Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quán triệt thực hiện chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

    Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng như cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ Khối được nâng lên, thể hiện qua những việc làm, hành động cụ thể. Xác định việc học tập và làm theo Bác phải bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ đã tiến hành rà soát, lựa chọn các vấn đề khó, đột phá, những vấn đề được cán bộ, đảng viên và dư luận quan tâm để tập trung hướng tới; xem đây là một trong những giải pháp quan trọng để góp phần nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể. Quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã để lại những cách làm hay, kinh nghiệm quý giá, làm cơ sở, tiền đề để Đảng bộ Khối tiếp tục đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả hơn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

    Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp đã cụ thể hóa ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động nghiêm túc học tập quán triệt thực hiện Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Thông qua nhiều hình thức triển khai, quán triệt trong điều kiện phòng chống dịch covid-19, toàn Đảng bộ đã hoàn thành việc học tập, quán triệt trong tháng 12/2021.

    Sau hoàn thành việc học tập quán triệt chuyên đề toàn khóa, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, căn cứ tình hình thực tế, Đảng ủy Khối đã ban hành văn bản chỉ đạo cấp ủy cơ sở tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với nhiệm vụ và vị trí công tác (mẫu đính kèm). Đối với đảng viên không phải là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thực hiện 02 nội dung: Qua học tập chuyên đề, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, cá nhân xác định nội dung học tập từ đó đề ra phương hướng phấn đấu làm theo; 04 nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu (tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; về tổ chức kỷ luật; khắc phục, sửa chữa những hạn chế khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên). Đối với đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thực hiện 03 nội dung: Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; qua học tập chuyên đề, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, cá nhân xác định nội dung học tập từ đó đề ra phương hướng phấn đấu làm theo; 06 nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu (ngoài 04 nội dung nêu trên của đảng viên, bổ sung thêm thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Quy định số 2400-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung tự giác đi đầu gương mẫu của cán bộ chủ chốt). Đối với đoàn viên, hội viên đăng ký thực hiện các nội dung cho phù hợp với công việc, lĩnh vực học tập, công tác, sản xuất, kinh doanh. Đây là nội dung quan trọng làm căn cứ để kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên, đoàn viên, hội viên cuối năm.

    Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2021 - 2025 đạt hiệu quả, Đảng ủy Khối, cấp ủy sơ sở, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục quan tâm tổ chức thực hiện:

    Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên trong công tác xây dựng tổ chức đảng. Chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong chương trình, kế hoạch hành động của chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó, cần tập trung 3 nội dung “Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên” .

    Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng, đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức học tập, quán triệt, tuyên truyền, đảm bảo tính hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng. Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hiệu quả, sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

    Ba là, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác, việc làm và hành động cụ thể của mỗi tổ chức, cá nhân gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, đảng bộ và đoàn thể, tạo sự lan tỏa trong hành động thiết thực của mỗi tập thể, cá nhân. Trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hàng năm, phải kết hợp chặt chẽ việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đảng viên gắn với kế hoạch học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu.

    Bốn là, các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm xây dựng kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp, tính khả thi cao, hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; mỗi chi bộ, đảng bộ cơ sở phải có ít nhất một mô hình trong học tập, làm theo Bác; thường xuyên theo dõi đôn đốc, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả, sức lan tỏa của mô hình, điển hình đã nhân rộng.

    Năm là, nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của chi bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá kết quả việc thực hiện để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tự học, tự soi, tự sửa, tự làm theo.

    Sáu là, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm của các cấp ủy có nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đối với các tổ chức đảng, người đứng đầu, bảo đảm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Tăng cường phát huy vai trò giám sát của các đoàn thể, đoàn viên, hội viên đối với cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò của người đứng đầu trong thực hiện các quy định về nêu gương.

Bài viết: Hữu Nghĩa

1 2 3 4 5  ... 
VĂN BẢN MỚI

                             

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 185
  • Trong tuần: 5 505
  • Tất cả: 725884