អចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្តធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការបក្សទីផ្សាររួមខេត្តយ្វៀងហាយ

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា អចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្តចាត់តាំងអង្គប្រជុំដើម្បីស្តាប់គណៈកម្មាធិការបក្សទីផ្សាររួមខេត្តយ្វៀងហាយរបាយការណ៍ និងសូមគោលការណ៍អនុវត្តភារកិច្ចសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលនៅជួបលំបាក។ សមមិត្តង៉ូជីកឿង សមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបក្ស លេខាបក្សខេត្តធ្វើអធិបតីអង្គប្រជុំ។ ចូលរួមអង្គប្រជុំនៅមានថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ ស្ថាប័នខេត្តមួយចំនួនទៀត។

តាមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការបក្សទីផ្សាររួមខេត្តយ្វៀងហាយ ក្នុងត្រីមាសទី១ ទីផ្សាររួមខេត្តមានភាគកម្រិតចំនួន៦/២៤ អនុវត្តសម្រេចនិងសម្រេចលើសសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ភាគកម្រិតចំនួន៣/២៤ សម្រេចជាង៧៥% ភាគកម្រិតចំនួន៤ សម្រេចបានពី១៩%-៥០% នៅមក១១ភាគកម្រិតចុងឆ្នាំវាយតម្លៃ។ តម្លៃផលិតកម្មបានអនុវត្តសម្រេចសរុបជាង២៥%នៃសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ក្នុងនោះតម្លៃផលិតកម្មនៅក្នុងតំបន់ទាំង៣សុទ្ធតែមានការកើនឡើង និងមានទុនវិនិយោគសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍សង្គមទាំងមូលសរុបចំនួន៩៣៦ពាន់លានដុង។ ទន្ទឹមនឹងនោះបណ្តាសំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសសំខាន់ៗសម្រាប់លើកកម្ពស់ទីក្រុង បម្រើដល់ផលិតកម្មបន្តបានវិនិយោគ ក្នុងឆ្នាំមានសំណង់ចំនួន៣១ បានដំណើរការសាងសង់ ជាមួយទុនវិនិយោគបានបែងចែកជិត១៣៣ពាន់លានដុង។

ចំពោះការអនុវត្តន៍បណ្តាភាគកម្រិតទីផ្សាររួមខេត្តប្រភេទ៤ គិតមកដល់ពេលនេះ ទីផ្សាររួមខេត្តយ្វៀងហាយបានសម្រេចបាន៥៥/៥៩សម្បទា នៅ៤សម្បទាមិនទាន់សម្រេចបាននោះគឺ៖ មូលដ្ឋានសុខាភិបាលថ្នាក់ទីក្រុង, អត្រាដីផ្លូវគមនាគមប្រៀបជាមួយដីសាងសង់ កម្រិតលូបង្ហូតទឹកសំណល់, អត្រាទឹកសំណល់ទីក្រុងបានវិនិច្ឆ័យនិងឈាបនដ្ឋានមិនទាន់សម្រេចបានតាមសម្បទាបានកំណត់។ ដំណើរការអនុវត្ត ទីផ្សាររួមខេត្តនៅមានជួបលំបាក ជាប់ជំពាក់ជាច្រើន ស្នើគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តដូចជា៖ ក្នុងអនុវត្តបណ្តាភាគកម្រិតទីក្រុងប្រភេទ៤ ប្រភេទ៣ មានជាប់ទាក់ទងដល់ការកសាងឃុំយ៉ឹងថាញ់ ឃុំទ្រឿងឡុងហ្វាឡើងជាសង្កាត់ ស្នើក្នុងវិស័យធនធាន បរិស្ថាន ក្នុងវិស័យអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាល។

ថ្លែងយោបល់នៅអង្គប្រជុំ លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ង៉ូជីកឿង បានឲ្យដឹងថា៖ ទន្ទឹមជាមួយលទ្ធផលសម្រេចបាន មូលដ្នាននៅមានការជួបលំបាកច្រើន ពិសេសគឺប្រភពកម្លាំងក្នុងការអនុវត្ត។ អាស្រ័យហេតុនោះ គណៈកម្មាធិការបក្សទីផ្សាររួមខេត្តយ្វៀងហាយត្រូវពិនិត្យឡើងវិញនូវភាគកម្រិតនីមួយៗជាមួយនឹងបញ្ហានីមួយៗសម្រេចបាន មិនទាន់សម្រេចបានដើម្បីប្រមូលផ្តុំកម្លាំងខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រេចបណ្តាភាគកម្រិត ដំណោះស្រាយជាក់ស្តែង។ ក្នុងដំណើរការផ្សព្វផ្សាយចាំបាច់ត្រូវកំណត់ច្បាស់លាស់វិស័យសំខាន់ៗដើម្បីផ្តល់អាទិភាព និងទម្លុះទម្លាយក្នុងការអនុវត្តន៍ ទន្ទឹមនឹងនោះត្រូវសហការជិតស្និទ្ធជាមួយមន្ទីរ ស្ថាប័នមានជាប់ទាក់ទិនដើម្បីអនុវត្តនិងរបាយការណ៍ ចង្អុលការបានទាន់ពេល។ ចំពោះបញ្ហាជាក់ស្តែងនីមួយៗ លេខាបក្សខេត្តផ្តល់យោបល់និងចង្អុលការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត បណ្តាមន្ទីរ ស្ថាប័នខេត្ត ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការបក្សទីផ្សាររួមខេត្តយ្វៀងហាយពិនិត្យ មានវិធានការផ្សព្វផ្សាយប្រមូលផ្តុំកម្លាំងអនុវត្តសម្រេចនូវសំណង់ វិស័យជាក់ស្តែងនីមួយៗ។

លេខាបក្សខេត្តចង្អុលការបញ្ហាជាក់ស្តែងនីមួយៗដើម្បីគណៈកម្មាធិការបក្សទីផ្សាររួមខេត្តយ្វៀងហាយអនុវត្តសម្រេចសម្បទាទីក្រុងប្រភេទ៤ ខិតខំប្រឹងប្រែងឃុំយ៉ឹងថាញ់ ឃុំទ្រឿងឡុងហ្វា បានក្លាយជាទីសង្កាត់ និងខិតខំប្រឹងប្រែងបានជាទីក្រុងប្រភេទ៣ ដែលសេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសន្និបាតបក្ស អាណត្តិកាល២០២០-២០២៥បានបញ្ជាក់៕

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 3 4 5  ... 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
ស្ថិតិចំនួនភ្ញៀវចូលអាន
  • កំពុង online: 53
  • ថ្ងៃនេ: 7328
  • ក្នុងសប្តាហ៍: 14,312
  • ទាំងអស់: 1,114,483