Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh! - Trang thông tin điện tử đang trong quá trình xây dựng và cập nhật thông tin, rất mong nhận được sự góp ý và quan tâm của Quý bạn đọc!
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 174

Ngành Tư pháp Trà Vinh phát động thi đua thực hiện phong trào “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn tỉnh

Hưởng ứng Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong ngành Tư pháp được Bộ Tư pháp phát động tại Quyết định số 2152/QĐ-BTP ngày 06/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp Trà Vinh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào này trên địa bàn toàn tỉnh. Phong trào thi đua được triển khai tổ chức thực hiện từ năm 2023 đến năm 2030, chia thành 02 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1 (từ 2023 - 2025): Ban hành Kế hoạch triển khai và hướng dẫn thực hiện trong Quý III năm 2023; Tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm ở các cơ quan, đơn vị và trong toàn Ngành trong năm 2025, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong triển khai giai đoạn 2.

- Giai đoạn 2 (từ 2026 - 2030): Trên cơ sở đánh giá kết quả việc thực hiện Giai đoạn I, tiếp tục triển khai Giai đoạn 2 của Phong trào thi đua và tổng kết vào năm 2030.

Với mục tiêu phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh trong việc tham gia thực hiện phong trào thi đua theo kế hoạch của Bộ Tư pháp, kết hợp với thực hiện tốt Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, từ đó tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn – chính trị của ngành Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương, đơn vị. Đồng thời còn nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến phát triển kết cấu hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đầu tư công được giao, bảo đảm đạt hoặc vượt tiến độ, an toàn, đúng quy định của pháp luật, tiết kiệm, chống lãng phí.

Phong trào thi đua được phát động với 02 nội dung chính là thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng và thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, mỗi nội dung thi đua đều có các tiêu chí thi đua cụ thể làm cơ sở thực hiện và động lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1. Về phát triển kết cấu hạ tầng: các nội dung thi đua tập trung vào việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của Sở liên quan đến công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao năng lực, hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn thực thi chính sách, pháp luật về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng theo tinh thần Kế hoạch số 201/KH-STP ngày 14/9/2023 của Sở Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.

 Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng, bảo đảm hoạt động đầu tư đúng quy định của pháp luật, hiệu quả, chất lượng và cân bằng lợi ích của các chủ thể song song với thi đua phát triển kết cấu hạ tầng trong ngành Tư pháp (đầu tư cơ sở vật chất; đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin) bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư, hoàn thành đúng hoặc vượt kế hoạch. Mục tiêu là tập trung đầu tư và hoàn thành dự án đảm bảo chất lượng, đúng và vượt tiến độ các dự án trọng điểm có quy mô lớn của tỉnh như Dự án số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh  (dự án nhóm C) được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương tại Công văn số 5460/UBND-NC ngày 30/11/2022; triển khai hệ thống Cơ sở dữ liệu quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Công văn 2131/UBND-CNXD  ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng, triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

2. Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: nội dung được phát động thi đua là về nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hằng năm của Bộ Tư pháp và của UBND tỉnh đồng thời với đẩy mạnh triển khai thi hành hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư, mua sắm, quản lý sử dụng tài sản công, đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện triệt để tiết kiệm từ khâu lập dự toán, phân bổ, sử dụng và quyết toán ngân sách nhà nước trên tất cả nội dung chi, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực công tác phục vụ chuyển đổi số trong ngành Tư pháp; triển khai thực hiện tốt Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Việc thực hiện các nội dung thi đua phải đồng bộ với đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và công khai việc xử lý vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi quản lý.

Để phong trào thi đua được thực hiện hiệu quả, rộng khắp, Giám đốc Sở đã đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý nghiên cứu, thực hiện. Đồng thời căn cứ vào Kế hoạch này, Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Kế hoạch số 107/KH-STP ngày 18/4/2023 của Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh và kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện các chỉ tiêu thi đua phù hợp với điều kiện thực tế ở mỗi cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tổng hợp, báo cáo định kỳ, báo cáo sơ, tổng kết phong trào thi đua khi được yêu cầu; lập hồ sơ đề nghị khen thưởng (nếu có) gửi về Hội đồng Thi đua - khen thưởng Sở Tư pháp hoặc UBND các huyện, thị xã, thành phố để khen hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen theo quy định./.

Đính kèm: Kế hoạch số 206/KH-STP ngày 26/9/2023 của Sở Tư pháp.

                                                                                      Thanh Thảo

TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Sáng Tươi - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Ban Biên tập

Cơ quan trường trực: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3866409   Email: pbgdpltravinh@travinh.gov.vn

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 398
  • Trong tuần: 5,582
  • Tất cả: 352,740