Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh! - Trang thông tin điện tử đang trong quá trình xây dựng và cập nhật thông tin, rất mong nhận được sự góp ý và quan tâm của Quý bạn đọc!
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 322

Những kết quả nổi bật của Ngành tư pháp tỉnh Trà Vinh trong thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giữa kỳ giai đoạn 2021 - 2025

      Trên cơ sở thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cụ thể và giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện công tác tư pháp của Bộ Tư pháp; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị; Kế hoạch của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước hàng năm; Chương trình hành động của ngành Tư pháp, Ngành Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức thực hiện và đạt được một số kết quả tích cực trong công tác tư pháp, nổi bật là: 

       Trong công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL): Công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL của địa phương đã đi vào nền nếp, công tác dự thảo văn bản QPPL được nâng lên về chất lượng, nội dung và thể thức, kỹ thuật trình bày, các dự thảo đều được tổ chức lấy ý kiến theo quy định. Tỉnh ủy Trà Vinh ban hành Chương trình hành động số 46-CTr/TU ngày 28/4/2023 về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh ban hành Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 08/02/2021 về thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 13/7/2021 về nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
       Sở Tư pháp ban hành Hướng dẫn số 27/HD-STP ngày 07/02/2023 về một số nội dung cần thiết thực hiện trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Thực hiện thẩm định 03 hồ sơ lập đề nghị xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật và 102 dự thảo VBQPPL; đóng góp ý kiến 659 dự thảo văn bản; tự kiểm tra 43 quyết định QPPL do UBND tỉnh ban hành; kiểm tra theo thẩm quyền 14 quyết định của UBND cấp huyện; rà soát 20 chuyên đề theo yêu cầu của Bộ chuyên ngành; rà soát 460 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành tính đến thời điểm 31/12/2022 và đã xử lý, công bố 75 văn bản không còn phù hợp.
       Trong công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở; theo dõi thi hành pháp luật: UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 
        Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”. Triển khai Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giám sát việc thi hành pháp luật. Tích cực thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, nhất là cho người nghèo, đối tượng chính sách, vùng sâu, vùng xa.
        Xây dựng và vận hành Trang thông tin điện tử về phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh. Tuyên truyền văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử (toàn tỉnh có trên 1.700 lượt người dự thi). Tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng tỉnh Trà Vinh năm 2021; Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến với chủ đề “Thực hiện đúng, đầy đủ các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật”. Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu về công tác hòa giải ở cơ sở cho các hòa giải viên ở cơ sở được 06 lớp với 4.800 đại biểu là hòa giải viên ở cơ sở tham dự; tập huấn, bồi dưỡng cho 71 tập huấn viên hòa giải ở cơ sở. Thành lập Đoàn kiểm tra 06 đơn vị về thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện toàn tỉnh có 103/106 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 
        Trong công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật (TDTHPL): UBND tỉnh ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại huyện Tiểu Cần và huyện Cầu Kè. Tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông; theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực liên quan đến: “chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; tự chủ đại học thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; hoạt động công chứng, lĩnh vực trợ giúp pháp lý” tại 04 đơn vị cấp tỉnh và 02 đơn vị cấp huyện; kiểm tra các lĩnh vực: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; bảo vệ môi trường biển; điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy; bán đấu giá tài sản tại 02 sở và 03 đơn vị cấp huyện. Thực hiện 450 Phiếu điều tra, khảo sát. Triển khai thực hiện nhiệm vụ về cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 702/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 15/3/2021 nhằm nâng xếp hạng chỉ số B1 trên địa bàn tỉnh.
       Trong công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp, hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước: Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch, tiếp tục thực hiện thu thập thông tin, đăng ký khai sinh và bổ sung hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện các thủ tục hành chính liên thông theo Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”, Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh diễn ra thuận lợi, không phát sinh khó khăn, vướng mắc. Triển khai đồng bộ, hiệu quả Phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc sử dụng phần mềm đăng ký khai sinh điện tử của Bộ Tư pháp để cấp số định danh cá nhân và thực hiện liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh. Thực hiện số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. UBND tỉnh ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến và thực hiện tích hợp cung cấp trên cổng Dịch vụ công cấp tỉnh, Dịch vụ công quốc gia. Tăng cường hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch, nuôi con nuôi cho Phòng Tư pháp cấp huyện. Triển khai thực hiện dự án số hóa sổ hộ tịch; thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 10/6/2022 về thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
        Triển khai thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam. Hướng dẫn các ngành có liên quan, UBND cấp huyện và Phòng Tư pháp tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Tiểu Đề án 2 “Giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác cho người dân di cư tự do từ Campuchia về nước” theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Thực hiện tuyên truyền Quyết định số 514/QĐ-BTP ngày 01/4/2021 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc của Bộ Tư pháp giai đoạn 2020 – 2030 để thực hiện thủ tục cấp các giấy tờ quốc tịch, hộ tịch cho người di cư tự do đủ điều kiện đang cư trú ổn định tại Việt Nam theo quy định.
        Xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống Cơ sở dữ liệu chứng thực, công chứng trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu chứng thực, công chứng trên địa bàn tỉnh. Tổng kết Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế trên địa bàn tỉnh. Triển khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) trực tuyến và theo yêu cầu nhiệm vụ Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tư pháp về tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến; UBND tỉnh ban hành Quy trình cấp Phiếu LLTP trực tuyến một phần và trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia và phổ biến trên Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh, các sở, ngành tỉnh, cơ quan tố tụng và UBND cấp huyện để phổ biến cho cán bộ, công chức và người dân biết, thực hiện khi có yêu cầu. Tỷ lệ phiếu LLTP cấp đúng hạn, trước hạn đạt 100%; không có trường hợp trễ hạn.
        Tổ chức rà soát quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm và sơ kết thực tiễn thi hành Nghị định số 102/2017/NĐ-CP. Kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm cho thấy các Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về biện pháp bảo đảm đối với quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Thực hiện triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra công tác bồi thường của Nhà nước đối với 10 đơn vị. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ bồi thường nhà nước lồng ghép tập huấn hộ tịch, chứng thực, quản lý xử lý vi phạm hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở. Triển khai thi hành Luật cư trú và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP Chính phủ về việc không xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.
