Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh! - Trang thông tin điện tử đang trong quá trình xây dựng và cập nhật thông tin, rất mong nhận được sự góp ý và quan tâm của Quý bạn đọc!
Ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp nghe các sở, ngành và địa phương báo cáo kết quả thực hiện tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và kết quả xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao
Lượt xem: 40
Ngày 08 tháng 11 năm 2023, tại Hội trường Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 (gọi chung là Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức cuộc họp để nghe các sở, ngành và địa phương báo cáo kết quả thực hiện tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và kết quả xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. 

Sau khi nghe Lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh báo cáo kết quả thực hiện tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và kết quả xây dựng huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới và 02 huyện Cầu Kè, Tiểu Cần đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đến ngày 06 tháng 11 năm 2023), các đề xuất, kiến nghị thực hiện trong thời gian tới của các địa phương và ý kiến phát biểu của các sở, ngành tỉnh là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tham dự họp. Để đảm bảo huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới, 02 huyện: Cầu Kè, Tiểu Cần đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao nói riêng và tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nói chung đúng tiến độ đề ra; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh có ý kiến kết luận, chỉ đạo (tại Thông báo số 265/TB-VP ngày  10 tháng 11 năm 2023) như sau:
- Ban Chỉ đạo huyện Trà Cú:
+ Ban Chỉ đạo huyện Trà Cú tự đánh giá đạt 09/09 tiêu chí, tuy nhiên vẫn còn một số nội dung liên quan đến công trình, dự án đang thi công chưa hoàn thành. Đề nghị Ban Chỉ đạo huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc đơn vị thi công sắp xếp, bố trí thi công thêm ngày thứ 7 và chủ nhật, để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn huyện và giải ngân các nguồn vốn kịp thời đảm bảo theo đúng quy định. 
+ Sớm bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo kết quả xây dựng 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo góp ý của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh (số liệu, nội dung phải đảm bảo tính logic, thuyết phục khi trình bày với Hội đồng thẩm định Trung ương) và hoàn chỉnh báo cáo theo thời gian quy định.
+ Chỉ đạo các phòng chuyên môn thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ các hợp tác xã trên địa bàn huyện đảm bảo đầy đủ hồ sơ theo quy định; kịp thời lựa chọn hợp tác xã sản xuất có hiệu quả, có mô hình hay; khu dân cư điển hình, tuyến đường hoa, … tạo điểm ấn tượng với Đoàn thẩm định Trung ương khi khảo sát thực tế trên địa bàn huyện. 
- Nhiệm vụ chung đối với Ban Chỉ đạo các huyện: Trà Cú, Cầu Kè và Tiểu Cần:
+ Huy động tất cả các thành phần cùng tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, như: Người có uy tín ở ấp, lực lượng dân quân tự vệ, Công an, Cựu chiến binh, Hội liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên,… chú trọng thực hiện tốt công tác vệ sinh cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, trồng hoa, trồng dặm, thay thế; cắt tỉa cây xanh, tránh che khuất tầm nhìn, đảm bảo thông thoáng giao thông thuận tiện, hành lang an toàn, (lưu ý làm đến đâu xong đến đó). Ngoài ra, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tư duy, thay đổi cách sống, nếp sống cùng tham gia với địa phương thực hiện cảnh quan môi trường, chỉnh trang nhà cửa và tham gia thực hiện cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. 
+ Đài truyền thanh huyện, cụm phát thanh xã, các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên tuyên truyền về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và cần phải làm một cách kiên trì, nội dung tuyên truyền phải thật sự đi vào chiều sâu tạo niềm tin, để người dân hiểu, dân đồng thuận hưởng ứng trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới đó là yếu tố quyết định sự thành công của Chương trình.
+ Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của địa phương được giao theo phân cấp xem xét, phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn đảm bảo trình tự, thủ tục đúng theo quy định.
+ Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức  triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023 (lưu ý trước khi lấy ý kiến của người dân, cần khắc phục ngay đối với những lĩnh vực, nội dung mà người dân chưa hài lòng về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới trước đây và cam kết với người dân các nội dung đang thực hiện sẽ sớm hoàn thành). Đồng thời tổ chức tập huấn thật kỹ lưỡng cho các đối tượng tham gia trực tiếp lấy ý kiến sự hài lòng của người dân (vừa lấy ý kiến, vừa tuyên truyền, giải thích thêm cho người dân tin tưởng). Ngoài ra, phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trao đổi, thống nhất thời gian cụ thể để lấy ý kiến sự hài lòng của người dân.
+ Từ nay đến cuối năm, yêu cầu Ban Chỉ đạo các huyện: Trà Cú, Cầu Kè và Tiểu Cần phải hết sức tập trung quyết liệt và quyết tâm hơn nữa ưu tiên dành thời gian thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; kịp thời báo cáo tiến độ thực hiện gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới theo thời gian quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc phải phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh có liên quan để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết kịp thời, đảm bảo hài hòa.
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh:
+ Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương chủ động kiểm tra, rà soát lại từng tiêu chí do ngành phụ trách và phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho cán bộ chuyên môn làm đầu mối ưu tiên tối đa thời gian tham gia cùng với địa phương kịp thời kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thiện các nội dung có liên quan đến xây dựng nông thôn mới.
+ Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Báo Trà Vinh phối hợp với Ban Chỉ đạo các huyện: Trà Cú, Cầu Kè và Tiểu Cần tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhất là qua hệ thống trực tuyến, truyền hình, phát thanh, điện thoại, mạng xã hội,... để cán bộ, đảng viên, hội viên và người dân hiểu rõ, nhận thức tốt hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới.
+ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính kiểm tra, rà soát lại các nguồn vốn để kịp thời phân bổ cho các nội dung tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tăng cường đi cơ sở để kiểm tra, theo dõi các tiêu chí của từng đơn vị, tham mưu chặt chẽ, báo cáo, đề xuất một cách kịp thời với Ban Chỉ đạo tỉnh. Định kỳ hàng tuần, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện gửi về Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh. Đồng thời tiếp tục tham mưu thực hiện các nội dung tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
+ Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh ưu tiên dành thời gian thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Hoàng Tâm

 
TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Sáng Tươi - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Ban Biên tập
Cơ quan trường trực: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh
Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0294 3866409   Email: pbgdpltravinh@travinh.gov.vn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 217
  • Trong tuần: 5 704
  • Tất cả: 420347