Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Ngày 09/8/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Mục tiêu ban hành Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm định hướng, quán triệt Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ và giao nhiệm vụ cho các Sở, Ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty nhà nước xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh, của ngành, lĩnh vực và địa phương.

Nội dung chủ yếu của Chỉ thị gồm 3 phần chính:

Phần A- Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;

Phần B- Nhiệm vụ xây dựng Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025

Phần C- Tổ chức thực hiện.

Chỉ thị đặt ra các yêu cầu về xây dựng và nội dung chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Các Sở, ban ngành tỉnh và địa phương căn cứ tình hình, kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 tổ chức đánh giá, ước thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả năm 2022 theo lĩnh vực/chuyên môn phụ trách trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 18/01/2022 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 09/6/2021 của HĐND tỉnh và  Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 phải bảo đảm tính khách quan, trung thực, sát thực tiễn, có so sánh với kết quả thực hiện của năm 2021; nêu rõ những kết quả đạt được (đặc biệt nêu rõ thành tựu nổi bật của năm 2022), khó khăn, hạn chế; phân tích rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan của những kết quả đạt được, nhất là tăng trưởng GRDP, hạn chế, yếu kém; nêu rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với những hạn chế, yếu kém và đề ra bài học kinh nghiệm.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, các Sở, Ban ngành tỉnh, các địa phương dự kiến mục tiêu của năm 2023, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

(i) Bối cảnh xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2023, bao gồm nhận định, phân tích những cơ hội, thuận lợi, thách thức, rủi ro của bối cảnh trong tỉnh, trong vùng và cả nước tác động đến việc xây dựng và thực hiện các mục tiêu phát triển KTXH; đặc biệt lưu ý những vấn đề như khả năng kiểm soát dịch Covid-19 trong nước và triển khai Chương trình phục hồi và phát triển KTXH, tình hình biến động giá cả…

(ii) Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển KTXH năm 2023.

(iii) Mục tiêu chủ yếu và một số cân đối lớn.

(iv) Các định hướng, nhiệm vụ chủ yếu.

Về xây dựng Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, chỉ thị nêu rõ: năm 2023, là năm thứ hai của thời kỳ ổn định ngân sách mới 2022 -2025 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, việc xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2023 và Kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023-2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan phối hợp với các cơ quan liên quan, căn cứ chỉ tiêu pháp lệnh thu Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao và đánh giá những tác động của các yếu tố khách quan, chủ quan đến sản xuất, kinh doanh, nguồn thu ngân sách để chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022 trên địa bàn. Phấn đấu dự toán thu nội địa năm 2023 không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cổ tức, lợi nhuận sau thuế tăng khoảng 7- 9% so với đánh giá ước thực hiện năm 2022 (sau khi loại trừ các yếu tố tăng, giảm thu do thay đổi chính sách). Xây dựng dự toán chi NSNN năm 2023 đảm bảo các quy định của pháp luật; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển, chi thường xuyên NSNN được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại ngân sách theo Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đối với kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm 2023 – 2025, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan lập kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023-2025 và Kế hoạch vay, trả nợ 03 năm cấp tỉnh. Các đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp tỉnh lập kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023-2025 thuộc phạm vi quản lý gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng cấp để tổng hợp. Tùy theo điều kiện, đặc điểm và mục tiêu chiến lược, kế hoạch phát triển KTXH trên địa bàn, các địa phương xây dựng các chỉ tiêu dự báo trung hạn 3 năm 2023-2025 về thu ngân sách; dự kiến tổng chi NSĐP, chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên phần cân đối NSĐP giai đoạn 2023-2025 phù hợp với khả năng cân đối thu NSĐP; trong đó: chi thường xuyên bao gồm đầy đủ các chế độ, chính sách an sinh xã hội do Trung ương và địa phương ban hành tới thời điểm dự toán năm 2023 được cấp có thẩm quyền thông qua; chi đầu tư phát triển từ thu tiền sử dụng đất bố trí bằng số thu.

Về tổ chức thực hiện xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

(i) Sở Kế hoạch và Đầu tư: hướng dẫn chi tiết nội dung, tiến độ việc xây dựng Kế hoạch; xây dựng Đề cương báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh, phân công nhiệm vụ, tiến độ báo cáo cụ thể đối với các Sở, Ban ngành tỉnh; Phối hợp với Cục Thống kê, các Sở, Ban ngành tỉnh tính toán, xây dựng phương án tăng trưởng kinh tế cho năm 2023, tổng hợp các cân đối lớn và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển KTXH năm 2023 trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 8 năm 2022.

(ii) Cục Thống kê: Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành tỉnh cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu đầu vào để Tổng cục Thống kê biên soạn và công bố số liệu ước tính tăng trưởng GRDP năm 2022; chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan xây dựng dự kiến chỉ tiêu tăng trưởng GRDP, GRDP bình quân đầu người, cơ cấu kinh tế, huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2023.

(iii) Các Sở, Ban ngành tỉnh và địa phương: Hướng dẫn các ngành, các cấp trực thuộc xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH năm 2023 thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách và của địa phương; Gửi các báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2022 và dự kiến Kế hoạch phát triển KTXH năm 2023 đến Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31 tháng 7 năm 2022. Riêng các Công ty nhà nước gửi báo cáo về kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2023 cho các cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Về tổ chức thực hiện xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu

(i) Sở Tài chính: Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025 của tỉnh theo quy định. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổng hợp, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025 của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định.

(ii) Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025 theo hướng dẫn của Sở Tài chính; gửi Sở Tài chính tổng hợp.

(iii) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh, gửi Bộ Nội vụ thẩm định biên chế năm 2023 của các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên của địa phương, trình HĐND tỉnh phê duyệt, làm căn cứ xây dựng dự toán ngân sách năm 2023./.

 

(Đính kèm Chỉ thị số 03/CT-UBND)

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 123
  • Trong tuần: 20,013
  • Tất cả: 1,998,829