Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh! - Trang thông tin điện tử đang trong quá trình xây dựng và cập nhật thông tin, rất mong nhận được sự góp ý và quan tâm của Quý bạn đọc!
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 137

Những kết quả nổi bật trong công tác tư pháp 9 tháng năm 2023 của tỉnh Trà Vinh

Trong 9 tháng năm 2023, trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2023, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Quyết định số 48/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 95/QĐ-UBND của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; các văn bản, kế hoạch theo từng lĩnh vực, chuyên đề cụ thể của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành Tư pháp tỉnh Trà Vinh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật như sau:

Trong công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: Tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 46-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình hành động ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 46-CTr/TU và Sở Tư pháp ban hành kế hoạch thực hiện. Thẩm định 02 hồ sơ lập đề nghị xây dựng nghị quyết QPPL và thẩm định 42 dự thảo văn bản QPPL (gồm 21 nghị quyết và 21 quyết định). Đóng góp ý kiến 371 dự thảo văn bản. Kiểm tra theo thẩm quyền 05 quyết định của UBND cấp huyện gửi đến. Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản không còn phù hợp theo quy định; thực hiện rà soát 418 văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý 28 văn bản không còn phù hợp; rà soát văn bản QPPL với 15 chuyên đề theo yêu cầu của Bộ, ngành, địa phương. Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019 – 2023.

Trong công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (CTCPL); hòa giải ở cơ sở: Tiếp tục thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL giai đoạn 2022 - 2027”, Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”. Thường xuyên cập nhật, đăng tải nhiều tài liệu, tin, bài để thông tin, phổ biến pháp luật trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh, trong 9 tháng năm 2023 đã đăng tải hơn 200 tin, bài; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn khai thác và sử dụng Bộ pháp điển. Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; phối hợp thông tin truyền thông công tác PBGDPL và một số hoạt động của ngành Tư pháp trên Chuyên mục pháp luật và cuộc sống của Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà Vinh. Ban hành các văn bản hướng dẫn, phối hợp triển khai, thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, như: về tiếp tục phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;  thông tin tuyên truyền công tác cải cách hành tỉnh Trà Vinh; Đề án “Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028”; tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị”; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”; Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” giai đoạn 2023-2030; triển khai thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 14/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn. Tổ chức tọa đàm, lồng ghép khảo sát, kiểm tra hoạt động hòa giải ở cơ sở gắn với hướng dẫn tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở tại 09/09 huyện, thị xã, thành phố. Tổ chức Cuộc thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Trà Vinh năm 2023 và cử Đội thi tham dự Hội thi “Hòa giải viên giỏi” toàn quốc lần thứ IV.

Ban hành Kế hoạch hỗ trợ cấp huyện, cấp xã trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đạt CTCPL theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp. Đến nay, toàn tỉnh có 103/106 xã, phường, thị trấn đạt CTCPL được công nhận (gồm 82 xã, 10 thị trấn, 11 phường) chiếm tỷ lệ 97,16%. Ở ấp, khóm tiếp nhận 758 vụ việc hòa giải ở cơ sở, trong đó đưa ra hòa giải 754 vụ việc; đã thực hiện hòa giải thành 641 vụ việc, đạt 85,02%; không thành 113 vụ việc, chiếm 14,98%; còn lại 04 vụ việc tiếp tục xác minh đưa ra hòa giải.

Trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2023; Kế hoạch kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật một số lĩnh vực trọng tâm năm 2023. Hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thi hành một số quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Xây dựng, triển khai hệ thống Cơ sở dữ liệu quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả kiểm tra làm rõ 13 trường hợp đề nghị xử phạt vi phạm hành chính. Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023. Tổng kết 05 năm thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018 - 2022; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 25/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; ….

Trong công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp, hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước: Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện Dự án số hóa Sổ hộ tịch theo Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh. Triển khai, quán triệt thi hành quy định Luật Cư trú về bỏ sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, không yêu cầu nộp, xuất trình giấy tờ chứng minh thông tin cư trú khi giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. Hướng dẫn thực hiện Quy trình giải quyết TTHC về đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến. Triển khai thực hiện Đề án “Thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”. Thực hiện kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với Phần mềm dịch vụ công liên thông. Triển khai Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến và đẩy mạnh thực hiện liên thông 02 nhóm TTHC liên quan đến ĐKKS, ĐKKT.

