Càng Long: tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai Kế hoạch của Tỉnh ủy về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. 

Nhằm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện để nâng chất lượng sức khỏe của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện, bền vững kinh tế - xã hội của. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới đối với sức khỏe nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội; huy động sự vào cuộc và tham gia thực hiện của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân để tạo sự chuyển biến về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình hiện nay.

Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai và yêu cầu thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm như tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các phòng, ban, ngành và địa phương trong công tác quản lý; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; Quan tâm xây dựng và phát triển các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng và ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước hiệu lực, hiệu quả theo hướng thống nhất chỉ một đầu mối thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm./.

Minh Kha

Tin khác
1 2 3 4 5  ... Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 3054
  • Trong tuần: 31,007
  • Tất cả: 2,837,454