Càng Long triển khai Kế hoạch về phân luồng, đào tạo nghề cho học sinh

Thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác phân luồng, đào tạo nghề cho học sinh sau Trung học cơ sở và Trung học phổ thông đến năm 2025, định hưởng năm 2030”. 

Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác phân luồng, đào tạo nghề cho học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn huyện Càng Long; qua đó giúp học sinh nâng cao sự hiểu biết về nghề nghiệp và có thể định hướng đúng, từ đó đưa ra quyết định chọn ngành, chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân. Trên cơ sở đó Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch thực hiện, với những nội dung như sau:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phân luồng học sinh, công tác giáo dục nghề nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là của cấp ủy địa phương, của các cơ sở giáo dục - đào tạo, để góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tổ chức sơ kết, đánh giá phân luồng, đào tạo nghề cho học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018 - 2025 từ đó đề ra các giải pháp hữu hiệu, phù hợp với tình hình thực tế đến năm tiếp theo.

Các tổ chức và cá nhân tích cực tham gia vào quá trình giáo dục nghề nghiệp; bảo đảm công bằng xã hội về cơ hội học nghề đối với mọi đối tượng; thực hiện tốt việc xã hội hóa công tác dạy nghề, nhằm tạo động lực thu hút phần lớn học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài huyện thường xuyên khảo sát nhu cầu sử dụng lao động của công ty, doanh nghiệp, nhằm giúp cho việc định hướng phân luồng, định hưởng nghề nghiệp cho học sinh đạt kết quả tốt.

Thường xuyên đổi mới công tác giáo dục nghề nghiệp và tư vấn hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông, đào tạo giáo viên làm công tác hưởng nghiệp cho các trường phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm 100% trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông có giáo viên hướng nghiệp, nhất là trường dân tộc nội trú.

Tiếp tục phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của địa phương và của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, ưu tiên đào tạo nghề cho học sinh ở những xã có đông đồng bào dân tộc Khmer./.

Minh Kha
Thống kê truy cập
  • Đang online: 65
  • Hôm nay: 138
  • Trong tuần: 17,036
  • Tất cả: 2,048,099