ផ្តេជ្ញាខ្ពស់ដើម្បីសម្រេចផែនការរំសាយទុនវិនិយោគសាធារណៈ

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ២៥ ខែវិច្ឆិកា អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ង្វៀងទ្រុងហ្វាង ធ្វើជាអធិបតីអង្គប្រជុំស្តីពីការងារសាងសង់សារវន្ត ស្តាប់បណ្តាម្ចាស់វិនិយោគរបាយការណ៍ស្ថានភាពរំសាយទុនវិនិយោគសាធារណៈបណ្តាគម្រោងឆ្នាំ២០២២ និងវឌ្ឍនភាពផ្សព្វផ្សាយបណ្តាគម្រោងបើកការដ្ឋានកសាងថ្មីក្នុងឆ្នាំ២០២៣។

តាមរបាយការណ៍របស់មន្ទីរផែនការនិងវិនិយោគ គិតដល់ថ្ងៃទី ២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ ខេត្តបានរំសាយបាន.៥៨៨,៦១១ពាន់លានដុង សម្រេច៦០,%ផែនការ (ប្រៀបជាមួយដំណាក់កាលដូចគ្នា ៥៨,%ផែនការ)។ បណ្តាអង្គភាពរំសាយទាបជាងមធ្យមរួមរបស់ខេត្ត(៦០,%ផែនការ) ក្នុងនោះមាន១១អង្គភាពរំសាយក្រោមកម្រិតមធ្យមរួមរបស់ខេត្ត រួមមានមន្ទីរ ស្ថាប័នខេត្តចំនួន១០ និងស្រុក)។ អំពីបញ្ជីគម្រោងដែលរំពឹងថានឹងចាប់ផ្តើមសាងសង់ថ្មីនៅឆ្នាំ២០២៣ មាន២៧គម្រោង  គិតដល់ថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ បានថ្នាក់មានមត្ថកិច្ចអនុម័តសេចក្តីសម្រេចវិនិយោគគឺ២០គម្រោង នៅមកគម្រោងមិនទាន់បានថ្នាក់មានសមត្ថកិច្ចអនុម័ត។

មន្ទីរផែនការនិងវិនិយោគក៏ដាក់ចេញសំណើរមួយចំនួន៖ ចំពោះប្រភពទុន ជំនួយរបស់ រដ្ឋាភិបាលអៀរឡង់ក្នុងឆ្នាំ២០២១ បាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលប្រគល់ ស្នើគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តចង្អុលការដល់នាគារដ្ឋបណ្តាស្រុកបន្តរំសាយចំពោះប្រភពទុននេះ និងចង្អុលការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបណ្តាស្រុក ទីផ្សាររួមខេត្ត ទីក្រុងការជាមួយនាគារថ្នាក់ស្រុក រាយការណ៍ជាទៀងទាត់នូវទិន្នន័យនៃការរំសាយ។ ដោយឡែកចំពោះបណ្តាគម្រោងបើកការដ្ឋាកសាងក្នុងឆ្នាំ២០២៣ មកដល់ពេលនេះមិនទាន់បានផ្តល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តវិនិយោកគម្រោង ស្នើដល់ម្ចាស់វិនិយោគដាស់តឿនម្ចាស់ម៉ៅការប្រឹក្សាបំពេញឯកសារពេញលេញដាក់ជូនស្ថាប័នមានមត្ថកិច្ចដើម្បីនុម័ត

ន្ទាប់ពីស្តាប់បាយការណ៍របស់បណ្តាអង្គភាពវិនិយោគពីវឌ្ឍភាពរំសាយទុន ក៏ដូចជារាល់ការជួបលំបាក ជាប់ជំពាក់ក្នុងការអនុវត្តរំសាយទុនវិនិយោគសាធារណៈ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ង្វៀងទ្រុងហ្វាង ឯកភាពជាមួយសំណើរបស់មន្ទីរផែនការនិងវិនិយោគ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តស្នើដល់បណ្តាម្ចាស់វិនិយោគត្រូវប្រមូលផ្តុំ មានផែនការ មានការផ្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ មិនអត្តនោម័តិ ត្រូវមានការភាពរួម ផ្តោលើការរំ សាយទុនដើម្បីដោះស្រាយរាល់ការលំបាក ជាប់ជំពាក់ក្នុងដំណើរការរំសាយទុន និងធានាអនុវត្តត្រូវតាមការកំណត់៕

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 3 4 5  ... 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
ស្ថិតិចំនួនភ្ញៀវចូលអាន
  • កំពុង online: 8
  • ថ្ងៃនេ: 295
  • ក្នុងសប្តាហ៍: 7,307
  • ទាំងអស់: 780,230