Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp quan tâm lãnh đạo thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”
Nâng cao chất lượng chi bộ là một trong những nội dung hết sức quan trọng, bảo đảm cho sự lãnh đạo của chi bộ thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Bởi vì, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của tổ chức đảng cấp trên cuối cùng đều được triển khai, thực hiện ở các chi bộ. Chính vì vậy, trong thời gian qua, thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khoá X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp luôn thường xuyên lãnh, chỉ đạo cấp ủy cơ sở quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với nhiều giải pháp đồng bộ, khả thi và luôn xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng.

Là Đảng bộ có nhiều loại hình tổ chức cơ sở đảng, số lượng đảng viên đông. Đảng bộ Khối hiện có 349 chi bộ (45 chi bộ cơ sở và 304 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở). Trong đó, có 187 chi bộ cơ quan hành chính, chiếm 53,58%; 73 chi bộ đơn vị sự nghiệp, chiếm 20,92%; 07 chi bộ cơ quan báo chí, chiếm 0,2%; 06 chi bộ hội quần chúng, chiếm 1,71%; 61 chi bộ loại hình doanh nghiệp nhà nước, chiếm 17,48%; 02 chi bộ loại hình doanh nghiệp có vốn nhà nước từ 50% trở xuống, chiếm 0,57%; 13 chi bộ doanh nghiệp tư nhân, chiếm 3,72%; chi bộ có chi ủy là 329, chiếm 94,26%. Tổng số đảng viên toàn Đảng bộ là 6.176 đồng chí; trong đó, đảng viên nữ 2.455, chiếm 39,73%, đảng viên dân tộc Khmer 518, chiếm 8,39%, đảng viên dân tộc Hoa 38, chiếm 0,62%, đảng viên là Đoàn Thanh niên 1.027, chiếm 16,63%, đảng viên là sinh viên 209, chiếm 3,38%.

Chất lượng sinh hoạt của các chi bộ thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp trong thời gian qua

Quán triệt chỉ thị, kết luận của Trung ương, Kế hoạch số 69-KH/TU, ngày 27/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, trong đó cụ thể hóa Kế hoạch số 65-KH/ĐUK, ngày 03/4/2018 thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” triển khai đến các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc triển khai, quán triệt, thực hiện.

Các cấp ủy cơ sở đã lãnh đạo, tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến rõ nét, tích cực trong các tổ chức đảng. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ ngày càng nghiêm túc, nền nếp hơn, nguyên tắc sinh hoạt được đảm bảo, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt ở các loại hình chi bộ, tính đến thời điểm…. bình quân là 97%, tăng 1,4% so với năm 2017; nội dung sinh hoạt cơ bản có bám vào Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU, ngày 12/9/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tinh thần trách nhiệm, phương pháp điều hành, năng lực tổ chức của chi ủy, bí thư chi bộ được nâng lên, tinh thần tự phê bình và phê bình được phát huy, nội bộ đoàn kết; đảng viên được quản lý chặt chẽ hơn, ngày càng có ý thức trách nhiệm trong việc tham gia sinh hoạt Đảng, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên và nhiệm vụ cấp ủy, chi bộ giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Trong sinh hoạt chuyên đề, cấp ủy chi bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện đưa vào nghị quyết năm hoặc xây dựng kế hoạch, phân công đảng viên chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề, thông qua chi ủy và trực tiếp báo cáo chuyên đề với chi bộ. Nội dung sinh hoạt, lựa chọn phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong đó tập trung một số nội dung như: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các giải pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của cán bộ, đảng viên và một số chuyên đề khác liên quan đến công tác chuyên môn… đa số chi bộ tổ chức thực hiện sinh hoạt chuyên đề từ 02 đến 04 lần trong năm.

Thực hiện Quy định số 784-QĐ/TU, ngày 10/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy“Về việc cấp ủy, lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tham dự sinh hoạt định kỳ và ngày sinh hoạt định kỳ ở các loại hình chi bộ, chi, tổ hội, phân hội”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch số 48-KH/ĐUK về phân công Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tham dự sinh hoạt định kỳ với các chi bộ; đến nay, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở tham gia sinh hoạt được 2.799 lượt chi bộ; qua đó kịp thời nắm tình hình hoạt động của các chi bộ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần  nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối mở 04 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng dành cho cấp ủy viên cơ sở và bí thư chi bộ, tham dự có 435 đồng chí, qua đó giúp các tổ chức cơ sở đảng, bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở hiểu sâu, nắm vững về vị trí, tầm quan trọng của nội dung, phương thức tiến hành các nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng trong đảng bộ, chi bộ cơ sở và nghiệp vụ công tác cho bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cấp ủy viên và bí thư chi bộ.

