Huyện ủy Càng Long uốn nắn công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên

Trong những năm qua, thực hiện các quy định và hướng dẫn của Đảng về công tác phát triển đảng viên trong đảng bộ huyện có nhiều chuyển biến tích cực, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành trong huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên mới hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên của đảng bộ huyện trong thời gian qua còn một số hạn chế, tồn tại như: một số tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác tạo nguồn phát triển đảng viên; công tác kết nạp đảng viên ở các ấp, khóm; các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn nhiều khó khăn; Tỷ lệ kết nạp đảng viên có chiều hướng giảm; chất lượng đảng viên mới kết nạp ở một số tổ chức đảng chưa cao.

Để tiếp tục phát huy những ưu điểm và kịp thời khắc phục những hạn chế nêu trên; Ban Thường vụ Huyện ủy Càng Long đã ban hành văn bản chỉ đạo uốn nắn công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên; qua đó, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các ngành cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về ý nghĩa, tầm quan trọng, chủ trương, đường lối của Đảng đối với công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên. Tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục quần chúng tự nguyện vào Đảng, nhất là đối với khối doanh nghiệp. 

(Chi bộ ấp Trà Ốp thuộc Đảng bộ xã Tân An, tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên

cho đồng chí Lữ Thị Truyền, Chi Hội phó Phụ nữ ấp Trà Ốp)

Các cấp ủy căn cứ nghị quyết nhiệm k, nghị quyết hằng năm và điều kiện tình hình thực tế xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên thông qua thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo...; quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên là nữ, đoàn viên, hội viên ưu tú; chú ý người dân tộc Khmer, học sinh, sinh viên trong các trường học, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, lực lượng dự bị động viên, người có uy tín trên các lĩnh vực và trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; cần phải tổ chức họp chuyên đề, hội thảo, tọa đàm...để có giải pháp hiệu quả tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên. Ban Tổ chức Huyện ủy, phối hợp với các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đề ra chỉ tiêu phấn dấu kết nạp đảng viên mới từ 3-4%/năm so tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, Hướng dẫn và Đề án số của Trung ương, Tỉnh ủy và Kế hoạch số 117-KH/HU, ngày 31/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về tạo nguồn và kết nạp đảng viên là lực lượng công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn huyện”; quan tâm công tác kết nạp đảng viên là chủ doanh nghiệp, công nhân người lao động trong doanh nghiệp tư nhân, thành lập tổ chức đảng và tổ chức chính trị, xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước ở những nơi có đủ điều kiện.

Phát huy tốt vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội trong việc tạo nguồn, bồi dưỡng và giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; chú trọng bồi dưỡng kết nạp các chi hội trưởng, tổ hội trưởng vào Đảng; tổ chức nhiều phong trào, hoạt động để tạo môi trường sinh hoạt, phát triển nhằm phát hiện những đoàn viên, hội viên ưu tú và được chọn lọc từ hoạt động thực tiễn, phải thực sự là hạt nhân chính trị đáng tin cậy để bồi dưỡng và thực hiện đảm bảo đúng quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tăng cường thực hiện tốt các tiêu chuẩn, quy định của Đảng về phát triển đảng viên; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên đảm bảo theo quy định, xem đây là một trong những tiêu chí để xem xét đánh giá, xếp loại chất lượng chi, đảng bộ hằng năm./.

Minh Kha
Thống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 1811
  • Trong tuần: 21,499
  • Tất cả: 3,247,812