       Trong công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý (TGPL), hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và quản lý nhà nước đối với Hội luật gia: Thực hiện chuyển đổi Phòng công chứng số 1 thành Văn phòng công chứng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 08/3/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác TGPL trên địa bàn tỉnh; Công văn số 364-CV/TU ngày 12/4/2022 chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh ban hành Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 về phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 15/6/2021 triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản; uốn nắn, chấn chỉnh hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và hoạt động đấu giá tài sản; Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 25/6/2021 triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 09/02/2022 triển khai, thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 09/02/2022 về thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; Công văn chỉ đạo về tăng cường chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính, thi hành án hành chính; Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 98-KH/TU ngày 27/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị “về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới”. 
         Thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp; Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Trà Vinh. Triển khai thi hành Luật cư trú năm 2020 về nội dung không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2012 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; hướng dẫn khai thác, sử dụng Tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp lý về giám định tư pháp đến các sở, ngành tỉnh, các tổ chức giám định tư pháp và UBND cấp huyện. Phối hợp Cục công tác phía Nam - Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về hình sự, dân sự, kinh tế… cho 40 luật sư; phối hợp Học viện Tư pháp - Bộ Tư pháp liên kết mở được 01 lớp đào tạo nghề luật sư. Xây dựng, thực hiện 04 dự án, phần mềm quan trọng: Trang thông tin điện tử về phổ biến, giáo dục pháp luật; phần mềm quản lý chứng thực, công chứng; phần mềm quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; dự án số hóa Sổ hộ tịch. 
       Tổng kết 05 năm thi hành Luật đấu giá tài sản, Tổng kết thi hành Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ về tư vấn pháp luật. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Tổ chức trợ giúp pháp lý (06/9/1997 – 06/9/2022); Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Luật TGPL; Hội nghị tập huấn điểm về kỹ năng thực hiện TGPL cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Hội nghị triển khai Kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình về người thực hiện TGPL trực tại Tòa án nhân dân. Triển khai tham gia tổ chức phiên tòa trực tuyến. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội về TGPL vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; khảo sát truyền thông về TGPL trực tiếp điểm hướng dẫn cho người dân tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính; trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên Hội Phụ Liên hiệp nữ, trẻ em. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đã tiếp nhận 1.335 lượt yêu cầu TGPL. Thành lập Đoàn công tác liên ngành, tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và hộ kinh doanh nhỏ lẻ, hỗ trợ được 88 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; đồng thời, triển khai các quy định về việc sử dụng ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
       Nhìn chung, trong thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giữa kỳ giai đoạn 2021 – 2025 ngành Tư pháp Trà Vinh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ đột phá được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, như: xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; không có những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật góp phần để tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới vào trước năm 2025. Xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo đảm thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin, các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào hoạt động chuyên môn; chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn góp phần cho sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 về lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý.
       Để thực hiện đạt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 Ngành Tư pháp từ tỉnh đến cấp xã tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:
       - Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ đột phá được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn góp phần cho sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.
       - Tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó lưu ý lồng ghép thực hiện tốt các nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp được giao. Tập trung rà soát, đề xuất hoàn thiện thể chế liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh, hỗ trợ khởi nghiệp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế phục vụ phát triển kinh tế, tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất tại địa phương. Chú trọng thực hiện truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quán trình xây dựng văn bản QPPL theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
       Tăng cường công tác kiểm tra văn bản QPPL, theo dõi, đôn đốc việc xử lý văn bản; xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời các văn bản QPPL đã hết hiện lực, có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội; hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2019 - 2023.
       - Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhạy cảm, phức tạp.
        - Đẩy nhanh tiến độ Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, tạo điều kiện để đẩy mạnh giải quyết các thủ tục đăng ký hộ tịch trên môi trường điện tử, kết nối chia sẻ dữ liệu hộ tịch cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực hộ tịch được giao có liên quan đến Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật có chất lượng, hiệu quả.
        - Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc theo Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó trọng tâm là nhiệm vụ nghiên cứu giải quyết giấy tờ quốc tịch, hộ tịch cho người không quốc tịch, người chưa xác định được quốc tịch, người không có giấy tờ chứng minh về nhân thân, người di cư tự do đang cư trú trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
        - Quan tâm kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ tư pháp, pháp chế; tăng cường biên chế cho Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và Tư pháp - hộ tịch cấp xã, đáp ứng yêu cầu công việc. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã nhằm chuẩn hóa đội ngũ này theo quy định của Luật Hộ tịch./.

                                                     Hồng Ân - Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

       Một số hình ảnh kết quả nổi bật của ngành tư pháp. Ảnh Lê Triều

TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Sáng Tươi - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Ban Biên tập

Cơ quan trường trực: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3866409   Email: pbgdpltravinh@travinh.gov.vn

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 363
  • Trong tuần: 5,547
  • Tất cả: 352,705