Lượt xem: 7235

Thông báo phân công lĩnh vực phụ trách của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải

* Hội đồng nhân dân
Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.
Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước.
Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương.
Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Trà Cú, thị xã Duyên Hải để thành lập thị xã Duyên Hải thì Hội đồng nhân dân thị xã khóa VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016 có 16 đại biểu, đồng chí Phó Bí thư thường trực Thị ủy được Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh chỉ định Quyền Chủ tịch tại Quyết định số 168/QĐ-HĐND ngày 24/7/2015, không thành lập Thường trực HĐND do không đủ số lượng đại biểu. Ông Đỗ Quốc Hùng
 Q. Chủ tịch Hội đồng nhân dân (Phó Bí thư thường trực Thị ủy) chỉ đạo chung.
 Điện thoại: 0743.832015.


* Ủy ban nhân dân
Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân thị xã thực hiện quản lý hành chính nhà nước ở địa phương, Ủy ban nhân dân thị xã chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự lãnh đạo toàn diện của Thị ủy.
Ngày 27/7/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số: 1226/QĐ-UBND về việc chỉ định UBND lâm thời thị xã Duyên Hải nhiệm kỳ 2011 – 2016 gồm có: 01 Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và 05 Ủy viên, Ủy ban nhân dân thị xã hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Bà Dương Thị Ngọc Thơ
 Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân, chỉ đạo chung

 Điện thoại: 0919896080

- Giới tính: Nữ
- Sinh năm: 19/5/1971
- Nơi sinh: Ấp Phước Trị, Long Toàn, Duyên Hải, Trà Vinh
- Chổ ở hiện nay: Khóm II, phường 1, thị xã Duyên Hải
- Dân tộc: Kinh.
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 03/02/1995
- Ngày chính thức: 03/02/1996
- Chỉ đạo, điều hành, quản lý chung mọi hoạt động của Ủy ban nhân dân thị xã.
Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:
a) Tổ chức cán bộ; tổ chức bộ máy; xây dựng chính quyền; công tác quy hoạch; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Chỉ đạo những nhiệm vụ cần tập trung cao, đột xuất, bức xúc thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội và an ninh, quốc phòng.
b) Lãnh, chỉ đạo lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
c) Theo dõi chỉ đạo bộ phận một cửa, công tác tiếp công dân, công tác cải cách hành chính.
d) Lãnh, chỉ đạo quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch, lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thu, chi ngân sách hàng năm. Phối hợp chỉ đạo hoạt động của các ngân hàng thương mại và Quỹ tín dụng trên địa bàn.
e) Giữ mối liên hệ với Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, các ngành Đoàn thể, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân thị xã.
f) Làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Hội đồng xét tuyển công chức, viên chức và Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo của thị xã theo yêu cầu nhiệm vụ, công tác cụ thể.
g) Chỉ đạo các ngành: Công an, Quân sự, Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp, Thi hành án dân sự, Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại – tố cáo.


Ông Võ Minh Cầm
UVTV - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách Nội chính, xây dựng cơ bản, quản lý trật tự đô thị

Điện thoại: 0913187619

- Giới tính: Nam.
- Sinh năm: 12/12/1961
- Quê quán: Ấp 14, xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
- Chổ ở hiện nay: Khóm I, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
- Dân tộc: Kinh.
- Ngày vào Đảng: 15/5/1985, Ngày chính thức: 15/11/1986
Giúp Chủ tịch UBND thị xã chủ trì, điều hành và phụ trách các lĩnh vực:
a) Giúp Chủ tịch điều hành công việc chung, kể cả lĩnh vực quốc phòng, an ninh khi Chủ tịch đi vắng; giữ mối liên hệ thường xuyên với UBND tỉnh, các Sở, ban ngành tỉnh, Thị ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành thị xã.
b) Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực: Ngư, nông, lâm, diêm nghiệp, kinh tế trang trại, xây dựng kinh tế hợp tác, phòng chống thiên tai; chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.
c) Thay mặt Chủ tịch lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai, tài nguyên – môi trường; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư và tổ chức đời sống dân cư đô thị; tổ chức thực hiện một số mặt về công tác nội chính, giải quyết khiếu nại tố cáo;
d) Tham mưu và giúp Chủ tịch quản lý nhà nước về xây dựng, việc sử dụng quỹ đất đô thị phục vụ xây dựng các công trình hạ tầng đô thị; quản lý nhà đô thị, việc kinh doanh nhà ở, sử dụng quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước để phát triển nhà ở tại đô thị; chỉ đạo việc chấp hành pháp luật trong xây dựng nhà ở tại đô thị và trên địa bàn thị xã;
e) Theo dõi, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển hạ tầng đô thị; quản lý không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị; Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giao thông vận tải, nhiệm vụ đảm bảo trật tự công cộng, an toàn giao thông; phòng chống cháy, nổ; ùn tắc giao thông trên địa bàn.
f) Trực tiếp theo dõi lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND và các cơ quan, tổ chức có liên quan thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công. Làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo của thị xã theo lĩnh vực phụ trách và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã phân công.


Ông Trần Viễn Phương
TXUV - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách Khối Văn hóa – xã hội

Điện thoại: 0908344789

-Giới tính: Nam.
- Sinh năm: 1981
- Nơi sinh: Hùng Hòa, Tiểu Cần, Trà Vinh
- Quê quán: Hùng Hòa, Tiểu Cần, Trà Vinh
- Dân tộc: Kinh.
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 16/7/2001
- Ngày chính thức: 16/7/2002
Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thực hiện các mặt công tác sau:
a) Lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác trên lĩnh vực văn hóa, xã hội; bảo hiểm; y tế; giáo dục và đào tạo. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và tổ chức công tác kiểm tra việc thực hiện các chính sách đối với người có công cách mạng, chính sách an sinh xã hội; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khoa học công nghệ; sắp xếp mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch.
b) Trực tiếp chỉ đạo công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, quản lý lao động; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, giảm nghèo;
c) Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các hoạt động văn hóa, thông tin, truyền thanh, thể thao, du lịch; chính sách thanh niên và sự tiến bộ của phụ nữ;
d) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân lồng ghép các chương trình, kế hoạch phát triển văn hóa, xã hội với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
e) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân trong công tác dân tộc – tôn giáo.
f) Trực tiếp theo dõi lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan khối văn hóa, xã hội, tổ chức có liên quan thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công. Làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo của thị xã theo lĩnh vực phụ trách và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã phân công.


 05 thành viên Ủy ban:
- Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
- Trưởng phòng Kinh tế thị xã
- Chánh Thanh tra thị xã
- Trưởng Công an thị xã
- Chỉ huy trưởng BCH quân sự thị xã


Các phòng ban trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã:
- Phòng Nội vụ
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
- Phòng Văn hóa và Thông tin
- Phòng Kinh tế
- Phòng Quản lý đô thị
- Phòng Tư Pháp
- Thanh tra
- Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Phòng Tài nguyên và Môi trường
- Phòng Y tế
- Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân


07 xã – phường:
- Phường 1
- Phường 2
- Xã Long Toàn
- Xã Long Hữu
- Xã Hiệp Thạnh
- Xã Trường Long Hòa
- Xã Dân Thành 

1 2 3 4 5 
Bản đồ hành chính

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 1639
  • Trong tuần: 30,168
  • Tất cả: 3,641,717