Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh! - Trang thông tin điện tử đang trong quá trình xây dựng và cập nhật thông tin, rất mong nhận được sự góp ý và quan tâm của Quý bạn đọc!
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 157

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên tại Chi bộ 01 thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp

       Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đảng là gồm các Đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc đều do Đảng viên làm. Mọi Nghị quyết Đảng đều do Đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do Đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do Đảng viên cố gắng thực hiện. Vì vậy, Đảng cần phải làm cho thành phần Đảng viên trong sạch, phải bồi dưỡng và hấp thụ vào Đảng những người tốt trong giai cấp lao động”.

       Trong những năm qua, Trung ương Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết để chỉ đạo thực hiện việc củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên mà gần đây nhất là Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Nghị quyết này đã được Tỉnh ủy Trà Vinh cụ thể hóa tại Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 07/12/2022 và UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 28/3/2023 triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới ban hành kèm Nghị quyết số 171/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ; Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 07/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị Chi bộ 01. Ảnh: Lê Triều

       Để triển khai thực hiện tốt các văn bản trên và chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tư pháp, Chi bộ 01 thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp luôn xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, từ khi được thành lập vào ngày 19/5/2021 đến nay, Chi bộ 01 luôn nỗ lực phấn đấu tham mưu cho Đảng ủy Sở phối hợp Ban Giám đốc Sở trong công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ trình độ chuyên môn, chính trị, bản lĩnh, ngang tầm nhiệm vụ nhằm phát huy tốt nhất khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao. Hiện nay Chi bộ 01 có tổng số 22 đảng viên, trong đó trình độ chính trị (đại học: 01 đ/c; cao cấp: 06 đ/c; trung cấp: 09; sơ cấp: 06 đ/c); chuyên môn nghiệp vụ (Thạc sĩ Luật: 06 đ/c; Cử nhân luật: 16 đ/c). Tỷ lệ Đảng viên tham dự sinh hoạt thường lệ đạt tỷ lệ cao, chất lượng sinh hoạt chi bộ được đổi mới trên cơ sở kết hợp ba hình thức sinh hoạt: chính trị, học tập và chuyên đề. Riêng sinh hoạt chuyên đề được 5 buổi (định kỳ mỗi quý một buổi và thực hiện độc lập với sinh hoạt lệ chi bộ), nội dung về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ và các hoạt động chuyên môn; …

       Với sự nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, nửa đầu nhiệm kỳ qua Chi bộ 01 đã thực hiện tốt Nghị quyết của Chi bộ và Đảng bộ đề ra. Tất cả các đảng viên trong Chi bộ đều có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn, thể hiện được vai trò tiền phong gương mẫu trong các hoạt động của cơ quan và đoàn thể. Hàng năm, 100% đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 15%  đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy Sở biểu dương khen thưởng; qua hơn 02 năm thành lập, Chi bộ 01 luôn được Đảng ủy Sở Tư pháp đánh giá là Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã góp phần Đảng bộ Sở Tư pháp được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

