Đảng uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021

Trong năm 2021, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đạt được những kết quả đáng kể như: Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chi bộ, đã kiểm tra 68 tổ chức đảng và 488 đảng viên, tăng 12 tổ chức đảng và 101 đảng viên so với năm 2020 (Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm tra 14  tổ chức đảng, 14 đồng chí đứng đầu cấp ủy); Giám sát chuyên đề 59 tổ chức đảng và 478 đảng viên, tăng  08 tổ chức đảng và 131 đảng viên so với năm 2020 (Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giám sát 13 tổ chức đảng và 12 đảng viên) nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng,  Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; các quy định của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối; công tác dân vận, QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; chức trách, nhiệm vụ được giao,…Qua kiểm tra, giám sát đã chấn chỉnh một số hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nội dung được kiểm tra, giám sát. Cấp ủy, chi bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã thi hành kỷ luật 14 đảng viên. Trong công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở đã kiểm tra 06 tổ chức đảng và kiểm tra 12 đảng viên (Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kiểm tra 01 tổ chức đảng 03 đảng viên); Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 48 tổ chức đảng, tăng 07 tổ chức đảng so với năm 2020 và kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 03 tổ chức đảng, tăng 01 tổ chức đảng so với năm 2020 (Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kiểm tra 09 tổ chức đảng). Ngoài ra còn giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm...kịp thời giải quyết khi có vấn đề phát sinh. Đã giám sát chuyên đề 87 tổ chức đảng và 75 đảng viên, tăng 26 tổ chức đảng, 22 đảng viên so với  năm 2020. Trong năm đã tiếp nhận 07 đơn tố cáo, phản ánh, giảm 01 đơn so với năm 2020.  

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, năm 2022, Đảng ủy Khối và các cấp ủy tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết năm 2022 của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối, công tác kiểm tra, giám sát tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Tiếp tục quán triệt thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 09/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; đồng thời tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đúng theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 bám sát vào nghị quyết của đảng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt chương trình đề ra. Cấp ủy chi bộ, đảng bộ cơ sở quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, kịp thời phát hiện, uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của đảng viên, chủ động phòng ngừa vi phạm. Tập trung giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên./.

         Phạm Quốc Việt, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

 

1 2 3 4 5  ... 
VĂN BẢN MỚI

                             

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 100
  • Trong tuần: 5 420
  • Tất cả: 725799