Buổi sinh hoạt tổ đảng Cầu Ngang, thuộc Chi bộ Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, tháng 6/2022

Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, qua 05 năm thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra 25 tổ chức đảng và 23 đảng viên là người đứng đầu cấp ủy; giám sát 40 tổ chức đảng và 37 đảng viên là người đứng đầu cấp ủy. Nhìn chung, các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát chấp hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ChỈ thị số 10-CT/TW vẫn còn tồn tại, hạn chế: Một số chi bộ chưa thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ, tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề chưa đảm bảo theo quy định (đủ 4 lần trong năm). Chất lượng, nội dung, quy trình sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ ở một số nơi chưa đạt yêu cầu; tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ có lúc, có nơi chưa tốt. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận xét, đánh giá khắc phục biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào sinh hoạt chi bộ ở một số đơn vị chưa trở thành nội dung thường xuyên. Cấp ủy viên các đảng bộ cơ sở tham dự sinh hoạt định kỳ với chi bộ chưa thường xuyên, ý kiến đóng góp cho chi bộ còn ít; phản ánh, đề xuất các nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ còn hạn chế

Một số kinh nghiệm rút ra, qua quán triệt thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư

Một là, trong lãnh, chỉ đạo, các cấp ủy phải nắm vững nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy để tập trung chỉ đạo về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và xác định đây là một trong những nội dung quan trọng đối với công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hai là, thường xuyên dự sinh hoạt với các chi bộ ở cơ sở để góp ý về nội dung, phương pháp và cách thức tổ chức sinh hoạt chi bộ, nhất là những chi bộ còn khó khăn trong thực hiện sinh hoạt chi bộ để có biện pháp hướng dẫn, giúp đỡ. Định kỳ tổ chức kiểm tra, uốn nắn và chỉ đạo sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm.

Ba là, đồng chí bí thư chi bộ phải là người nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững các nội dung điều hành, khả năng tiếp thu tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để triển khai tổ chức thực hiện. Bí thư chi bộ phải là người giữ vai trò quan trọng trong lãnh đạo, là trung tâm đoàn kết của chi bộ.

Một số giải pháp tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy cơ sở trong thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thời gian tới:

Một là, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở lãnh đạo thực hiện tốt quy định về chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng., nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW, Kết luận số 18-KL/TW, Kế hoạch số 69-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 65-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình hiện nay; tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên mà trước hết là cấp ủy viên cơ sở, đồng chí bí thư chi bộ.

Hai là, thực hiện đảm bảo chế độ sinh hoạt định kỳ của cấp ủy và chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định. Hằng năm, chi bộ xây dựng và đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề vào nghị quyết. Hằng tháng, thực hiện lịch sinh hoạt từng loại hình đúng theo Quy định số 784-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cấp ủy phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bố trí thời gian, công tác hợp lý để đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ. Thường xuyên đưa nội dung kết quả khắc phục biểu hiện suy thoái, qua đánh giá nhận diện theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng.

Ba là, phát huy vai trò lãnh đạo của chi ủy chi bộ, nhất là đồng chí bí thư chi bộ, phải chủ động chuẩn bị tốt nội dung phù hợp với tình hình chi bộ, xác định và chọn những việc cụ thể, thiết thực có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và quyền lợi, trách nhiệm của đảng viên trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để đưa ra chi bộ thảo luận, bàn biện pháp thực hiện. Các chi bộ phải thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, bảo đảm mọi đảng viên trong chi bộ đều được phân công phù hợp. Việc ra nghị quyết hoặc kết luận buổi sinh hoạt của chi bộ phải cụ thể, thiết thực, khả thi, không trùng lắp; nêu rõ nội dung, yêu cầu, biện pháp thực hiện, thời gian hoàn thành. Trong sinh hoạt cần mở rộng và phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Bốn là, kịp thời truyền tải các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối và của cấp ủy các chi bộ, đảng bộ đến cán bộ, đảng viên; hằng tháng tổng hợp nội dung, cung cấp tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ định kỳ. Các cấp ủy cơ sở làm tốt việc định hướng nội dung, cung cấp thông tin, tài liệu sinh hoạt phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, giúp các chi bộ thực hiện tốt nội dung sinh hoạt; Đảng ủy cơ sở kịp thời phân công cấp ủy viên theo dõi, hướng dẫn và trực tiếp dự sinh hoạt với chi bộ được giao phụ trách để nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của chi bộ, đảng viên.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nền nếp chế độ sinh hoạt; việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy cấp dưới và chi bộ, nhất là nội dung chuẩn bị của chi ủy; sổ biên bản sinh hoạt chi ủy, chi bộ. Đảng ủy cơ sở thực hiện kiểm tra, giám sát sinh hoạt ở tất cả các chi bộ trực thuộc, để có cơ sở trước khi đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ hằng năm.

Tóm lại, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn hiện nay, là một yêu cầu, nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần xây dựng chi bộ, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                                                                                                                                                                            Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối

1 2 
VĂN BẢN MỚI

                             

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 173
  • Trong tuần: 5 493
  • Tất cả: 725872