Những kết quả nổi bật công tác Tuyên giáo năm 2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Năm 2021, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, năm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối vẫn luôn chủ động, tích cực bám sát chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Tuyên giáo, góp phần xây dựng Đảng bộ, các tổ chức đoàn thể vững mạnh.

    Công tác tham mưu kịp thời, hiệu quả

    Thực hiện Nghị quyết năm 2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp, chương trình công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác Tuyên giáo, đảm bảo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cán bộ, đảng viên đều viết bản thu hoạch cá nhân, riêng người đứng đầu cấp ủy xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân để triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết. Triển khai quán triệt thực hiện Nghị quyết năm 2021 của Tỉnh ủy, các cấp ủy; Kế hoạch thực hiện phương châm hành động của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”. Tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2021, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19… kết quả đạt tỷ lệ bình quân trên 99,5% trong đảng viên, trên 90% trong đoàn viên, hội viên và người lao động được học tập, quán triệt. Kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối mở được 04 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, 04 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới, có 386 học viên tham dự.

    Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch được quan tâm, chú trọng

    Sau khi Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành quyết định củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối, Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối để nâng cao chất lượng hoạt động nắm chắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời cung cấp thông tin, các sự kiện chính trị, nhất là Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối kịp thời đăng tải nhiều tin, bài với những định hướng tư tưởng, truyên truyền, phổ biến kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, truyền thống của dân tộc, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp thu hút trên 130.000 lượt cá nhân truy cập. Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định thành lập Đoàn Giám sát tại 02 Đảng bộ cơ sở và cá nhân người đứng đầu với nội dung thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh”.

    Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

    Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tiếp tục làm tốt vai trò là bộ phận tham mưu giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Qua học tập và làm theo Bác, nhiều cán bộ, đảng viên thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, có những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả.

    Việc biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác tiếp tục được cấp ủy quan tâm và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó khen thưởng 13 tập thể, 36 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 5 năm 2016 - 2020; đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng 02 tập thể, 02 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 5 năm 2016 - 2020.

    Chủ động, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch số 34-KH/ĐUK, ngày 20/10/2021 thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng và các đoàn thể tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” hoàn thành trong tháng 12/2021; kết quả triển khai được 452 cuộc có 8.842 đồng chí dự, trong đó có 6.088 đảng viên, 2.754 đoàn viên, hội viên.

    Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với nhiệm vụ và vị trí công tác; kế hoạch xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Khối, giai đoạn 2021 - 2025, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thời gian tới.

    Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, công tác Tuyên giáo của Đảng ủy Khối còn một số hạn chế: Việc nắm bắt và phản ánh tình hình dư luận xã hội, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ Khối có lúc chưa thường xuyên; việc tham mưu chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện từng lúc chưa đảm bảo thời gian theo quy định. Do đó, để khắc phục hạn chế nêu trên, trong năm 2022  Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tập trung tham mưu phương hướng, nhiệm vụ thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong Đảng bộ:

    1. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm tốt công tác học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối. Thường xuyên tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền những thành tựu nổi bật qua 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (5/1992 - 5/2022).

    2. Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 34-KH/ĐUK, ngày 20/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng đổi mới, sáng tạo, gắn học tập với làm theo và nêu gương, trong đó nhấn mạnh việc xây dựng thực hiện kế hoạch cá nhân học tập và làm theo Bác gắn với nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; quan tâm nâng cao chất lượng xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình; mỗi chi bộ, đảng bộ cơ sở phải có ít nhất một mô hình trong học tập, làm theo Bác. Đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá, tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

    3. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị đạt hiệu quả, nâng cao chất lượng mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phù hợp theo từng đối tượng.

    4. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; tích cực tham gia phản bác những thông tin có quan điểm sai trái, xấu, độc trên mạng xã hội. Duy trì và nâng cao chất lượng hiệu quả Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối, thường xuyên thông tin tuyên truyền kịp thời các quan điểm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối và hoạt động ở cơ sở.

    5. Thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát chuyên đề ở cấp ủy, tổ chức đảng trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối và nội dung thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó việc cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp ủy, việc xây dựng thực hiện mô hình, điển hình và kế hoạch của cá nhân học tập làm theo Bác.

Bài viết: Hữu Nghĩa

1 2 3 4 5  ... 
VĂN BẢN MỚI

                             

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 34
  • Trong tuần: 3 914
  • Tất cả: 718132