Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh! - Trang thông tin điện tử đang trong quá trình xây dựng và cập nhật thông tin, rất mong nhận được sự góp ý và quan tâm của Quý bạn đọc!
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
 • Quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

         Nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin tổng hợp, toàn diện để phục vụ công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, được thực hiện theo một chu kỳ xác định và lặp lại nhiều lần. Đồng thời, nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin có tính chuyên sâu thuộc lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính để phục vụ công tác quản lý nhà nước, được thực hiện một hoặc nhiều lần trong khoảng thời gian nhất định và nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin về vấn đề phát sinh đột xuất trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền để phục vụ công tác quản lý nhà nước. Ngày 16/01/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BTP quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, Thông tư quy định một số nội dung cụ thể như sau:

 • QUY ĐỊNH VỀ TRỒNG RỪNG THAY THẾ KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC

         Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2023. Đồng thời, Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

          Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến việc trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

 • Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ

         Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành  Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường 

 • Kế hoạch về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

         Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Thông tư số 04/2021/TT- BTP ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Ngày 30/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh với các nội dung như sau:

 • Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em

         Nhằm hạn chế thấp nhất tình hình tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn thị xã, ngày 31 tháng 01 năm 2023 Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải ban hành Công văn số 165 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. 

 • KỂ TỪ NGÀY 05/2/20223 , MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ ÁP DỤNG THEO QUY ĐỊNH MỚI

         Ngày 22/12/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số  75/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, gồm: đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, tách hộ và áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu lệ phí đăng ký cư trú và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú. 

 • Hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) "về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới"

         Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức và các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là nhà quản lý, sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của vấn đề an toàn thực phẩm đối với sức giống nòi và phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bản thân, gia đình và cộng đồng.  Ngày 31/01/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh đã ban hành Hướng dẫn số 60 -HD/BTGTU tuyên truyền Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) “về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

   

 • Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 18/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

         Nhằm giúp các cấp ủy, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ và xây dựng các kế hoạch, chương trình cụ thể nhằm tổ chức tốt các hoạt động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân thưc̣ hiêṇ tốt nhiêṃ vu ̣chính tri,̣ đẩy manḥ phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2023, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng... Ngày 18/01/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 01-KH/TU về công tác văn hóa - văn nghệ năm 2023, với những nội dung như sau:

   

   

 • KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY TẠI HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ MƯỜI MỘT (KHÓA XI)

           Từ ngày 10/01/2023 đến ngày 11/01/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ mười một để tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, cho ý kiến dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 của Tỉnh ủy. Qua báo cáo và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền cần tập trung những nội dung sau (tại Thông báo số 303-TB/TU, ngày 18/01/2023 của Văn phòng Tỉnh):

 • Quyết định số 4023/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đính chính Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu

         Ngày 30/12/2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 4023/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của  về việc đính chính Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Sáng Tươi - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Ban Biên tập

Cơ quan trường trực: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3866409   Email: pbgdpltravinh@travinh.gov.vn

 

Thống kê truy cập
 • Đang online: 14
 • Hôm nay: 135
 • Trong tuần: 3,267
 • Tất cả: 166,544