       Để góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ đã đề ra, nhất là về công tác xây dựng Đảng, không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên trong Chi bộ 01 và Đảng bộ Sở Tư pháp, đề xuất một số kinh nghiệm và giải pháp sau đây:
       - Về mục tiêu: Cần nắm vững những vấn đề lý luận cơ bản về xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn hiện nay; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến cán bộ, quần chúng thực hiện nghị quyết của Đảng, của Đảng bộ, Chi bộ; nâng cao nhận thức, tin tưởng tuyệt đối và quyết tâm thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, đáp ứng được yêu cầu của cách mạng trong giai đoạn hiện nay. 
          - Về giải pháp: 
        Thứ nhất, cần nắm vững và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ; xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc. Để xác định đúng nhiệm vụ của Chi bộ, Chi ủy nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; Chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy Sở Tư pháp; Xây dựng Quy chế làm việc của Chi bộ ngay từ đầu nhiệm kỳ và điều hành theo Quy chế đã đề ra.
       Thứ hai, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ theo đúng Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU, ngày 12/9/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hàng tháng, chi ủy Chi bộ 01 căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ và sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tư pháp, Bí thư Chi bộ dự kiến nội dung, chương trình, thời gian sinh hoạt đưa ra cuộc họp Chi ủy. Chi ủy thảo luận, thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, đề ra nhiệm vụ tháng sau; phân công chi ủy viên chuẩn bị các nội dung, quyết định thời gian họp Chi bộ và lựa chọn hình thức sinh hoạt nhiều nội dung hay một số nội dung hoặc sinh hoạt chuyên đề theo Kế hoạch đã đề ra.
        Để nâng cao chất lượng sinh hoạt, trong các buổi họp lệ, Chi bộ phải luôn đảm bảo ba tính chất: lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu; luôn tạo điều kiện phát huy dân chủ để đảng viên tham gia phát biểu ý kiến nhất là các ý kiến thảo luận xoay quanh mẩu chuyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đưa ra kể định kỳ hàng tháng, giúp đảng viên biết thêm về những mẩu chuyện đời thường của Bác nhưng đều mang lại những bài học kinh nghiệm quý báu, qua đó, giúp đảng viên tự soi rọi, nhìn nhận lại bản thân để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong cuộc sống và công việc. Ngoài ra, Chi bộ cũng cần khuyến khích, tạo điều kiện để đảng viên tham gia phát biểu đóng góp về sự lãnh đạo của chi bộ; công tác phối hợp, lãnh đạo xây dựng các đoàn thể; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; lãnh đạo công tác tự phê bình và phê bình; tinh thần đoàn kết thống nhất trong chi bộ; …
Thứ ba, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên theo hướng coi trọng chất lượng, chống bệnh thành tích, thực hiện đúng theo Kế hoạch số 83-KH/TU, ngày 04/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 82-KH/ĐUK ngày 09/11/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm và chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tư pháp. Trong đánh giá, Chi bộ cần quan tâm kết hợp chặt chẽ giữa kết quả đánh giá công tác chuyên môn, kết quả thực hiện công tác đảng và việc thực hiện Chỉ thị 05 về học tập tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chi Minh để xem xét toàn diện các mặt công tác. Sau đánh giá, Chi bộ làm tốt công tác đề nghị Đảng ủy Sở xem xét, công nhận và khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Thứ tư, công tác nâng cao chất lượng Đảng viên luôn được Chi bộ quan tâm. Trên cơ sở xác định vị trí việc làm, Chi bộ kết hợp với thủ trưởng đơn vị làm tốt công tác phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên và quần chúng phù hợp với năng lực, sở trường của từng người. Bên cạnh đó, Chi bộ cần tập trung kiểm tra, đánh giá lập trường tư tưởng, quan điểm chính trị, ý thức chấp hành chỉ thị, nghị quyết, chấp hành các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; kiểm tra chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; ý thức trách nhiệm, phong cách làm việc; mối quan hệ đảng viên với quần chúng, tính tiền phong gương mẫu và giữ gìn phẩm chất cách mạng của người đảng viên. 
        Trong công tác kết nạp đảng viên, Chi bộ phải luôn coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, lựa chọn những quần chúng ưu tú để giới thiệu vào đảng và cử  đi học lớp nhận thức về Đảng; đồng thời tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đảng viên và quần chúng qua các lớp quản lý nhà nước, trung cấp, cao cấp chính trị, ... để tạo nguồn cán bộ chất lượng cao tại chi bộ, cơ quan. 

Bí thư Đảng Ủy Sở Tư pháp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Lê Triều

      Tóm lại, mỗi đảng viên mạnh góp phần làm cho chi bộ thêm vững mạnh, mỗi chi bộ vững mạnh góp phần làm cho đảng bộ vững mạnh, từng cơ sở đảng vững mạnh thì Đảng ta trong sạch, vững mạnh./.


                                                                                               Thanh Thảo

 

 

 
TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Sáng Tươi - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Ban Biên tập

Cơ quan trường trực: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3866409   Email: pbgdpltravinh@travinh.gov.vn

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 413
  • Trong tuần: 5,597
  • Tất cả: 352,755