Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh! - Trang thông tin điện tử đang trong quá trình xây dựng và cập nhật thông tin, rất mong nhận được sự góp ý và quan tâm của Quý bạn đọc!
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 36

Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh tổ chức Cuộc họp triển khai Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 12/02/2023 của UBND tỉnh thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 -2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và hướng dẫn một số nội dung cần thiết thực hiện trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

       Ngày 21/02/2023, Sở Tư pháp (tại Hội trường Sở Tư pháp) tỉnh Trà Vinh tổ chức Cuộc họp triển khai Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 12/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 -2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (Kế hoạch số 02/KH-UBND) và hướng dẫn một số nội dung cần thiết thực hiện trong công tác xây dựng, ban hành  văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (theo Hướng dẫn số 27/HD-STP ngày  07/02/2023 của Sở Tư pháp) nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm vững về công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Tham dự Cuộc họp, có ông Trần Hoàng Khâm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp (chủ trì), ông Nguyễn Thanh Hà, Trưởng phòng Văn bản, Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật, bà Nguyễn Thị Thị Trang Phó Trưởng phòng Văn bản, Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp (là báo cáo viên tại Cuộc họp) và công chức làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; công chức của Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh hội nghị

        Với vai trò tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác xây dựng; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND. Mục đích, để đảm bảo việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh được triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả theo các nội dung của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức thực hiện rà soát, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong kỳ 2019 - 2023 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị. Qua đó, kịp thời trình cấp có thẩm quyền công bố Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân t ỉnh ban hành, làm cơ sở dữ liệu để các cơ quan, đơn vị cập nhật kịp thời thông tin các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật,… trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, kế thừa kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018  đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố để tiếp tục cập nhật, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhằm đảm bảo việc cập nhật đầy đủ các văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa và kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023.

       Ngoài ra, trong những năm qua, Sở Tư pháp đã tích cực phối hợp với các Sở, Ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của địa phương nhằm đảm bảo văn bản của địa phương sau khi ban hành được hợp hiến, hợp pháp và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Từ khi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành; Sở Tư pháp đã tổ chức nhiều đợt tập huấn chuyên ngành về công tác văn bản cũng như tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác này. 

Ông Trần Hoàng Khâm, PGĐ Sở Tư pháp phát biểu đánh giá tại Cuộc họp

       Tuy nhiên, qua công tác quản lý, theo dõi, Sở Tư pháp nhận thấy công tác này vẫn còn hạn chế như: vẫn còn một vài cơ quan, đơn vị chưa nắm vững được quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; hồ sơ gửi lấy ý kiến hoặc gửi thẩm định chưa đảm bảo đầy đủ; thời gian gửi dự thảo chưa đúng theo quy định; hình thức của các dự thảo chưa đúng theo mẫu quy định; nhất là việc thực hiện rà soát để tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các văn bản không còn phù hợp còn chậm dẫn đến phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do chậm xử lý văn bản trái pháp luật…; do vậy, để khắc phục các hạn chế nêu trên và triển khai thực hiện tốt công tác này trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Sở Tư pháp đã ban hành Hướng dẫn số 27/HD-STP ngày  07/02/2023 về một số nội dung cần thiết thực hiện trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cụ thể như: (1) Quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 27 và Điều 28 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật gồm các bước như sau: Bước 1: Lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Bước 2: Tổ chức soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; Bước 3: Thực hiện việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; Bước 4: Gửi hồ sơ đến Sở Tư pháp để thẩm định dự thảo văn bản; Bước 5: Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét. (2) Quy trình xây dựng, ban hành quy phạm pháp luật theo quy định tại khoản 4 Điều 27 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật gồm các giai đoạn sau: Giai đoạn 1: Lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Bước 1: Xây dựng nội dung chính sách; Bước 2: Đánh giá tác động của chính sách; Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến; Bước 4: Gửi hồ sơ đến Sở Tư pháp để yêu cầu thẩm định; Bước 5: Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét; Bước 6: Trình Thường trực Hội đồng nhân dân  tỉnh chấp thuận). Giai đoạn 2: Xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật (Bước 1:  Tổ chức soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; Bước 2: Thực hiện việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; Bước 3: Gửi hồ sơ đến Sở Tư pháp để thẩm định dự thảo văn bản; Bước 4: Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét).
       Tại Cuộc họp, các đại biểu tham dự tích cực trao đổi, thảo luận về các vướng mắc hoặc những vấn đề chưa rõ nhằm triển khai công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 -2023 được đồng bộ, thống nhất.

Đại biểu tham gia phát biểu và được Sở Tư pháp giải đáp

       Qua Cuộc họp, nhìn chung các đại biểu tham dự cơ bản nắm vững mục đích, yêu cầu của Kế hoạch số 02/KH-UBND và Hướng dẫn số 27/HD-STP ngày  07/02/2023 của Sở Tư pháp nhằm tham mưu giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đạt yêu cầu hiệu quả về công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.

                                                                                  Tin, ảnh: Hoàng Tâm

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Sáng Tươi - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Ban Biên tập

Cơ quan trường trực: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3866409   Email: pbgdpltravinh@travinh.gov.vn

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 8
  • Trong tuần: 3,435
  • Tất cả: 227,207