Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh! - Trang thông tin điện tử đang trong quá trình xây dựng và cập nhật thông tin, rất mong nhận được sự góp ý và quan tâm của Quý bạn đọc!
Trung tâm trợ giúp pháp lý tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030
Lượt xem: 353

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 của tỉnh Trà Vinh. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Trà Vinh (Trung tâm TGPL) đã nâng cao nhận thức về vai trò của hoạt động TGPL trong công tác cải cách hành chính, bởi vì đây là chính sách an sinh xã hội nhằm TGPL cho các đối tượng yếu thế trong xã hội thuộc diện được TGPL, tạo điều kiện cho Nhân dân tiếp cận với các dịch vụ pháp lý miễn phí, góp phần thực hiện công bằng xã hội, từng bước hình thành nếp sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong Nhân dân và hàng năm trong công tác tổ chức và hoạt động Trung tâm TGPL đã quán triệt đội ngũ viên chức của đơn vị theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Trà Vinh và Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh trong việc tổ chức triển khai, quán triệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể Cải cách hành chính; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước và Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 16/5/2012 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.

Nhìn chung công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực TGPL đạt được những kết quả tích cực gắn với việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và chất lượng thực thi công vụ tại Trung tâm TGPL. Đồng thời, Trung tâm TGPL triển khai thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin hệ thống quản lý văn bản và điều hành IOffice của Ủy ban nhân tỉnh Trà Vinh và hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL. Đến nay, Trung tâm TGPL có 12 thủ tục hành chính đang được thực hiện đều đã được cắt giảm ½ thời gian giải quyết, việc cắt giảm thời gian giải quyết được ghi nhận theo Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới thủ tục hành chính lĩnh vực TGPL thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh. Việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính và việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị được thực hiện theo đúng quy định, đã góp phần nâng cao hiệu quả cho công tác TGPL trên địa bàn tỉnh đạt được hiệu quả ngày càng cao và nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân được đáp ứng kịp thời, chất lượng dịch vụ pháp lý miễn phí từng bước được nâng lên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân khi có tranh chấp, vướng mắc pháp luật. 

Trên cơ sở kết quả đạt được về cải cách hành chính trong hoạt động TGPL giai đoạn 2011-2020, Trung tâm đề xuất nhiệm vụ cải cách hành chính nhà giai đoạn 2020-2030 tập trung các nội dung chủ yếu sau:

- Về thể chế: Tiếp tục quán triệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính trong lĩnh vực TGPL theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015-2025 và Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 và Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 08/01/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

- Về thủ tục hành chính: Thực hiện đồng bộ triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý và Hệ thống ISO điện tử phục vụ công tác quản lý, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

- Về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Rà soát, củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy của Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động TGPL đáp ứng những yêu cầu trợ giúp pháp lý của người dân thuộc đối tượng được TGPL trong tình hình mới.

- Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức: Đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các Trợ giúp viên pháp lý về kỹ năng tham gia tố tụng, cử viên chức của Trung tâm đủ điều kiện tham gia các khóa đào tạo nghề luật sư để tạo nguồn bổ nhiệm TGPL cho Trung tâm.

- Về tài chính công: Thực hiện các nguyên tắc chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công theo Quy chế được ban hành và theo quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

- Về hiện đại hóa nền hành chính: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động TGPL qua các hệ thống quản lý văn bản và điều hành Ioffice của tỉnh, hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý của Cục trợ giúp pháp lý và phần mềm thống kê Ngành Tư pháp.

Nguyễn Công Hiệu

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Sáng Tươi - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Ban Biên tập
Cơ quan trường trực: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh
Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0294 3866409   Email: pbgdpltravinh@travinh.gov.vn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 45
  • Trong tuần: 487
  • Tất cả: 454195