Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh với phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả tích cực trong năm 2022

Trong những năm qua, phong trào thi đua “cựu chiến binh gương mẫu” đã trở thành một trong những động lực lớn thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (Hội CCB Khối) phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện nhiệm vụ chính trị, chăm lo phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an ninh, trật tự; xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa. Cán bộ hội, hội viên Hội CCB Khối luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đoàn thể vững mạnh.

Năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, kinh tế của tỉnh sớm phục hồi; được sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể, ngay từ đầu năm, các cơ sở Hội trực thuộc trong Khối đã đăng ký, ký kết giao ước thi đua để thực hiện các chỉ tiêu, nội dung thi đua theo kế hoạch đề ra. Trong từng cơ sở Hội đã đoàn kết, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên với vai trò, vị trí công tác của mình, đã tham mưu có hiệu quả nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý điều hành, tích cực đóng góp vào phong trào chung của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Các cơ sở Hội đã phát huy vai trò nòng cốt, vận động hội viên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo các hoạt động phối hợp. Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bình quân có 99% cán bộ, hội viên tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, những thành tựu nổi bật sau 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (5/1992 - 5/2022), tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội Hội CCB các cấp tiến tới Đại hội Hội CCB tỉnh Trà Vinh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tiếp tục quán triệt thực hiện chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, thực hiện phương châm hành động của Tỉnh ủy “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển; kế hoạch thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Tích cực đóng góp ý kiến vào nghị quyết năm, chương trình hành động của các cấp ủy thực hiện nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4, Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII); thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã tạo được chuyển biến tích cực.

Ban Chấp hành Hội CCB Khối và các Hội CCB cơ sở luôn duy trì sinh hoạt định kỳ đúng quy định, phối hợp chặt chẽ với công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức tốt hoạt động nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Tổ chức các hoạt động thăm tặng 80 phần quà cho gia đình chính sách, các đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB Khối, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ thuốc cho gia đình đang điều trị bệnh Covid-19; tặng 5.000 quyển tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng năm học mới; trao tặng 01 căn nhà Đồng đội tại xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang (đây là công trình chào mừng Đại hội Hội CCB Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027) với tổng kinh phí hơn 175  triệu đồng. Ngoài ra, các cơ sở Hội còn tổ chức góp vốn giúp nhau nâng cao đời sống, nhiều cơ sở đạt bình quân số tiền 600.000đ/hội viên, trong đó có 02 đơn vị tiếp tục vận động Quỹ nội bộ Hội giúp nhau phát triển kinh tế từ 10 triệu đồng đến 40,5 triệu đồng/người/năm; tổng số vốn trong năm là trên 800 triệu đồng.

Hội CCB Khối trao tặng Nhà Đồng đội cho hội viên CCB tại xã Kim Hòa (huyện Cầu Ngang)

Công tác tổ chức của Hội được củng cố, kiện toàn, cán bộ của Hội luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thể hiện vai trò gương mẫu; chấp hành nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm, Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh”. Tập trung chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội CCB nhiệm kỳ 2017 - 2022 và đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2022 - 2027. Quyết định kết thúc hoạt động 01 tổ chức Hội, chuyển sinh hoạt về địa phương 04 hội viên (Hội CCB Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh); đến nay Hội có 12 tổ chức cơ sở, với 103 hội viên. Tổ chức thành công Đại hội Hội CCB Khối các cơ quan và doanh nghiệp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội CCB Khối khóa IV gồm 11 đồng chí, Ban Thường vụ có 03 đồng chí.

Tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trong năm 2023 các cấp Hội CCB trong Khối cùng toàn thể cán bộ hội, hội viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng tổ chức Hội CCB ngày càng trong sạch, vững mạnh. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ Hội Cựu chiến binh Khối, Hội Cựu chiến binh cơ sở theo tinh thần Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2023, đó là tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể; tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; góp phần tham gia xây dựng chi bộ, đảng bộ vững mạnh, cơ quan văn hóa. Trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm:

Thứ nhất, phát huy tính chủ động, sáng tạo tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh. Tăng cường quán triệt cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB Khối các cơ quan và doanh nghiệp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề năm 2023 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dây khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh”. Thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên tích cực cải tiến phương pháp, tác phong lề lối làm việc, thực hiện cải cách hành chính, đi đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực và gương mẫu trong công tác.

Thứ hai, tiếp tục phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, nghĩa tình đồng đội, công tác nhân đạo, từ thiện, động viên, chia sẻ với các gia đình chính sách, hội viên Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, làm cho công tác đền ơn đáp nghĩa, trở thành phong trào sâu rộng, một nét đẹp của Hội. Phối hợp với Đoàn thanh niên tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm cao cả, tình cảm của Hội Cựu chiến binh đối với Đoàn thanh niên.

Thứ ba, tham mưu cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt Kết luận số 66-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới; củng cố, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt 01 cuộc giám sát phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Chăm lo xây dựng Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động để Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đảm bảo phù hợp với tình hình và đặc điểm của Đảng bộ Khối; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng vững mạnh

Thứ tư, quan tâm chú trọng việc rà soát, nắm vững nguồn hội viên có đủ điều kiện theo Điều lệ hội quy định, trên cơ sở đó để xem xét kết nạp đối tượng vào tổ chức Hội; không ngừng làm cho tổ chức Hội ngày càng nâng cao về số, mạnh về chất. Quan tâm giới thiệu cho cấp ủy và chi bộ xem xét kết nạp vào Đảng đối với những hội viên ưu tú.

Với nội dung, giải pháp cụ thể, hy vọng trong thời gian tới toàn thể cán bộ hội, hội viên Hội CCB trong Khối nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đề ra.

                                                                                                                          Hữu Nghĩa

 

1 2 3 4 5  ... 
VĂN BẢN MỚI

                             

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 87
  • Trong tuần: 5 407
  • Tất cả: 725786