Cầu Kè có 82.97% đảng viên được tiếp thu học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới ”

    Thực hiện Kế hoạch 45- KH/HU ngày 14/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kế hoạch 35-KH/TU, ngày 28/9/20121 của Tỉnh ủy về “thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 25-HD/BTGHU, ngày 09/1/2023 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới ”, tính đến nay huyện Cầu Kè đã tổ chức cho 2.915 đảng viên được học tập quán triệt chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023, đạt 82,97% so với tổng số đảng viên trong toàn huyện.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến triển khai quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

  Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 có ba phần cơ bản gồm: (1) Nội dung cốt lõi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; (2) Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng, tạo động lực khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới; (3) Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới; đặc biệt chuyên đề năm 2023 còn đánh giá kết quả lại những kết quả đạt được sau 30 tái lập tỉnh Trà Vinh; đồng thời đúc kết ra 04 bài học kinh nghiệm quý báu việc phát huy sức manh đại đoàn kết dân tộc trong thực tiễn cách mạng tại Trà Vinh thời gian qua là: (1) Những giá trị to lớn của việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng tỉnh Trà Vinh ngày càng phát triển, (2) Đoàn kết xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, (3) Sức mạnh đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường của toàn dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập dân tộc, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên thoát khỏi đói nghèo, (4) Thực hiện tốt việc phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với tăng cường xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt công tác đối ngoại. Và đề ra 06 nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 – 2025, từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển quê hương Trà Vinh trong giai đoạn mới là: (1) Tăng cường xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, (2) Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng dựa chủ yếu vào khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, (3) Phấn đấu đưa Trà Vinh trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, (4) Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế để kinh tế của tỉnh phát triển nhanh và bền vững, (5) Đẩy mạnh phát  triển văn hóa – xã hội và môi trường,(6) Tăng cường quốc phòng và an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; công tác đối ngoại đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước

Đảng bộ xã Hòa Tân

Đảng bộ Thị trấn Cầu Kè

    Để đảm bảo việc triển khai đạt hiệu quả chất lượng, Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Kè chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp chặt chẽ với các chi, đảng bộ cơ sở tập trung tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến  giáp tay đến cán bộ, đảng viên nội dung chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới” trong tháng 02/2023, đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai, quán triệt rộng rãi trong đoàn viên, hội viên đoàn thể và quần chúng theo hình thức phù hợp, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt lệ để mọi người cùng tham gia thực hiện, từng bước đưa nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 đi vào cuộc sống của mọi tầng lớp nhân dân để mọi người học tập làm theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI và nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cầu Kè lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

                                                                                    Nguyễn Hừng

                                                                                (Ban Tuyên giáo)

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1762
  • Trong tuần: 17,034
  • Tất cả: 3,094,466