chính

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 1522
  • Trong tuần: 30,051
  • Tất cả: 3,641,600