Tổ chức cho Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã tham dự Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện liên thông 02 nhóm TTHC; triển khai cấp bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung bằng hình thức trực tuyến do Bộ Tư pháp tổ chức và Sở Tư pháp tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn tại tỉnh. Tổ chức 03 lớp tập huấn hộ tịch về cấp bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử và triển khai liên thông 02 nhóm TTHC liên quan đến đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử; tọa đàm về công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh, có 457 lượt công chức tư pháp cấp huyện và công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã tham dự. Tham dự Hội nghị tập huấn triển khai Đề án “Thí điểm liên thông dữ liệu cấp Giấy chứng sinh, Giấy báo tử, nguyên nhân tử vong để thực hiện thủ tục ĐKKS, ĐKKT trên môi trường điện tử” do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp tổ chức.

Tiếp tục rà soát, giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác cho người di cư tự do từ Campuchia về nước. Tiếp tục triển khai, tập huấn, hướng dẫn thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ. Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí theo dõi tình hình thực hiện nuôi con nuôi trong nước. Gửi thông báo đến các cơ quan thông tin đại chúng để thông báo tìm gia đình thay thế đối với 09 trường hợp trẻ bị bỏ rơi do Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đang nuôi dưỡng. Tham mưu UBND tỉnh ban hành công văn triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Khảo sát, kiểm tra công tác bồi thường của Nhà nước tại 04 đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Cầu Ngang và UBND huyện Châu Thành. Phối hợp Cục Bồi thường nhà nước Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng công tác bồi thường nhà nước, có 196 đại biểu tham dự. Trình UBND tỉnh báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 về công tác bồi thường nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp

Trong công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước: Thực hiện quản lý đối với các tổ chức hoạt động hành nghề lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác bán đấu giá tài sản đối với các Công ty, Doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh. Ban hành văn bản về xử lý, uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót của các cơ quan, đơn vị qua kiểm tra, thanh tra; văn bản chỉ đạo tăng cường chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh. Phối hợp Học viện Tư pháp - Bộ Tư pháp xét tuyển lớp đào tạo nghề công chứng tại tỉnh Trà Vinh và tiếp tục tuyển sinh lớp đào tạo nghề luật sư tại tỉnh Trà Vinh.

Báo cáo Bộ Tư pháp về tổng kết thi hành Luật luật sư. Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 25/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác thi hành án dân sự”; Báo cáo sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; Báo cáo tổng kết Luật tố tụng hành chính năm 2015 liên quan đến trách nhiệm của Chủ tịch UBND, UBND; ....Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Chủ tịch UBND; Nghị định số 47/2023/NĐ-CP ngày 03/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản. Ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 2081/QĐ-BTP ngày 24/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP ngày 04/5/2023 của Ban cán sự đảng Chính phủ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hội Luật gia Việt Nam đến làm việc nắm tình hình tổ chức, hoạt động và kết quả công tác của Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh tại UBND tỉnh.

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tiếp nhận 467 lượt yêu cầu TGPL. Cập nhật vụ việc tham gia tố tụng thành công, hiệu quả báo cáo Cục Trợ giúp pháp lý là 43 vụ. Thực hiện kiểm tra Chương trình về người thực hiện TGPL trực tại TAND 09/09 huyện, thị xã, thành phố và TAND tỉnh Trà Vinh. Phối hợp với các Phòng Tư pháp: Càng Long, Cầu Ngang tổ chức 06 phiên tòa giả định, có 1.242 lượt người dân tham dự. Tổ chức 39 cuộc truyền thông về TGPL có 1.872 lượt người dân, cán bộ, hội viên tham dự. Tổ chức Hội nghị tập huấn điểm về kỹ năng thực hiện TGPL cho người dân tộc thiểu số, Hội nghị chuyên đề TGPL điểm kết nối cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có 308 đại biểu tham dự. Tổ chức 05 Hội nghị chuyên đề về kỹ năng thực hiện TGPL cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, có 314 đại biểu tham dự. Ban hành kế hoạch triển khai tham gia tổ chức phiên tòa trực tuyến và đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Trong công tác thanh tra; kiểm tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng: Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 06 cuộc tại 12 đơn vị trong các lĩnh vực: chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch, luật sư, công chứng, đấu giá. Xử lý vi phạm hành chính 01 trường hợp với số tiền 15.000.000 đồng. Tiếp nhận 07 đơn của công dân và đã giải quyết theo quy định; không có đơn, thư tồn động. Tiếp công dân 02 lượt.

