Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh! - Trang thông tin điện tử đang trong quá trình xây dựng và cập nhật thông tin, rất mong nhận được sự góp ý và quan tâm của Quý bạn đọc!
Triển khai thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023
Lượt xem: 390
       Ngày 17/02/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 trên địa bàn thị xã Duyên Hải.

 

                                             Ảnh minh họa sưu tầm internet

       Kế hoạch được ban hành nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam, tạo sự chuyển biến về nhận thức, đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền và sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp, thực thi các quy định của pháp luật về gia đình có hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo địa phương và người dân trong quản lý nhà nước về gia đình, sự cam kết thực hiện tốt các chính sách về gia đình tại cộng đồng. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác gia đình cho hệ thống làm công tác văn hóa tuyến cơ sở nhằm nâng cao khả năng can thiệp, tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình. Tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình; lồng ghép câu lạc bộ, tổ nhóm với Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ để tổ chức sinh hoạt cho các gia đình có nguy cơ hoặc có xảy ra bạo lực trong gia đình. Xây dựng mô hình hỗ trợ, tư vấn và ngăn chặn bạo lực gia đình ở cộng đồng; thiết lập đường dây điện thoại nóng để tư vấn về các vấn đề bạo lực gia đình và giúp đối tượng bị bạo lực gia đình một cách kịp thời.

       Kế hoạch đề ra mục tiêu Xây dựng “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện chính sách, pháp luật hôn nhân và gia đình; tăng cường phòng, chống bạo lực gia đình. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong việc phòng, chống bạo lực gia đình tại các địa bàn triển khai. Xây dựng, củng cố cơ chế phối hợp và giải pháp can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình tại các địa bàn triển khai.
       Nội dung các hoạt động cần tập trung thực hiện: (1) Đưa công chức Phòng Văn hoá và Thông tin, lãnh đạo UBND và công chức văn hóa - xã hội các xã, phường, nhóm Phòng, chống bạo lực gia đình, thành viên Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững ấp - khóm tại các địa bàn triển khai tập huấn nghiệp vụ chuyên môn do Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh tổ chức. (2) Tăng cường sự quan tâm của các cấp lãnh đạo địa phương và cán bộ chủ chốt, người có uy tín trong cộng đồng và tăng cường sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Công tác gia đình các xã, phường về phòng, chống bạo lực gia đình. (3) Thành lập Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững tại các ấp - khóm để tổ chức họp và tư vấn cho các gia đình có nguy cơ xảy ra bạo lực gia đình. (4) Tổ chức đường dây điện thoại nóng tại các ấp - khóm và xã - phường. (5) Thành lập nhóm Phòng, chống bạo lực trong gia đình tại các ấp - khóm triển khai; mỗi nhóm 05 người, gồm: Trưởng Ban nhân dân, Công an, Phụ nữ, Nông dân và Đoàn Thanh niên hoặc Cựu chiến binh, nhóm có nhiệm vụ theo dõi, phát hiện để tư vấn, hòa giải và hỗ trợ những trường hợp bạo lực gia đình xảy ra tại cụm dân cư. (6) Tổ chức tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho đối tượng bị bạo lực gia đình tại Trạm y tế và lập hồ sơ theo dõi tham vấn trị liệu về tâm lý cho đối tượng. (7) Phòng Văn hoá và Thông tin thị xã chủ trì, phối hợp Ban Chỉ đạo xã, phường tổ chức giám sát, đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện tại các xã - phường để có kế hoạch chỉ đạo cho những năm tiếp theo.
      Ngoài việc thực hiện Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 của UBND thị xã, các phòng, ban, ngành đoàn thể thị xã, UBND xã, phường lòng ghép tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của UBND thị xã Duyên Hải về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Duyên Hải; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 13/02/2023 của UBND thị xã về tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình trên địa bàn thị xã Duyên Hải năm 2023. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng; đối thoại về công tác gia đình; tuyên truyền thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, lồng ghép giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình vào hương ước, quy ước.
       Triển khai chủ đề chung về gia đình đến năm 2025: “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”. Thông điệp truyền thông về công tác gia đình đến năm 2025: Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia hạnh phúc. Đầu tư cho công tác gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững. Gia đình: Điểm xuất phát và đích đến của chính sách. Hệ giá trị gia đình là hạt nhân của hệ giá trị quốc gia. Gia đình là nơi nuôi dưỡng, trao truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp. Xây dựng nhân cách con người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực… Tổ chức các hoạt động truyền thông, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề kỷ niệm 10 năm Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người”.
        Tiếp tục thực hiện Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025. Tổ chức các hoạt động truyền thông, Lễ phát động tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6) năm 2023 (từ Ngày Quốc tế gia đình 15/5 đến hết 30/6) , Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và hưởng ứng ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25/11). Xây dựng và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình gắn với tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam; Tiếp tục tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác phòng, chống bạo lực gia đình; quyền, nghĩa vụ của người bị bạo lực gia đình, người có hành vi bạo lực gia đình, các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ người bị bạo lực gia đình…Tổ chức thu thập thông tin, tổng hợp báo cáo về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ tại địa phương. Tổ chức các hoạt động truyền thông về quyền và bổn phận của trẻ em trong gia đình, phát huy vai trò của người cao tuổi và thực hiện bình đẳng giới trong gia đình./.                                                                                                                                                                                                                             Kim Quy
                                                                Ủy ban Mặt trận xã Long Hữu

 
TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Sáng Tươi - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Ban Biên tập
Cơ quan trường trực: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh
Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0294 3866409   Email: pbgdpltravinh@travinh.gov.vn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 29
  • Trong tuần: 458
  • Tất cả: 452280