Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh! - Trang thông tin điện tử đang trong quá trình xây dựng và cập nhật thông tin, rất mong nhận được sự góp ý và quan tâm của Quý bạn đọc!
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 119

Thị xã Duyên Hải: Triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn, giai đoạn 2021 -2025

Ngày 14/3/2022 Ủy ban nhân dân thị xã có Quyết định số:387/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới thị xã Duyên Hải giai đoạn 2021-2025.
Trong giai đoạn này thị xã Duyên Hải hướng tới mục tiêu tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của thị xã.
Cụ thể, đến năm 2025 thị xã phấn đấu đạt 60% các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ; Tăng tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương đạt 50% vào năm 2025; Giảm tỷ trọng lao động nữ làm việc trong khu vực nông nghiệp trong tổng số lao động nữ có việc làm xuống dưới 30 % vào năm 2025; Tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt ít nhất 27% vào năm 2025; Giảm số giờ trung bình làm công việc nội trợ và chăm sóc trong gia đình không được trả công của phụ nữ còn 1,7 lần vào năm 2025 so với nam giới; Đến năm 2025 đạt 80% người bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện được tiếp cận ít nhất một dịch vụ hỗ trợ cơ bản; đạt 50% người gây bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện ở mức chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự được tư vấn, tham vấn; Tỷ số giới tính khi sinh ở mức 111 bé trai/100 bé gái sinh ra sống vào năm 2025; Tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản giảm còn 42/100.000 trẻ sinh sống vào năm 2025; Tỷ suất sinh ở vị thành niên giảm từ 23 ca sinh/1.000 phụ nữ xuống 18/1.000 vào năm 2025; Có ít nhất một cơ sở y tế cung cấp thí điểm dịch vụ chăm sóc sức khoẻ dành cho người đồng tính, song tính và chuyển giới đạt 40% vào năm 2025; Nội dung về giới, bình đẳng giới được đưa vào chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và được giảng dạy chính thức ở các cấp học trong cơ sở giáo dục từ năm 2025 trở đi; Tỷ lệ trẻ em trai và trẻ em gái dân tộc thiểu số hoàn thành giáo dục tiểu học đạt trên 90% vào năm 2025; tỷ lệ hoàn thành cấp trung học cơ sở đạt khoảng 85% vào năm 2025; Tỷ lệ nữ học viên, học sinh, sinh viên được tuyển mới thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp đạt trên 30% vào năm 2025; Tỷ lệ nữ thạc sĩ trong tổng số người có trình độ thạc sĩ đạt không dưới 50% từ năm 2025 trở đi. Tỷ lệ nữ tiến sĩ trong tổng số người có trình độ tiến sĩ đạt 30% vào năm 2025; : Phấn đấu đạt 60% dân số được tiếp cận kiến thức cơ bản về bình đẳng giới vào năm 2025; Từ năm 2025 trở đi 100% tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan hành chính, ban, ngành, đoàn thể các cấp được phổ biến, cập nhật thông tin về bình đẳng giới và cam kết thực hiện bình đẳng giới; Từ năm 2025 trở đi 100% xã, phường mỗi quý có ít nhất 04 tin, bài về bình đẳng giới trên hệ thống thông tin cơ sở; Duy trì đạt 100% đài truyền thanh ở cấp thị xã có chuyên mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về bình đẳng giới hàng tháng.
Theo đó, Kế hoạch đề ra các giải pháp chung cần triển khai để đạt được mục tiêu trên là:
1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền các cấp, vai trò tham gia phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện và hoàn thiện thể chế về bình đẳng giới. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định về bình đẳng giới.
2) Nghiên cứu, đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách bảo đảm các nguyên tắc bình đẳng giới trên các lĩnh vực có liên quan. Thực hiện lồng ghép các nội dung bình đẳng giới trong xây dựng chính sách, pháp luật và các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, các cơ quan, ban, ngành, địa phương.
3) Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 -2025 của Trung ương và của tỉnh nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và phòng, ngừa bạo lực trên cơ sở giới: Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới bằng các hoạt động thường xuyên và chiến dịch truyền thông hướng tới các nhóm đối tượng phù hợp với mục tiêu vận động xã hội, tạo sự thay đổi về nhận thức, thực hiện về bình đẳng giới trong các tầng lớp, chú trọng sự tham gia của những người có uy tín trong cộng đồng, nam giới, trẻ em trai, thanh niên nhằm tạo sự thay đổi trong xã hội; đưa nội dung về bình đẳng giới vào hệ thống bài giảng chính thức trong các cấp học và lồng ghép vào các hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Nâng cao vị thế, trình độ học vấn, kiến thức xã hội của người phụ nữ, xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu thời kỳ mới trong xã hội hiện nay.
Nâng cao năng lực về bình đẳng giới cho cán bộ làm công tác pháp chế, tăng cường lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách.
4) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về bình đẳng giới. Tổ chức truyền thông “việc nhà bình đẳng” nhân ngày gia đình Việt Nam (28/6), ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), ngày phụ nữ Việt Nam (20/10), đặc biệt hàng năm, tổ chức triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 hàng năm) và các hoạt động hoặc dịch vụ bảo vệ phụ nữ, trẻ em trong gia đình nhằm phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời các vụ việc phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại và xâm hại tình dục trong gia đình. 
5) Tăng cường năng lực bộ máy quản lý nhà nước về bình đẳng giới các cấp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới; xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê về giới.
6) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính cho công tác bình đẳng giới; chi ngân sách nhà nước cho công tác bình đẳng giới theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; ưu tiên nguồn lực cho những ngành, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ cao về bất bình đẳng giới.
Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đề ra các giải pháp cụ thể cho mỗi mục tiêu trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội và nhiệm vụ của các cơ quan, ban, ngành liên quan. Trên cơ sở Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của thị xã, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và xã, phường có trách nhiệm căn cứ tình hình thực tế để xây dựng Kế hoạch đảm bảo mục tiêu Chiến lược quốc gia và Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 của đơn vị, địa phương mình; đồng thời tiến hành đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động hàng năm gửi về Phòng Lao động - Thương binh và xã hội để tổng hợp báo cáo UBND thị xã theo quy định.
UBND thị xã đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức thành viên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong tổ chức mình; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tham gia quản lý nhà nước về bình đẳng giới và giám sát việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới./.
                                                                                                      Kim Quy
                                                                                      Mặt trận Tổ quốc xã Long Hữu
 
TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Sáng Tươi - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Ban Biên tập

Cơ quan trường trực: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3866409   Email: pbgdpltravinh@travinh.gov.vn

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 38
  • Trong tuần: 7,578
  • Tất cả: 304,764