Càng Long: Tổng kết công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới
Ban Thường vụ Huyện ủy có báo cáo Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới 

Báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy nhận định gần 40 năm qua, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục được thể hiện qua văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp trong huyện qua từng nhiệm kỳ; trên cơ sở đó hằng năm ban hàng Nghị quyết để triển khai thực hiện để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Huyện ủy đã kịp thời triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác chính trị tư tưởng và đạo đức, kết quả triển khai trong Đảng đạt 99%, hội viên đoàn thể và hộ dân đạt trên 85%; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên tuyền; tiến hành bằng nhiều hình thức; nội dung, tài liệu được cô đọng dễ hiểu, dễ nắm, dễ thực hiện; thường xuyên uốn nắn tinh thần, thái độ học tập, tiếp thu và viết thu hoạch sau học Nghị quyết của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, (có 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức viết thu hoạch sau tiếp thu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp). Cụ thể hóa và chỉ đạo các chỉ, đảng bộ cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác chính trị, tư tưởng và đạo đức bằng Chương trình, Kế hoạch sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (XII), Chỉ thị số 03-CT/TW, 05-CT/TW của Bộ Chính trị; định kỳ có sơ, tổng kết việc thực hiện nhằm nghe các chi, đảng bộ trực thuộc báo cáo tiến độ thực hiện của cấp mình, kiến nghị đề xuất sự chỉ đạo của Huyện ủy; từ đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tạo sự thống nhất trong hành động của toàn hệ thống chính trị, được sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã đánh giá những tác động tích cực trong việc thực hiện tổng thể các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện qua các nhiệm kỳ trong điều kiện tình hình có nhiều thuận lợi cơ bản, như: Trung ương, tỉnh, huyện ban hành nhiều chủ trương, chính sách mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng nhiều năm qua đã phát huy tác dụng, hệ thống chính trị từng bước được củng cố, kiện toàn theo hưởng trong sạch vững mạnh; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động; ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên huyện được Thủ tướng Chính phủ cộng nhận huyện nông thôn mới năm 2020.

Qua đó, công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức qua gần 40 năm đổi mới đất nước, Huyện ủy đã đúc kết ra được những bài học kinh nghiệm đó là (1) Xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng là làm cho toàn Đảng một ý chí, đoàn kết thống nhất cao cùng toàn dân đồng lỏng thực hiện thắng lợi cương lĩnh, đường lối chính sách của Đảng; (2) Quán triệt chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối chính sách của Đảng là mục đích là nội dung cốt lõi của công tác tư tưởng; (3) Xây dựng các Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch cần bám sát vào tinh hình thực tế của địa phương, giải quyết những yêu cầu bức xúc của người dân một cách kịp thời và đúng pháp luật; toàn thể đảng viên phải trực tiếp làm công tác tư tưởng với quần chúng, mỗi đảng viên phải tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng đạo đức bản thân, làm gương cho quần chúng noi theo; (4) Tuyên truyền sâu rộng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong Đảng và nhân dân; không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ Đảng viên; đổi mới và triển khai đồng bộ việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phải, nói không đi đôi với làm trong cán bộ đảng viên./.

Minh Kha
Thống kê truy cập
  • Đang online: 45
  • Hôm nay: 659
  • Trong tuần: 14 527
  • Tất cả: 3415498
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CÀNG LONG
- Đơn vị quản lý UBND huyện Càng Long - Số 274 QL 53, khóm 3, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
- Điện thoại: 0294.3882005 - Fax: 0294.3882245
- Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Càng Long" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Designed by VNPT.