Đồng thời, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành danh mục và tham mưu UBND tỉnh ban hành phương thức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Triển khai, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp; Thông tư số 02/2023/TT-BTP ngày 29/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư pháp. Ban hành Kế hoạch thu thập, sưu tầm tư liệu, tài liệu, thông tin dữ liệu lịch sử viết biên niên sự kiện lịch sử ngành Tư pháp tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 26/7/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Trình UBND tỉnh ban hành 04 Quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp. Ban hành Kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh phát động; triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI của Bộ Tư pháp; Kế hoạch về tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2023-2025 của UBND tỉnh.

Từ kết quả đạt được, trong thời gian tới, ngành Tư pháp tỉnh Trà Vinh tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện Chương trình hành động số 46-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 26/7/2023 của UBND tỉnh. Tiếp tục thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL giai đoạn 2022 - 2027”. Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019 - 2023 theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh.

- Tiến hành kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật một số lĩnh vực trọng tâm năm 2023. Tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính. Triển khai có hiệu quả hệ thống Cơ sở dữ liệu quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Kiểm tra, giám sát về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt CTCPL. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và tiếp cận pháp luật. Chuẩn bị tập dượt Đội thi tham gia Cuộc thi “Hòa giải viên giỏi” toàn quốc lần thứ IV. Tiến hành điều tra, khảo sát và kiểm tra thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023. Thực hiện các hoạt động hỗ trợ cấp huyện, cấp xã trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo nhiệm vụ được giao.

- Phát hành văn bản lấy ý kiến đánh giá của các cơ quan, đơn vị về công tác phối hợp Sở Tư pháp quản lý nhà nước về bồi thường nhà nước. Triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu dự án Số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Phối hợp Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia - Bộ Tư pháp và Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ tra cứu, xác minh thông tin Lý lịch tư pháp. Tiếp tục thực hiện “Giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch cho người dân di cư tự do từ Campuchia về nước” cho đến hết năm 2025.

- Phối hợp Học viện Tư pháp - Bộ Tư pháp tổ chức Lớp đào tạo nghề công chứng tại tỉnh Trà Vinh; tổ chức xét tuyển hồ sơ đăng ký học Lớp đào tạo nghề luật sư sau khi nhận đủ số lượng 50 hồ sơ trở lên. Phối hợp các Sở, ngành tỉnh quản lý trực tiếp cá nhân, tổ chức giám định tư pháp đánh giá chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ giám định tư pháp. Tổ chức đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công năm 2023 theo quy định. Kiểm tra việc thực hiện công tác bán đấu giá tài sản đối với các Công ty, Doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội về TGPL vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững về TGPL giai đoạn 2021-2025; Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030; ....

- Tiếp tục rà soát tiêu chuẩn của công chức Tư pháp - Hộ tịch và công chức phụ trách hộ tịch các Phòng Tư pháp, phối hợp với Sở Nội vụ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm đảm bảo 100% công chức Tư pháp - Hộ tịch và công chức phụ trách hộ tịch các Phòng Tư pháp đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch. Thực hiện chấm điểm thi đua các Phòng Tư pháp và tự chấm điểm thi đua Sở Tư pháp theo tiêu chí chấm điểm của Bộ Tư pháp./.

Hồng Ân  - Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Sáng Tươi - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Ban Biên tập

Cơ quan trường trực: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3866409   Email: pbgdpltravinh@travinh.gov.vn

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 50
  • Hôm nay: 694
  • Trong tuần: 6,012
  • Tất cả: 354,906