Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh! - Trang thông tin điện tử đang trong quá trình xây dựng và cập nhật thông tin, rất mong nhận được sự góp ý và quan tâm của Quý bạn đọc!
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 187

Những kết quả nổi bật trong công tác tư pháp quý I năm 2023 của tỉnh Trà Vinh

    
      Trong quý I năm 2023, trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cụ thể và giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện công tác tư pháp năm 2023 của Bộ Tư pháp; Kế hoạch hành động của UBND tỉnh Trà Vinh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Chương trình hành động của ngành Tư pháp và Kế hoạch triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 2023 của Sở Tư pháp; ngành Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở tổ chức thực hiện và đạt được một số kết quả tích cực trong công tác tư pháp, nổi bật là:
 

       Trong công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: Ban hành Hướng dẫn một số nội dung cần thiết thực hiện trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Sở Tư pháp thực hiện thẩm định 08 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đóng góp ý kiến đối với 80 dự thảo văn bản. Thực hiện rà soát 460 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành; xử lý 75 văn bản không còn phù hợp; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục 75 văn bản không còn phù hợp. Thực hiện rà soát 03 chuyên đề.
        Trong công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở; theo dõi thi hành pháp luật: Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh năm 2022 và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Thực hiện đúng, đầy đủ các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật”.
        Đánh giá, chấm điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật kỳ 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; rà soát, đánh giá  thực hiện Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của HĐND tỉnh quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 09/01/2015 của HĐND tỉnh quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.
        UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; Kế hoạch phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua; Kế hoạch triển khai, phổ biến các Luật có hiệu lực thi hành năm 2023; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023. Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch phối hợp thông tin truyền thông công tác PBGDPL và một số hoạt động của ngành Tư pháp trên Chuyên mục pháp luật và cuộc sống của Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà Vinh năm 2023; Kế hoạch phối hợp với Hội Nông dân tỉnh thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2023.
       Xác nhận kết quả thực hiện đạt Tiêu chí 16 “Tiếp cận pháp luật” Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đối với 02 xã: Long Khánh, huyện Duyên Hải và Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần. Các Tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 99 vụ việc, đưa ra hòa giải 85 (hòa giải thành 73 vụ việc, hòa giải không thành 12), đang tiếp tục hòa giải 14 vụ việc. Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức được 257 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phục vụ cho 7.411 lượt người dự.
       Trong công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp, hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước: Báo báo Bộ Tư pháp về công tác bồi thường nhà nước năm 2022; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023. Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác bồi thường nhà nước năm 2023 đối với 04 đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận Tải, UBND huyện Cầu Ngang và UBND huyện Châu Thành.
        Tăng cường hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch, nuôi con nuôi cho Phòng Tư pháp cấp huyện. Ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dự án số hóa sổ hộ tịch; thành lập Tổ giúp việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2023. UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Triển khai thi hành Luật cư trú và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP Chính phủ về việc không xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm. 
       Trong công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước: Tổng kết thi hành Luật Luật sư. UBND tỉnh ban hành công văn uốn nắn, chấn chỉnh hoạt động bán đấu giá tài sản; công văn chỉ đạo về tăng cường chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính, thi hành án hành chính; Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 98-KH/TU ngày 27/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị “về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới”. Phối hợp Học viện Tư pháp - Bộ Tư pháp tuyển sinh lớp đào tạo nghề luật sư và lớp đào tạo nghề công chứng tại tỉnh Trà Vinh. Tổ chức họp mặt các tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp và trả lời, giải đáp những khó khăn, vướng mắc.
        Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2022 và triển khai công tác TGPL năm 2023; Hội nghị tổng kết công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Trà Vinh năm 2022 và triển khai công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Trà Vinh năm 2023; ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua về TGPL trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững về TGPL trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện kiểm tra Chương trình về người thực hiện TGPL trực tại Tòa án nhân dân các huyện: Cầu Ngang, Cầu Kè, Châu Thành, Càng Long, Tiểu Cần, Trà Cú, Duyên Hải, thị xã Duyên Hải, thành phố Trà Vinh và Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh.
       Trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính: Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
        Từ kết quả đạt được, trong thời gian tới, ngành Tư pháp tỉnh Trà Vinh tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Ban hành Kế hoạch thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2023. Ban hành các Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; bồi thường nhà nước; hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi. Triển khai các nội dung tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” để tham gia cuộc thi toàn quốc. 
        Kiểm tra công tác bồi thường nhà nước; kiểm tra tổ chức và hoạt động một số tổ chức hành nghề luật sư, công chứng, đấu giá theo kế hoạch. Phối hợp Học viện Tư pháp - Bộ Tư pháp xét tuyển hồ sơ và khai giảng lớp đào tạo nghề luật sư khóa 24 và lớp đào tạo nghề công chứng khóa 25 tại tỉnh Trà Vinh. Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên Cổng dịch vụ công theo Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 về Quy trình cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến một phần và trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia. Ban hành Quyết định tiêu chí, thang điểm đánh giá lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật ký hợp đồng Sở Tư pháp thực hiện trợ giúp pháp lý và tổ chức xét chọn hồ sơ. Triển khai thực hiện chính sách TGPL cho cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh trên địa bàn các huyện Cầu Ngang; cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ Nữ trên địa bàn huyện Trà Cú, lồng ghép thực hiện công tác TGPL cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới; triển khai thực hiện chính sách TGPL cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân trên địa bàn huyện Duyên Hải. Mở lớp tập huấn xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. Kiểm tra công tác chứng thực; đăng ký, quản lý hộ tịch đối với UBND các xã: Long Sơn, Nhị Trường, Trường Thọ thuộc huyện Cầu Ngang./.

 

.
                                                        Hồng Ân - Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

 
TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Sáng Tươi - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Ban Biên tập

Cơ quan trường trực: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3866409   Email: pbgdpltravinh@travinh.gov.vn

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 1133
  • Trong tuần: 6,305
  • Tất cả: 301,115